Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

Príomhphointe

Buntáistí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip

Cuirfidh an Comhaontú Glas don Eoraip feabhas ar fholláine agus ar shláinte na saoránach agus na nglúnta atá le teacht trí na rudaí seo a leanas a sholáthar:

  • aer úr, uisce glan, ithir agus bithéagsúlacht shláintiúil
  • foirgneamh foirgnimh athchóirithe atá tíosach ar fhuinneamh
  • glasraí bia sláintiúil inacmhainne
  • iompar poiblí níos mó iompar poiblí
  • íocón fuinneamh níos glaine agus nuálaíocht theicneolaíoch atá ceannródaíoch glan
  • dramhaíl táirgí níos fadtréimhsí is féidir a dheisiú, a athchúrsáil agus a athúsáid
  • íocón de dhuine poist a sheasfaidh an aimsir agus oiliúint i scileanna ar mhaithe leis an aistriú
  • íocón tionsclaíochta tionscal athléimneach atá iomaíoch go domhanda

Bearta

Glac páirt

Is féidir leat difear a dhéanamh trí pháirt a ghlacadh sa Chomhshocrú Aeráide Eorpach, ar tionscnamh é lena gcuidítear le pobail bearta a chomhroinnt agus a chur i bhfeidhm chun an t-athrú aeráide a chomhrac, sin nó páirt a ghlacadh sa Bauhaus Nua Eorpach, ar tionscnamh é lena gcuirtear gné chultúrtha chruthaitheach leis an gComhaontú Glas don Eoraip.

Amlíne

Doiciméid