Działania w ramach planu REPowerEU

Nowa rzeczywistość geopolityczna i sytuacja na rynku energii wymaga od nas zdecydowanego przyspieszenia procesu przejścia na czystą energię i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od nierzetelnych dostawców i niestabilnego sektora paliw kopalnych.

REPowerEU to plan Komisji Europejskiej polegający na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Działając jako Unia, Europa może osiągnąć to szybciej.

W planie REPowerEU określono szereg środków mających na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie transformacji ekologicznej, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności ogólnounijnego systemu energetycznego. Plan jest oparty na:

Natural gas station

dywersyfikacji

Wraz z partnerami międzynarodowymi UE szuka alternatywnych źródeł dostaw energii. W perspektywie krótkoterminowej potrzebujemy jak najszybciej alternatywnych dostaw gazu, ropy naftowej i węgla, a w przyszłości będziemy potrzebować również wodoru odnawialnego.

a couple looking at energy bills

oszczędnościach

Każdy obywatel, każda firma i organizacja może oszczędzać energię. Niewielkie zmiany zachowań, wprowadzone przez wszystkich ludzi, mogą przynieść znaczącą poprawę. Potrzebne będą również środki awaryjne na wypadek przerw w dostawach.

Wind farm

przyspieszeniu wykorzystania czystej energii

Energia ze źródeł odnawialnych jest najtańsza, najczystsza i może być produkowana w Unii, co zmniejszyłoby nasze zapotrzebowanie na import energii. REPowerEU przyspieszy transformację ekologiczną i pobudzi ogromne inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych. Musimy również umożliwić szybsze zastąpienie paliw kopalnych w przemyśle i transporcie, aby zmniejszyć emisje i zależność.

   

 

Czysta energia

Położenie kresu zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych wymagało będzie ogromnego zwiększenia udziału źródeł odnawialnych, a także szybszej elektryfikacji i zastąpienia paliw kopalnych i energii cieplnej wytwarzanej z tych paliw w przemyśle, budownictwie i sektorze transportowym. Przejście na czystą energię pomoże z czasem obniżyć ceny energii i zmniejszyć zależność od importu. 

Sign on a car powered by hydrogen Energia odnawialna jest najtańszą i najczystszą dostępną energią i może być wytwarzana na poziomie krajowym, co zmniejsza nasze zapotrzebowanie na import energii. Komisja proponuje podniesienie unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 r. z obecnych 40 proc. do 45 proc. Realizacja planu REPowerEU ma sprawić, że do 2030 r. całkowite moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych wyniosą 1 236 GW w porównaniu z wartością 1 067 GW do 2030 r. przewidzianą w pakiecie „Gotowi na 55” w perspektywie roku 2030.

Unijna strategia na rzecz energii słonecznej zwiększy upowszechnienie energii fotowoltaicznej. W ramach planu REPowerEU strategia ta ma na celu udostępnienie do 2025 r. ponad 320 GW z nowych instalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie, i prawie 600 GW do 2030 r. Te przyspieszone dodatkowe zdolności wytwórcze umożliwiają zastąpienie zużycia gazu ziemnego na poziomie 9 mld m³ rocznie do 2027 r.

Czysty przemysł

Zastąpienie węgla, ropy naftowej i gazu w procesach przemysłowych pomoże zmniejszyć uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, przy jednoczesnym przejściu na czystsze źródła energii, wzmocnieniu konkurencyjności przemysłu i wsparciu pozycji lidera technologicznego na arenie międzynarodowej. 

an employee working on a solar panel
 • Elektryfikacja, efektywność energetyczna i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii mogłyby umożliwić uzyskanie przez przemysł oszczędności rzędu 35 mld m³ gazu ziemnego do 2030 r., co wykracza poza cele pakietu „Gotowi na 55”.
 • Największe redukcje, jeśli chodzi o gaz, prawie 22 mld m³, można uzyskać w związku z produkcją i rafinacją minerałów niemetalicznych, cementu, szkła i ceramiki oraz chemikaliów.
 • Oczekuje się, że do 2030 r. około 30 proc. podstawowej produkcji stali w UE zostanie poddane dekarbonizacji w oparciu o wodór odnawialny.

Sektor przemysłowy będzie również odgrywał kluczową rolę w zwiększaniu produkcji urządzeń i komponentów niezbędnych do szybkiej transformacji naszego systemu energetycznego.

Oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii jest najtańszym, najbezpieczniejszym i najczystszym sposobem, by ograniczyć naszą zależność od importu paliw kopalnych z Rosji. Wszyscy możemy łatwo zmniejszyć zużycie energii – od konsumentów i przedsiębiorstw po wszystkie sektory gospodarki. Wraz ze środkami na rzecz efektywności energetycznej nasze indywidualne działania będą miały pozytywny wpływ na poziom cen – bezpośrednio obniżą rachunki za energię, dzięki czemu nasza gospodarka będzie bardziej odporna, przyspieszając przejście na czystą energię w UE.

Electric household appliance

Energię w codziennym życiu możemy oszczędzać na wiele sposobów, na przykład:

 • przykręcając ogrzewanie / ograniczając użycie klimatyzacji
 • wydajniej używając artykułów gospodarstwa domowego
 • prowadząc samochód bardziej ekonomicznie
 • częściej jeżdżąc transportem publicznym i stosując aktywną mobilność
 • gasząc światło

Wszyscy użytkownicy powinni wiedzieć, jak mogą najefektywniej oszczędzać energię. Komisja zapewni obywatelom ukierunkowane informacje, aby pomóc im podejmować świadome decyzje i dokonywać energooszczędnych zakupów. Będziemy współpracować z organizacjami takimi jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna oraz z państwami członkowskimi i samorządami terytorialnymi, aby identyfikować i promować działania, które najskuteczniej prowadzą do oszczędności energii.

