Lõpparuanded ja ettepanekud

Pärast terve aasta väldanud ühiseid arutelusid, millel kodanikud üle kogu Euroopa vahetasid mõtteid selle üle, millises Euroopas nad sooviksid elada, jõudis Euroopa tuleviku konverents 9. mail 2022 (Euroopa päeval) Strasbourgis ametlikult lõpule. Konverentsi juhatuse kaaseesistujad esitasid sel päeval Euroopa Parlamendi presidendile, nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile 49 ettepanekut sisaldava lõpparuande.  

Need ettepanekud sisaldasid üheksat teemat: kliimamuutused ja keskkond; tervishoid; tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad; EL maailmas; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus; digiüleminek; Euroopa demokraatia; ränne; haridus, kultuur, noored ja sport. Teemade raames sõnastati üldeesmärgid ja kokku nimetati üle 300 meetme. Kolm institutsiooni on asunud uurima, mil viisil saab igaüks neist oma pädevuse piires ja kooskõlas aluslepingutega konverentsil tehtut edasi arendada.

Komisjoni jätkumeetmed konverentsil tehtud ettepanekutele

Komisjon avaldas 17. juunil teatise, milles antakse üksikasjalik hinnang selle kohta, mil viisil konverentsi ettepanekutega edasi töötada. Selles antakse ülevaade edasistest sammudest ning vaadeldakse, milles seisnevad konverentsilt saadud õppetunnid ning kuidas saaks osalusdemokraatiat Euroopa Liidu poliitikasse ja õigusloomesse integreerida. Näiteks võib komisjon laiema poliitikakujundamise raames ja kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega kasutada edukaks osutunud Euroopa kodanike paneelarutelusid selleks, et enne olulisemate ettepanekute esitamist arutada need läbi ja kuulata ära kodanike soovitused.

Esimesed uued ettepanekud tehakse teatavaks president von der Leyeni kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta 2022. aasta septembris ning sellega kaasnevas kavatsusavalduses. Seejärel lisatakse need ettepanekud komisjoni 2023. aasta tööprogrammi ja jätkatakse tööd nende kallal.

Et teavitada konverentsil osalenud kodanikke edasistest sammudest ja mitte lasta tööhool raugeda, korraldatakse 2022. aasta sügisel tagasisideüritus. Üritusel antakse teada, milliseid jätkumeetmeid on kolm ELi institutsiooni võtnud, ja tehakse ülevaade senistest edusammudest.

Konverentsist

       President von der Leyen
Olete meile teada andnud, et soovite ehitada üles parema tuleviku ja täita kõige pikemalt kestma jäänud lubadused. Lubadus tagada rahu ja heaolu, õiglus ja areng. Lubadus luua sotsiaalne, kestlik, hooliv ja julge Euroopa. Olete meile ka teada andnud, kuhu soovite, et see Euroopa jõuaks. Nüüd on meie ülesanne valida kõige otsem tee sinna kas aluslepingute võimalusi täielikult kasutades või neid vajaduse korral muutes.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

President von der Leyen andis lubaduse võimaldada eurooplastele suuremat sõnaõigust selle kohta, mida EL teeb ja kuidas ta nende heaks töötab. Osaleda said kõik eurooplased, olenemata sellest, kes nad on või kus nad asuvad.

Konverentsi eesmärk oli kajastada Euroopa mitmekesisust ja viia arutelud pealinnadest kaugemale, jõudes ELi kõigisse nurkadesse, et tugevdada eurooplaste ja nende teenistuses olevate institutsioonide vahelist sidet. Selleks korraldati kogu ELis rohkelt üritusi ja arutelusid ning võeti kasutusele interaktiivne mitmekeelne digiplatvorm. Konverents õnnestus väga hästi. 2022. aasta maiks oli platvormil olnud ligi 5 miljonit üksikkülastajat ning 18 000 arutelul ja rohkem kui 6500 registreeritud üritusel oli olnud rohkem kui 50 000 aktiivset osalejat.  

Eelkõige innustati osalema ja oma mõtteid jagama noori. Ka Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutused ning kodanikuühiskonna ja muud organisatsioonid korraldasid omapoolseid üritusi, et kaasata nii palju inimesi kui võimalik.

Videod

Konverentsi kokkuvõte

Euroopa paneelaruteludes osalejate kogemus

[["fid":"1223976","view_mode":"wysiwyg","fields":"format":"wysiwyg","field_video_description[en][0][value]":„Asepresident Dubravka Šuica, volinikud Šefčovič ja Jourova suhtleb Euroopa kodanike paneelaruteludel osalevate eurooplastega, küsides Euroopa tuleviku konverentsilt saadud kogemuste kohta.“,"type":"media","field_deltas":"23":"format":"wysiwyg","field_video_description[en][0][value]":„Asepresident Dubravka Šuica, volinikud Šefčovič ja Jourova suhtleb Euroopa kodanike paneelaruteludel osalevate eurooplastega, küsides Euroopa tuleviku konverentsilt saadud kogemuste kohta.“,"attributes":"class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"23"]]

Euroopa Komisjon Twitteris

 

Dokumendid

Laadi allaPDF - 277.7 KB
Laadi allaPDF - 988 KB
Laadi allaPDF - 168.7 KB
Laadi allaPDF - 616.6 KB

Teabeleht