Mis on Euroopa demokraatia tegevuskava?

Euroopa demokraatia tegevuskava eesmärk on suurendada kodanike mõjuvõimu ja demokraatia vastupidavust kogu ELis,

 • edendades vabasid ja õiglasi valimisi,
 • suurendades meediavabadust ja
 • võideldes desinformatsiooni vastu.

Neid meetmeid rakendatakse kogu selle komisjoni koosseisu ametiaja jooksul. 2023. aastal, s.o aasta enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi, vaatab komisjon tegevuskava rakendamise läbi.

European democracy action plan

Kaitseme vabasid ja õiglasi valimisi

Euroopa demokraatia kaitseks on vaja otsustavamalt tegutseda, et kaitsta valimisprotsesse. See tähendab, et tuleb tagada vabad ja õiglased valimised, säilitada avatud demokraatlik arutelu ja ajakohastada digitaalseid kaitsemeetmeid.

Peamised meetmed selles valdkonnas on järgmised:

 • teha sponsitud poliitilise sisu (poliitreklaami) suurema läbipaistvuse tagamiseks õigusakti ettepanek ning kehtestada erakondadele ja liikmesriikidele toetusmeetmed ja suunised,
 • teha ettepanek vaadata läbi määrus Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta,
 • luua Euroopa valimiskoostöö võrgustiku kaudu uus ühine operatiivmehhanism, et toetada ühiste eksperdirühmade lähetamist ning teha tihedat koostööd võrgu- ja infoturbe koostöörühmaga, et võidelda valimisprotsessi ähvardavate ohtude vastu,
 • kehtestada meetmed valimiste ja valimistaristu kaitsmiseks ohtude, sealhulgas küberrünnete eest.

Rahastamine

ELi struktuurifonde tuleks kasutada selleks, et rahastada kodanikuühiskonda ning luua institutsiooniline/haldustaristu, mis aitab kaasata kodanikke aruteludesse ja poliitikasse. ELi vahendeid tuleks kasutada selleks, et edendada juurdepääsu demokraatlikule osalusele ja suurendada usaldust demokraatia vastu. Vahendeid ja võimalusi tuleks kasutada osana

 • ELi noortestrateegiast,
 • kodanikuharidusest,
 • programmist „Loov Euroopa”,
 • võrdõiguslikkuse kavast.

Meediavabadus ja meedia mitmekesisus

Euroopa Komisjon alustas 27. aprillil 2022 meetmete võtmist, et parandada ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate kaitset pahatahtlike kohtuasjade eest. Üldsuse osalemise vastane strateegiline hagi (SLAPP) puhul on tegemist isikute vastu algatatud kohtuasjadega, mille eesmärk on takistada neid üldsust teavitamast ja kajastamast avalikku huvi pakkuvaid küsimusi.

Kavandatud direktiiv hõlmab piiriülese toimega üldsuse osalemise vastaseid strateegilisi hagisid. See võimaldab kohtunikel kiiresti tagasi lükata alusetuid kohtuasju ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate vastu. See hõlmab ka mitmeid menetluslikke kaitsemeetmeid ja -vahendeid, nagu kahju hüvitamine ning hoiatavad karistused pahatahtlike kohtuasjade algatamise eest.

Samaaegselt võttis komisjon vastu ka täiendava soovituse, et julgustada liikmesriike viima oma eeskirjad vastavusse kavandatavate ELi õigusaktidega, mis käsitlevad ELi õigust riigisiseste juhtumite puhul ja kõigis menetlustes (mitte ainult tsiviilasjades). Soovituses kutsutakse liikmesriike üles võtma mitmeid muid meetmeid, nagu koolitus ja teadlikkuse suurendamine, et võidelda üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide vastu.

Teabeleht ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate parema kaitse kohta

Ajakirjanike turvalisus

16. septembril 2021 esitas komisjon esimest korda soovituse, mille eesmärk on suurendada ajakirjanike ja teiste meediatöötajate turvalisust.

Rünnakud ajakirjanike vastu on viimastel aastatel kasvanud. Traagilisematel juhtudel on need päädinud tapmisega. COVID-19 kriis on muutnud ajakirjanike töö veelgi keerulisemaks: nende sissetulekud on vähenenud (eelkõige puudutab see vabakutselisi) ja juurdepääs üritustele on piiratud.

