Azzjonijiet

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jipprovdi pjan ta’ azzjoni biex

  • isaħħaħ l-użu effiċjenti tar-riżorsi permezz ta’ tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari nadifa
  • ireġġa' lura l-bijodiversità u jnaqqas it-tniġġis

Il-pjan jiddeskrivi l-investimenti meħtieġa u l-għodod ta’ finanzjament disponibbli. Dan jispjega kif għandha tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta u inklużiva.

L-UE timmira li tkun newtrali għall-klima fl-2050. Aħna pproponejna Liġi Ewropea dwar il-Klima li ddawwar dan l-impenn politiku f’obbligu legali.

Biex tintlaħaq din il-mira se jkun hemm bżonn ta’ azzjoni mis-setturi kollha tal-ekonomija tagħna, inklużi

  • investiment f’teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent
  • appoġġ tal-industrija għall-innovazzjoni
  • introduzzjoni ta’ forom ta’ trasport privat u pubbliku aktar nodfa, orħos u aktar sani
  • dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija
  • assikurazzjoni li l-bini huwa aktar effiċjenti fl-enerġija
  • ħidma ma’ sħab internazzjonali biex jitjiebu l-istandards ambjentali globali

L-UE ser tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju u assistenza teknika biex tgħin lil dawk li huma l-aktar milquta mill-bidla għall-ekonomija ekoloġika. Dan jissejjaħ il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta. Dan se jgħin biex jimmobilizza mill-inqas €100 biljun matul il-perjodu 2021-2027 fir-reġjuni l-aktar affettwati.

 

Fatti u ċifri

 

 

Kronoloġija

 

 

Oqsma ta' politika

Bijodiversità

Miżuri biex nipproteġu l-ekosistema fraġli tagħna

Mill-Għalqa sal-Platt

Modi kif tiġi żgurata katina alimentari aktar sostenibbli

Agrikoltura sostenibbli

Sostenibbiltà fl-agrikoltura u ż-żoni rurali tal-UE permezz tal-politika agrikola komuni (PAK)

Enerġija nadifa

Enerġija nadifa

Industrija sostenibbli

Modi biex jiġu żgurati ċikli ta’ produzzjoni aktar sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent

Bini u rinnovazzjoni

Il-ħtieġa għal settur tal-kostruzzjoni aktar nadif

Mobbiltà sostenibbli

Nippromwovu mezzi ta’ trasport aktar sostenibbli

L-Eliminazzjoni tat-tniġġis

Miżuri biex it-tniġġis jinqata’ malajr u b’mod effiċjenti

Azzjoni klimatika

Nagħmlu l-UE newtrali għall-klima sal-2050

 

Dokumenti