Vad är handlingsplanen för demokrati?

Planen ska ge invånarna mer inflytande och bidra till mer resilienta demokratier i EU genom att

 • främja fria och rättvisa val
 • stärka mediernas frihet
 • motverka desinformation.

Åtgärderna kommer att genomföras under den nuvarande kommissionens mandatperiod. Under 2023, ett år före nästa val till Europaparlamentet, kommer kommissionen att utvärdera hur handlingsplanen har genomförts.

European democracy action plan

Främja fria och rättvisa val

Det krävs kraftfullare åtgärder för att skydda valprocesserna och därmed vår europeiska demokrati. Vi måste säkerställa fria och rättvisa val, en öppen demokratisk debatt och skyddsåtgärder som anpassas till det digitala samhället.

Kommissionen kommer att vidta följande åtgärder:

 • Föreslå lagstiftning för att garantera större insyn när det gäller sponsrat politiskt innehåll (”politisk reklam”). Förslaget ska kompletteras med stödåtgärder och vägledning för politiska partier och medlemsländer.
 • Föreslå en ändring av förordningen om finansiering av europeiska politiska partier.
 • Inrätta en ny gemensam mekanism genom det europeiska nätverket för valsamarbete så att man kan skicka ut gemensamma expertteam och arbeta med samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet för att motverka hot mot valprocesserna.
 • Vidta åtgärder för att skydda val och valinfrastruktur mot hot (t.ex. it-angrepp).

Finansiering

Medel från EU:s strukturfonder bör användas för att stödja civilsamhället och bygga upp en välfungerande institutionell och administrativ infrastruktur så att allmänheten kan engagera sig i samhället och delta i den politiska debatten. Pengar från EU bör också användas för att främja det demokratiska deltagandet och förtroendet för demokratin. Det gäller medel och möjligheter inom

 • EU:s ungdomsstrategi
 • medborgarutbildningen
 • programmet Kreativa Europa
 • jämställdhetsagendan.

Mediernas frihet och mångfald

Den 27 april 2022 började kommissionen att vidta åtgärder för att bättre skydda journalister och människorättsförsvarare mot rättegångsmissbruk. Strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt (s.k. munkavleprocesser) är ett sätt att trakassera journalister och människorättsförsvarare för att hindra eller straffa dem för att de yttrat sig i frågor av allmänt intresse.

Det föreslagna direktivet omfattar civilrättsliga munkavleprocesser med följder i flera länder och ger domare verktyg att snabbt avvisa uppenbart ogrundade rättsprocesser mot journalister och människorättsförsvarare. Det fastställer dessutom flera rättssäkerhetsgarantier och rättsmedel – till exempel skadestånd och avskräckande böter – för sådana processer.

Kommissionen har även antagit en kompletterande rekommendation för att uppmuntra medlemsländerna att anpassa sina regler till den föreslagna EU-lagen även för inhemska rättsfall och i alla förfaranden, inte bara civilrättsliga. I rekommendationen uppmanas medlemsländerna också att vidta en rad andra åtgärder för att motverka munkavleprocesser, t.ex. utbildnings- och upplysningsinsatser.

Faktablad om bättre skydd för journalister och människorättsförsvarare

Journalisternas säkerhet

Den 16 september 2021 lade kommissionen fram sin hittills första rekommendation om att stärka säkerheten för journalister och andra mediearbetare.

Journalister har utsatts för allt fler attacker under de senaste åren och i de mest tragiska fallen har journalister till och med mördats. Coronakrisen har gjort deras arbete ännu svårare, med sänkta inkomster, särskilt för frilansare, och begränsat tillträde till lokaler.

För att vända den här trenden har kommissionen tagit fram åtgärder som EU-länderna ska vidta för att skydda journalisterna – både på och utanför nätet. Länderna rekommenderas bland annat att inrätta oberoende nationella stödtjänster som ska erbjuda hjälplinjer, juridisk rådgivning, psykologstöd och skyddat boende för journalister och andra mediearbetare som utsätts för hot. I rekommendationen efterlyses också bättre skydd för journalister vid demonstrationer, ökad säkerhet på nätet och särskilt stöd till kvinnliga journalister. 

Faktablad om rekommendationen om journalisters skydd, säkerhet och egenmakt

 

Motverka desinformation

I demokratier runtom i världen förekommer en allt större mängd falsk information som kan destabilisera deras demokratiska institutioner och undergräva medborgarnas förtroende. Det krävs olika politiska åtgärder för att ta itu med desinformation och utländsk inblandning.

EU:s handlingsplan för demokrati innehåller övergripande åtgärder som bygger på tidigare och pågående EU-arbete. Planen är fast förankrad i europeiska värderingar och principer och skyddar yttrandefriheten och människors rätt att få tillgång till lagligt innehåll.

För att trappa upp kampen mot desinformation kommer kommissionen att

 • förbättra EU:s verktygslåda för att motverka utländsk inblandning i vår informationssfär, bland annat genom att införa möjligheter att tvinga förövarna att betala vissa kostnader
 • leda arbetet med att se till att uppförandekoden om desinformation blir ett gemensamt regelverk med skyldigheter och ansvar för nätplattformar i linje med den kommande lagen om digitala tjänster
 • utfärda en vägledning för att stärka uppförandekoden under våren 2021 och införa ett mer robust regelverk för att övervaka hur den genomförs.

EU:s uppförandekod om desinformation

Resultat av det offentliga samrådet

Mellan den 15 juli och 18 september 2020 anordnade kommissionen ett offentligt samråd.

Allmänheten, företrädare för civilsamhället och andra aktörer kunde dela med sig av sina erfarenheter och förväntningar på framtida initiativ på tre områden: fria och oberoende val, mediernas frihet och mångfald och hantering av desinformation.

Resultatet visade att det fanns stöd för EU-åtgärder på alla tre områden, främst för att

 • öka insynen i riktat politiskt innehåll
 • öka säkerheten för journalister och andra medieaktörer
 • öka EU:s och medlemsländernas kapacitet att motverka desinformation
 • ge medborgarna möjlighet att fatta välgrundade beslut, särskilt genom utbildning och ökad mediekunskap.
Att ge medborgarna möjlighet att delta i politiska debatter är det bästa EU kan göra för att öka kunskapen om många olika frågor. EU:s viktigaste prioritering bör vara att utbilda människor om de utmaningar vi står inför just nu.

EU-medborgare

 

Säkerheten för journalister är en viktig fråga för EU. Det är där yttrandefriheten börjar och slutar. Det är också avgörande i en tid av desinformation där människor behöver ha och tro på tillförlitliga informationskällor.

Icke-statlig organisation
”EU:s handlingsplan för demokrati och andra kommissionsförslag som lagen om digitala tjänster skulle kunna bidra till att förbättra situationen genom att man inför riktlinjer för att rationalisera förfarandena för innehållsgranskning, rapportering om öppenhet och insyn, märkning, varningsmeddelanden samt faktagranskning och flaggning på alla plattformar.”

Icke-statlig organisation

Initiativ i liknande frågor

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla oss på UNITE-E-1@ec.europa.eu.

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 361 KB
Ladda nerPDF - 208.5 KB
Ladda nerPDF - 48.3 KB