Δράσεις

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης για

  • την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία
  • την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.

Το σχέδιο περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Προτείναμε έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος θα μετατρέψει αυτή την πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως:

  • επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες
  • στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα
  • ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς
  • απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές
  • διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων

Η ΕΕ θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε όσους θίγονται περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πρόκειται για τον λεγόμενο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

 

Στοιχεία και αριθμοί

 

 

Χρονολόγιο

 

 

Τομείς πολιτικής

Βιοποικιλότητα

Μέτρα για την προστασία του εύθραυστου οικοσυστήματός μας

Από το αγρόκτημα στο πιάτο

Πώς θα εξασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων

Βιώσιμη γεωργία

Βιωσιμότητα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της ΕΕ χάρη στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Βιώσιμη βιομηχανία

Τρόποι διασφάλισης πιο βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον κύκλων παραγωγής

Οικοδόμηση και ανακαίνιση

Η ανάγκη για έναν καθαρότερο κατασκευαστικό τομέα

Βιώσιμη κινητικότητα

Προώθηση πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς

Εξάλειψη της ρύπανσης

Μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική μείωση της ρύπανσης

Δράση για το κλίμα

Για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050

 

Έγγραφα