Tegevus

Euroopa rohelises kokkuleppes esitatakse tegevuskava konkreetsete meetmetega, et

  • edendada ressursside tõhusat kasutamist liikumisel puhta ringmajanduse suunas;
  • taastada bioloogiline mitmekesisus ja vähendada saastet.

Selles määratakse kindlaks vajalikud investeeringud ja olemasolevad rahastamisvahendid ning selgitatakse, kuidas tagada kaasav ja õiglane üleminek.

EL on 2050. aastal kliimaneutraalne. Selleks teeme ettepaneku võtta vastu Euroopa kliimaseadus, millega muudetakse poliitiline kohustus juriidiliseks kohustuseks ja mis peaks kaasa tooma investeeringud.

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb meetmeid võtta kõigis majandussektorites, sealhulgas:

  • investeerida keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse;
  • toetada tööstuse innovatsiooni;
  • võtta kasutusele puhtamad, odavamad ja tervislikumad era- ja ühistranspordi vormid;
  • vähendada energiasektori süsinikuheidet;
  • tagada hoonete energiatõhusamaks muutmine;
  • teha koostööd rahvusvaheliste partneritega ülemaailmsete keskkonnastandardite parandamiseks.

 

EL pakub ka rahalist toetust ja tehnilist abi, et aidata inimesi, ettevõtteid ja piirkondi, keda või mida rohelise majanduse suunas liikumine kõige rohkem mõjutab. Seda nimetatakse õiglaseks ülemineku mehhanismiks ja see aitab ajavahemikul 2021–2027 kaasata kõige enam mõjutatud piirkondades vähemalt 100 miljardit eurot.

 

Faktid ja arvandmed

 

 

Kronoloogia

 

 

Poliitikavaldkonnad

Elurikkus

Meie hapra ökosüsteemi kaitsmise meetmed

Talust toidulauani

Kestlikuma toiduahela tagamine

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Clean energy

Opportunities for alternative, cleaner sources of energy

Kestlik tööstus

Kestlikumate ja keskkonnasõbralikumate tootmistsüklite tagamine

Ehitus ja renoveerimine

Vajadus puhtama ehitussektori järele

Säästev liikuvus

Säästvamate transpordivahendite edendamine

Saaste ärahoidmine

Saaste kiire ja tõhusa vähendamise meetmed

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Dokumendid