Co je strategický výhled

Účelem prognóz je zkoumat, předvídat a formovat budoucnost a pomáhat tak utvářet a využívat kolektivní informace strukturovaným, systematickým a systémovým způsobem k předvídání vývoje. Strategický výhled chce naopak začlenit prognózu do tvorby politiky Evropské unie.

Cíle strategického výhledu:

  • předvídat trendy a problémy a jejich možné důsledky, ale také příležitosti, a získat tak užitečné poznatky pro strategické plánování, tvorbu politiky a připravenost na krize
  • poskytovat informace při tvorbě nových iniciativ a přezkumu stávajících iniciativ v souladu s přepracovaným souborem nástrojů Komise pro zlepšování právní úpravy
  • strukturovaně a systematicky utvářet kolektivní informace a rozvíjet tak možné způsoby transformace, připravit EU na možné krize a utvářet takovou budoucnost, jakou si představujeme.

Strategický výhled nespočívá v předvídání budoucnosti. Zabývá se různými příklady možného budoucího vývoje a také příležitostmi a výzvami, které může tento vývoj přinést. V konečném důsledku nám strategický výhled pomůže utvářet takovou budoucnost, jakou si představujeme.

Klíčoví aktéři

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič předsedá projektové skupině eurokomisařů pro zlepšování právní úpravy a prognózu, která strategickému výhledu poskytuje politické vedení při jeho provádění v Evropské komisi. Celkové provádění zajišťuje Generální sekretariát a Společné výzkumné středisko, které využívá interní prognostiky. Dlouhodobou koordinaci politik mezi všemi generálními ředitelstvími Komise zajišťuje síť pro strategický výhled. Komise plánuje úzkou spolupráci s ostatními orgány EU, zejména v rámci Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS). Chce také oslovit mezinárodní partnery a zřídit celoevropskou prognostickou síť, jejímž účelem bude rozvíjet partnerství, která budou využívat prognózy členských států, think tanků, akademické obce a občanské společnosti.

Podpora tvorby politiky EU

Strategický výhled pomáhá zlepšovat tvorbu politiky, vypracovávat takové strategie, které obstojí i v budoucnu, a zajišťovat, aby krátkodobá opatření byla v souladu s dlouhodobými cíli. K tomu využívá různé metody:

landscape

Mapování terénu: systematické sledování a shromažďování informací o událostech a trendech, přičemž výstupem je vizuální nebo na budoucnost zaměřené zmapování nových signálů změn

megatrends

Analýza hlavních trendů: analýza a diskuse o modelových změnách a vzájemně se ovlivňujících trendech, přičemž výstupem je popis (jednoho) budoucího vývoje a akční plán

frames

Plánování scénářů možného vývoje: interaktivní a iterační proces zahrnující rozhovory, analýzy a modelování, přičemž výstupem je soubor popisů věrohodných možností budoucího vývoje (ať už se nám líbí či nikoli), a jakým způsobem by k nim mohlo dojít

objective

Vytváření vizí: stanovení upřednostňovaného budoucího vývoje, přičemž výstupem je společné porozumění a jasný popis takového vývoje a střednědobý plán, v němž jsou podrobně popsána konkrétní opatření k dosažení této vize

Strategický výhled bude pro Komisi vodítkem při plnění šesti hlavních cílů předsedkyně Ursuly von der Leyenové a to tímto způsobem:

  • prováděním prognostických cvičení týkajících se otázek orientovaných na budoucnost s cílem prozkoumat způsoby, jak dosáhnout cílů vytyčených v politických prioritách Komise, analyzovat hlavní trendy a nové problémy a vymezit témata, která mají pro EU zásadní význam. Součástí těchto cvičení bude zveřejnění výroční zprávy o strategickém výhledu. Počínaje rokem 2021 bude její příprava založena na úplných prognostických cyklech, které jsou zaměřeny na priority každoročních projevů o stavu Unie, následných pracovních programů Komise a víceletého programování.
  • podporou pracovního programu Komise jako součástí revidovaného programu zlepšování právní úpravy. Hlavní politické iniciativy by měly ze strategického výhledu vycházet a zajistit, aby politická opatření EU čerpala z jasného pochopení budoucích trendů a nových problémů, možných scénářů a souvisejících výzev a příležitostí.
  • posílením Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů, který identifikuje příležitosti ke snížení regulační zátěže v Evropě a poskytuje informace o tom, zda stávající právní předpisy EU mají takovou podobu, která obstojí i v budoucnu.

Zpráva o strategickém výhledu

Jedná se o první výroční zprávu Komise o strategickém výhledu. Ve sdělení „Strategický výhled – Mapování cesty k odolnější Evropě“ předložila Komise strategii, jejímž účelem je začlenit strategický výhled do tvorby politiky EU. Jsou v ní uvedeny první strukturální poznatky z krize COVID-19 a podána vysvětlení, jak může prognóza pomoci posílit dlouhodobou odolnost Evropy v době zásadních, rychlých změn. Jedná se o analýzu odolnosti EU ve čtyřech oblastech: sociální a ekonomické, geopolitické, environmentální a digitální.

Zpráva o strategickém výhledu (2020)

Další kroky

  • Každoroční konference Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS)
  • Další rozvoj srovnávacích přehledů odolnosti
  • Výroční zpráva o strategickém výhledu (2021)
  • Realizace programu strategického výhledu

Kontakt

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na adrese SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenty

StáhnoutPDF - 2.3 MB
StáhnoutPDF - 578.3 KB