Bearta

Sa Chomhaontú Glas don Eoraip tá plean gníomhaíochta chun an méid seo a leanas a dhéanamh

  • borradh a chur faoi úsáid éifeachtúil acmhainní trí aistriú go geilleagar glan ciorclach
  • an bhithéagsúlacht a athbhunú agus truailliú a laghdú

Leagtar amach sa phlean na hinfheistíochtaí atá de dhíth agus na huirlisí airgeadais atá ar fáil. Mínítear ann conas aistriú cóir cuimsitheach a chinntiú.

Tá sé d’aidhm ag an Aontas a bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Mholamar Dlí Aeráide Eorpach chun oibleagáid dhlíthiúil a dhéanamh den ghealltanas polaitiúil sin.

Beidh gá le gníomhaíocht ó gach earnáil den gheilleagar chun an sprioc sin a bhaint amach, an méid seo a leanas san áireamh:

  • infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
  • tacú le tionscail chun nuáil a dhéanamh
  • foirmeacha iompair phríobháidigh agus foirmeacha iompair phoiblí níos glaine, níos saoire agus níos sláintiúla a chur chun feidhme
  • an earnáil fuinnimh a dhícharbónú
  • cinnte a dhéanamh de go bhfuil foirgnimh níos tíosaí ar fhuinneamh
  • obair le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun caighdeáin chomhshaoil dhomhanda a fheabhsú

Cuirfidh an tAontas tacaíocht airgeadais agus cúnamh teicniúil ar fáil freisin chun cabhrú leo siúd is mó a ndéanfaidh an t-aistriú i dtreo an gheilleagair ghlais difear dóibh. An Sásra um Aistriú Cóir a thugtar air sin. Cabhróidh sé chun €100 billiún ar a laghad a shlógadh le linn na tréimhse 2021-2027 sna réigiúin is mó a ndéanfar difear dóibh.

 

Fíricí agus figiúirí

 

 

Amlíne

 

 

Réimsí beartais

An bhithéagsúlacht

Bealaí lenár n-éiceachóras leochaileach a chosaint

From Farm to Fork

Bealaí le slabhra bia níos inbhuanaithe a chinntiú

An talmhaíocht inbhuanaithe

An inbhuanaitheacht i dtalmhaíocht agus i gceantair thuaithe an Aontais a bhuí leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT)

Clean energy

Clean energy

Tionsclaíocht inbhuanaithe

Bealaí chun timthriallacha táirgeachta a chinntiú atá níos inbhuanaithe agus a dhéanann níos lú dochair don chomhshaol

Tógáil agus athchóiriú

An gá atá le hearnáil tógála níos glaine

Soghluaisteacht inbhuanaithe

Modhanna iompair níos inbhuanaithe a chur chun cinn

Deireadh a chur le truailliú

Bearta chun truailliú a laghdú go tapa agus go héifeachtúil

Gníomhú ar son na haeráide

An tAontas a dhéanamh neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050

 

Doiciméid