Działania

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających

  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Zaproponowaliśmy europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:

  • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
  • wspieranie innowacji przemysłowych
  • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
  • obniżenie emisyjności sektora energii
  • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
  • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

 

Fakty i liczby

 

 

Kalendarium

 

 

Obszary polityki

Różnorodność biologiczna

Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu

Od pola do stołu

Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy

Rolnictwo zrównoważone

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE dzięki wspólnej polityce rolnej

Czysta energia

Czysta energia

Zrównoważony przemysł

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

Budowa i renowacja

Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny

Zrównoważona mobilność

Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

Eliminowanie zanieczyszczeń

Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń

Działania w dziedzinie klimatu

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Dokumenty