Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Viac informácií o plnení Európskej zelenej dohody.

Hlavná téma

Prínosy Európskej zelenej dohody

Európsky ekologický dohovor zlepší kvalitu života a zdravie občanov a budúcich generácií tým, že zabezpečí:

  • trees čisté ovzdušie, čistú vodu, zdravú pôdu a biodiverzitu
  • building obnovu budov v záujme energetickej efektívnosti
  • vegetables zdravé a cenovo dostupné potraviny
  • public transport rozšírenie verejnej dopravy
  • icon čistejšiu energiu a inovácie vďaka špičkovým čistým technológiám
  • waste dlhšiu životnosť výrobkov tým, že ich možno opraviť, recyklovať a opätovne použiť
  • person icon pracovné miesta odolné voči budúcim zmenám a vzdelávanie v oblastiach, ktoré budú potrebné pre budúcu transformáciu spoločnosti
  • industry icon globálne konkurencieschopný a odolný priemysel

Opatrenia

Zapojte sa

Ak chcete prispieť k zelenej transformácii, pripojte sa k iniciatíve s názvom Európsky klimatický pakt, ktorej cieľom je pomôcť komunitám vymieňať si informácie a skúsenosti a prijímať opatrenia na boj proti zmene klímy. Môžete sa taktiež zapojiť do iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorá vnáša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer.

Chronologický prehľad

Dokumenty