Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Повече информация за Осъществяването на Европейския зелен пакт.

Акценти

Ползите от Европейския зелен пакт

Европейският зелен пакт ще допринесе за подобряване на благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения, като осигури:

  • trees чист въздух, чиста вода, здрави почви и биологично разнообразие
  • building санирани енергийно ефективни сгради
  • vegetables здравословна храна на достъпни цени
  • public transport повече обществен транспорт
  • icon по-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии
  • waste по-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани
  • person icon ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода
  • industry icon устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб промишленост

Действия

Участвайте

Можете да допринесете за промяната, като се включите в Европейския пакт за климата — инициатива, която помага на общностите да споделят и прилагат мерки за борба с изменението на климата, или в новия европейски Баухаус — инициатива, която внася културно и творческо измерение в Европейския зелен пакт.

Хронология

Документи