Tegevus

Euroopa rohelises kokkuleppes esitatakse tegevuskava, et

  • edendada ressursside tõhusat kasutamist liikumisel puhta ringmajanduse suunas;
  • taastada bioloogiline mitmekesisus ja vähendada saastet.

Kavas on märgitud vajalikud investeeringud ja olemasolevad rahastamisvahendid. Selles selgitatakse, kuidas tagada õiglane ja kaasav üleminek.

ELi eesmärk on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Tegime ettepaneku võtta vastu Euroopa kliimaseadus, et muuta see poliitiline kohustus juriidiliseks kohustuseks.

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb meetmeid võtta kõigis majandussektorites, sealhulgas:

  • investeerida keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse;
  • toetada tööstuse innovatsiooni;
  • võtta kasutusele puhtamad, odavamad ja tervislikumad era- ja ühistranspordi vormid;
  • vähendada energiasektori süsinikuheidet;
  • tagada hoonete energiatõhusamaks muutmine;
  • teha koostööd rahvusvaheliste partneritega ülemaailmsete keskkonnastandardite parandamiseks.

EL pakub ka rahalist toetust ja tehnilist abi, et aidata neid, keda rohelise majanduse suunas liikumine kõige rohkem mõjutab. Seda nimetatakse õiglase ülemineku mehhanismiks. See aitab ajavahemikul 2021–2027 kaasata kõige enam mõjutatud piirkondades vähemalt 100 miljardit eurot.

 

Faktid ja arvandmed

 

 

Ajajoon

 

 

Poliitikavaldkonnad

Elurikkus

Meie hapra ökosüsteemi kaitsmise meetmed

Talust toidulauani

Kestlikuma toiduahela tagamine

Kestlik põllumajandus

ELi põllumajanduse ja maapiirkondade kestlikkus tänu ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP)

Puhas energia

Puhas energia

Kestlik tööstus

Kestlikumate ja keskkonnasõbralikumate tootmistsüklite tagamine

Ehitus ja renoveerimine

Vajadus puhtama ehitussektori järele

Säästev liikuvus

Säästvamate transpordivahendite edendamine

Saaste ärahoidmine

Saaste kiire ja tõhusa vähendamise meetmed

Kliimameetmed

ELi kliimaneutraalseks muutmine aastaks 2050

 

Dokumendid