Opatrenia

V európskej zelenej dohode sa stanovuje akčný plán, ktorého cieľom je

  • podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo,
  • obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie

V pláne sa takisto opisujú nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje. Rovnako sa v ňom vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.

Cieľom EÚ je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Aby tento politický záväzok nadobudol právnu záväznosť, navrhli sme európsky právny predpis v oblasti klímy.

Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva, okrem iného:

  • investovať do technológií šetrných voči životnému prostrediu
  • podporovať inovácie v priemysle
  • zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy
  • dekarbonizovať sektor energetiky
  • zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov
  • spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť globálne normy kvality životného prostredia

EÚ bude takisto poskytovať finančnú podporu a technickú pomoc tým, ktorých prechod na ekologické hospodárstvo najviac zasahuje. Ide o tzv. Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý v rokoch 2021 – 2027 pomôže v najviac postihnutých regiónoch zmobilizovať najmenej 100 miliárd EUR.

 

Fakty a čísla

 

 

Časový rámec

 

 

Oblasti politiky

Biodiverzita

Opatrenia na ochranu nášho krehkého ekosystému

Z farmy na stôl

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejšieho potravinového reťazca

Udržateľné poľnohospodárstvo

Udržateľnosť poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ vďaka spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP)

Čistá energia

Čistá energia

Udržateľný priemysel

Spôsoby zabezpečenia udržateľnejších výrobných cyklov šetrnejších k životnému prostrediu

Výstavba a obnova

Potreba ekologickejšieho sektora stavebníctva

Udržateľná mobilita

Podpora udržateľnejších dopravných prostriedkov

Odstraňovanie znečistenia

Opatrenia na rýchle a účinné zníženie miery znečisťovania

Opatrenia v oblasti klímy

Ako dosiahnuť klimatickú neutralitu v EÚ do roku 2050

 

Dokumenty