Selle suundumuse muutmiseks näeb komisjon ette meetmed, mille abil peaksid liikmesriigid saama parandada ajakirjanike turvalisust nii internetis kui ka väljaspool seda. Soovituses kutsutakse muu hulgas üles looma sõltumatuid riiklikke tugiteenuseid, nagu ähvardustega silmitsi seisvatele ajakirjanikele ja teistele meediatöötajatele mõeldud abiliinid, õigusnõu, psühholoogiline tugi ja varjupaigad. Samuti kutsutakse soovituses üles parandama ajakirjanike kaitset demonstratsioonide ajal, suurendama turvalisust internetis ja pakkuma erilist tuge naisajakirjanikele. 

Teabeleht ajakirjanike kaitset ja turvalisust ning nende võimestamist käsitleva soovituse kohta

 

Desinformatsioonivastane võitlus

Demokraatlikud ühiskonnad kogu maailma seisavad silmitsi eksitavate andmete suure hulgaga, mis võib destabiliseerida nende demokraatlikke institutsioone ja õõnestada kodanike usaldust. Väärinfole, desinformatsioonile ja välissekkumisele reageerimiseks on vaja erinevaid poliitikameetmeid.

Euroopa demokraatia tegevuskavas on esitatud terviklik lahendus, mis tugineb ELi praegusele tööle ning põhineb kindlalt Euroopa väärtustel ja põhimõtetel. Sellega kaitstakse sõnavabadust ja inimeste õigust seaduslikule sisule juurde pääseda.

Desinformatsiooni vastase võitluse tõhustamiseks teeb komisjon järgmist:

 • täiustab ELi olemasolevaid vahendeid, mis on mõeldud meie inforuumis toimuva välissekkumise tõkestamiseks, sealhulgas uued vahendid, mis võimaldavad nõuda kuriteo toimepanijatelt kulude kandmist,
 • suunab jõupingutused väärinfot käsitleva tegevusjuhendi ümberkujundamiseks nii, et sellest saab veebiplatvormide kohustuste ja vastutuse kaasreguleerimise raamistik kooskõlas tulevase digiteenuste õigusaktiga,
 • annab 2021. aasta kevadel välja suunised tegevusjuhendi täiustamiseks ja selle rakendamise järelevalve kindlama raamistiku loomiseks.

Desinformatsiooni käsitlev ELi tegevusjuhend

Avaliku konsultatsiooni tulemused

Komisjon korraldas 15. juulist kuni 18. septembrini 2020 avaliku konsultatsiooni.

Kodanikke, kodanikuühiskonda ja sidusrühmi kutsuti üles jagama oma kogemusi ja ootusi tulevaste algatuste kohta kolmes valdkonnas: valimiste usaldusväärsus, meediavabadus ja pluralism ning võitlus desinformatsiooni vastu.

Tulemused näitasid toetust ELi tegevusele kõigis kolmes valdkonnas – peamiselt kutsutakse üles suurendama

 • suunatud poliitilise sisu läbipaistvust,
 • ajakirjanike ja muude meediavaldkonnas tegutsejate ohutust,
 • ELi ja liikmesriikide suutlikkust võidelda desinformatsiooni vastu ning
 • võimestama kodanikke, eelkõige hariduse ja meediapädevuse suurendamise kaudu.
„Anda kodanikele võimalus osaleda poliitikastrateegiaid käsitlevatel aruteludel on parim, mida Euroopa saab teha teadlikkuse suurendamiseks mitmesugustel teemadel. Inimestele meie ees seisvate probleemide mõistetavaks tegemine peaks olema praegu ELi kõige olulisem prioriteet.

ELi kodanik

 

„EL peaks suurt tähelepanu pöörama ajakirjanike ja teiste meediakeskkonnas osalejate turvalisusele. Just seal algab ja lõpeb sõnavabadus. See on eriti oluline desinformatsiooni levimise ajastul, mil inimestele peavad olema kättesaadavad usaldusväärsed teabeallikad ja nad peavad neisse uskuma.“

Vabaühendus
„Euroopa kaitsealane tegevuskava koos muude komisjoni ettepanekutega, nagu digiteenuste õigusakt, võiks aidata seda olukorda parandada, sest nendega kehtestatakse suunised selle kohta, kuidas ühtlustada sisu modereerimist ja esitada läbipaistvuse kohta aruandeid, kuidas märgistada sisu, luua hoiatusteateid ning teavitada sisust faktide kontrollimiseks.“

Vabaühendus

Seotud algatused

Kontaktandmed

Küsimused esitage palun aadressil UNITE-E-1@ec.europa.eu

Viimati lisatud

Dokumendid

Laadi allaPDF - 361 KB
Laadi allaPDF - 208.5 KB
Laadi allaPDF - 48.3 KB