Kas yra Europos demokratijos veiksmų planas?

Europos demokratijos veiksmų planu siekiama suteikti galių piliečiams ir kurti atsparesnę demokratiją visoje ES:

 • skatinant laisvus ir sąžiningus rinkimus;
 • stiprinant žiniasklaidos laisvę;
 • kovojant su dezinformacija.

Šios priemonės bus įgyvendinamos visą šios Komisijos kadenciją. 2023 m., likus metams iki kitų Europos Parlamento rinkimų, Komisija peržiūrės veiksmų plano įgyvendinimą.

European democracy action plan

Laisvų ir sąžiningų rinkimų skatinimas

Siekiant užtikrinti demokratiją Europoje reikia imtis ryžtingesnių rinkimų procesų apsaugos veiksmų. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, išsaugoti atviras demokratines diskusijas ir atnaujinti skaitmenines apsaugos priemones.

Šioje srityje numatyti šie svarbiausi veiksmai:

 • pasiūlyti teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas didesnis skaidrumas remiamo politinio turinio (politinės reklamos) srityje, ir kartu su šiais teisės aktais parengti paramos priemones ir gaires politinėms partijoms ir valstybėms narėms;
 • pasiūlyti persvarstyti Reglamentą dėl Europos politinių partijų finansavimo;
 • pasitelkus Europos bendradarbiavimo rinkimų klausimais tinklą, sukurti naują bendrą operatyvinį mechanizmą, pagal kurį būtų teikiama pagalba siunčiant jungtines ekspertų grupes ir glaudžiai bendradarbiaujama su Bendradarbiavimo tinklų ir informacinių sistemų saugumo klausimais grupe siekiant kovoti su rinkimų procesams kylančiomis grėsmėmis;
 • parengti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti rinkimus ir rinkimų infrastruktūrą nuo grėsmių, įskaitant kibernetinius išpuolius.

Finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos turėtų būti naudojamos pilietinei visuomenei finansuoti, taip pat piliečių dalyvavimo bei politinio aktyvumo pajėgumams didinti ir institucinei ir (arba) administracinei infrastruktūrai kurti. ES lėšos turėtų būti naudojamos siekiant gerinti demokratinio dalyvavimo galimybes ir didinti pasitikėjimą demokratija. Turėtų būti naudojamasi šių programų lėšomis ir teikiamomis galimybėmis:

 • ES jaunimo strategijos;
 • pilietinio ugdymo programų;
 • programos „Kūrybiška Europa“;
 • lyčių lygybės darbotvarkės.

Žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas

Siekdama stiprinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ir užtikrinti žurnalistams saugesnę aplinką, kad jie galėtų dirbti nebijodami grasinimų, Komisija imsis šių veiksmų:

 • pasiūlys rekomendaciją dėl žurnalistų saugumo;
 • pristatys iniciatyvą, kuria siekiama pažaboti piktnaudžiavimą ieškiniais prieš visuomenės dalyvavimą (angl. SLAPP);
 • glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis palaikydama struktūrinį dialogą ir teiks tvarų finansavimą projektams, pagal kuriuos teikiama teisinė ir praktinė pagalba ES ir kitų šalių žurnalistams;
 • pasiūlys papildomų priemonių žiniasklaidos pliuralizmui remti ir žiniasklaidos priemonių nuosavybės bei valstybės reklamos skaidrumui didinti – tam ji, be kita ko, pasitelks naują iniciatyvą – Žiniasklaidos priemonių nuosavybės observatoriją.

Kova su dezinformacija

Viso pasaulio demokratinėse valstybėse platinama melaginga informacija, kuri gali destabilizuoti jų demokratines institucijas ir pakirsti piliečių pasitikėjimą. Siekiant spręsti su klaidingos informacijos bei dezinformacijos sklaida ir užsienio šalių kišimusi susijusias problemas, reikalingas skirtingas politinis atsakas.

Europos demokratijos veiksmų plane, remiantis jau atliktu ES darbu, nustatomas Europos vertybėmis ir principais tvirtai grindžiamas visapusiškas atsakas. Juo užtikrinama saviraiškos laisvė ir žmonių teisė susipažinti su teisėtu turiniu.

Siekdama ryžtingiau kovoti su dezinformacija, Komisija imsis šių veiksmų:

 • tobulins esamą ES kovos su užsienio šalių kišimusi į mūsų informacinę erdvę priemonių rinkinį, įskaitant naujas priemones, kurios sudarytų sąlygas išlaidomis apkrauti kaltininkus;
 • vadovaus pastangoms iš esmės persvarstyti Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą, kad šis taptų interneto platformų pareigų ir atskaitomybės bendro reguliavimo sistema, kaip numatyta būsimame Skaitmeninių paslaugų akte;
 • 2021 m. pavasarį paskelbs rekomendacijas, kaip patobulinti Praktikos kodeksą, ir nustatys patikimesnę jo įgyvendinimo stebėsenos sistemą.

ES kovos su dezinformacija praktikos kodeksas

Viešų konsultacijų rezultatai

2020 m. liepos 15 d.–rugsėjo 18 d. Komisija vykdė viešas konsultacijas.

Piliečiai, pilietinė visuomenė ir suinteresuotieji subjektai buvo pakviesti pasidalyti savo patirtimi ir lūkesčiais dėl būsimų iniciatyvų trijose srityse: rinkimų sąžiningumo, žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo ir kovos su dezinformacija.

Rezultatai parodė, kad ES veiksmams pritariama visose trijose srityse, o daugiausia raginama:

 • didinti tikslinio politinio turinio skaidrumą;
 • didinti žurnalistų ir kitų žiniasklaidos atstovų saugumą;
 • stiprinti ES ir valstybių narių gebėjimus kovoti su dezinformacija;
 • įgalinti piliečius priimti informacija pagrįstus sprendimus, visų pirma vykdant švietimo veiklą ir gerinant jų gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis.
Suteikti galimybę piliečiams dalyvauti diskusijose apie politiką yra geriausia, ką Europa gali padaryti, kad padidintų informuotumą daugeliu klausimų. Šviesti žmones apie iššūkius, su kuriais dabar susiduriame, turėtų būti svarbiausias ES prioritetas.

ES pilietis

 

ES turėtų ypač rūpintis žurnalistų ir kitų žiniasklaidos atstovų saugumu. Būtent tuo prasideda ir baigiasi žodžio laisvė. Tai ypač svarbu dezinformacijos amžiuje, kai žmonėms reikia turėti patikimus informacijos šaltinius ir galėti jais pasitikėti.

NVO
„Tai būtų lengviau padaryti taip: vadovaujantis Europos gynybos veiksmų planu ir kitais Komisijos pasiūlymais, pvz., Skaitmeninių paslaugų aktu, parengti gaires, kuriomis visose platformose būtų suvienodintos turinio ribojimo, skaidrumo ataskaitų teikimo, ženklinimo, įspėjamųjų pranešimų teikimo, faktų tikrinimo ir melagingų naujienų žymėjimo procedūros.“

NVO

Kitos su tuo susijusios iniciatyvos

Kontaktiniai duomenys

Adresas pasiteirauti SG-DSG2-UNITE-F1@ec.europa.eu

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 361 KB
ParsisiųsdintiPDF - 208.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 48.3 KB