Finansowanie REPowerEU

Potrzebne będą dodatkowe inwestycje w wysokości 210 mld euro w okresie od dziś do 2027 r. w celu stopniowego wycofania importu rosyjskich paliw kopalnych, które kosztują dziś europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie. 

euro symbol

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest centralnym elementem wdrażania planu REPowerEU i zapewnia dodatkowe finansowanie unijne. Państwa członkowskie powinny dodać rozdziały dotyczące REPowerEU do swoich planów odbudowy i zwiększania odporności, aby ukierunkować inwestycje na priorytety REPowerEU i przeprowadzić niezbędne reformy.

Państwa członkowskie mogą wykorzystać pozostałe pożyczki w ramach RRF (obecnie 225 mld euro) oraz nowe dotacje w ramach RRF finansowane z licytacji uprawnień w ramach systemu handlu emisjami, obecnie w rezerwie stabilności rynkowej (o wartości 20 mld euro).

Inne źródła finansowania REPowerEU obejmują:

 • fundusze polityki spójności
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • instrument „Łącząc Europę”
 • fundusz innowacyjny
 • finansowanie krajowe i unijne na rzecz realizacji celów REPowerEU
 • krajowe środki polityki budżetowej
 • inwestycje prywatne
 • Europejski Bank Inwestycyjny.

Współpraca z partnerami międzynarodowymi

Chcemy budować długoterminowe partnerstwa przynoszące wzajemne korzyści: pobudzanie energii ze źródeł odnawialnych i zwiększanie efektywności energetycznej na całym świecie oraz współpraca w zakresie ekologicznych technologii i innowacji. Nowa unijna platforma energetyczna będzie kluczowa w łączeniu popytu, koordynacji korzystania z infrastruktury, negocjowaniu z partnerami międzynarodowymi i przygotowaniu do wspólnego zakupu gazu i wodoru.

Działania:

 • zwiększenie dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz dostaw gazociągu i gazu LNG z Norwegii
 • zacieśnienie współpracy z Azerbejdżanem, zwłaszcza w zakresie południowego korytarza gazowego
 • porozumienia polityczne z dostawcami gazu, takimi jak Egipt i Izrael, w sprawie zwiększenia dostaw LNG
 • wznowienie dialogu energetycznego z Algierią
 • kontynuowanie współpracy z głównymi producentami w Zatoce Perskiej, w tym z Katarem, jak również z Australią
 • koordynacja z nabywcami gazu, takimi jak Japonia, Chiny i Korea
 • analiza potencjału krajów Afryki Subsaharyjskiej, takich jak Nigeria, Senegal i Angola, w zakresie eksportu.

UE będzie ponadto współpracować z G7, G20 i innymi forami międzynarodowymi, w tym z OPEC i MAE, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynków naftowych na świecie.

Kalendarium

 • 18 lipca

  UE i Azerbejdżan podpisują nowy protokół ustaleń w sprawie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii, który kładzie podwaliny pod długoterminowe partnerstwo w zakresie efektywności energetycznej i czystej energii. Dzięki temu podwoi się zdolność przesyłowa południowego korytarza gazowego, tak aby w perspektywie do 2027 r. do UE trafiało co najmniej 20 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

 • 15 lipca

  Komisja zatwierdza „IPCEI Hy2Tech”, pierwszy w historii ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w sektorze wodoru. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii dla łańcucha wartości wodoru w celu dekarbonizacji procesów przemysłowych i sektora mobilności. Obejmuje on 35 przedsiębiorstw i 41 projektów z 15 państw członkowskich.

 • 27 czerwca

  Przyjęto nowe przepisy dotyczące magazynowania gazu. Wzmocnią one bezpieczeństwo dostaw gazu w UE podczas najbliższych okresów zimowych. Nowe przepisy zobowiążą państwa członkowskie do wypełnienia magazynów gazu do 80 proc. pojemności do listopada bieżącego roku i do 90 proc. w kolejnych latach.

 • 23 czerwca

  UE i Norwegia pogłębiają partnerstwo w celu zwiększenia krótko- i długoterminowych dostaw gazu, rozwiązania problemu wysokich cen energii oraz zacieśnienia współpracy w zakresie czystej energii, w tym wodoru.

 • 17 czerwca

  UE, Stany Zjednoczone i 11 państw uruchomiają ścieżkę energetyczną dla globalnego zobowiązania dotyczącego redukcji emisji metanu w celu przyspieszenia redukcji emisji metanu w sektorze ropy naftowej i gazu, co przyczyni się zarówno do postępów w dziedzinie klimatu, jak i do bezpieczeństwa energetycznego.

 • 15 czerwca

  UE, Egipt i Izrael podpisują trójstronny protokół ustaleń w sprawie eksportu gazu ziemnego do Europy. Gaz ziemny z Izraela, Egiptu i innych źródeł we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego będzie przesyłany do Europy za pośrednictwem egipskiej infrastruktury eksportowej LNG.

 • 25 maja

  Komisja ustanawia grupę zadaniową ds. unijnej platformy energetycznej w celu zabezpieczenia alternatywnych dostaw.

 • 18 maja

  Komisja przedstawia plan REPowerEU, tj. plan szybkiego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenia transformacji ekologicznej.

Dokumenty