REPowerEU-toimet

Uusi geopoliittinen tilanne ja energiamarkkinoiden muutokset pakottavat EU:n huomattavasti nopeuttamaan siirtymistä puhtaaseen energiaan ja lisäämään omavaraisuuttaan, jotta se ei olisi riippuvainen epäluotettavista toimittajista ja hinnoiltaan epävakaista fossiilisista polttoaineista.

Euroopan komission laatiman REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo paljon ennen vuotta 2030.

EU-kansalaisista 85 prosenttia katsoo, että tukeakseen Ukrainaa EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian. Toimimalla yhdessä EU voi päästä näihin tavoitteisiin nopeammin kuin pelkästään jäsenmaiden toimien avulla.

REPowerEU-suunnitelmaan kuuluu joukko toimenpiteitä, joilla voidaan nopeasti vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää sekä samalla parantaa EU:n laajuisen energiajärjestelmän häiriönsietokykyä. Suunnitelman perustana ovat

Natural gas station

Monipuolistaminen

EU pyrkii yhdessä kansainvälisten kumppaniensa kanssa löytämään vaihtoehtoisia energianlähteitä. Kaasulle, öljylle ja hiilelle tarvitaan korvaavia vaihtoehtoja mahdollisimman pian, ja tulevaisuudessa tarvitaan myös uusiutuvaa vetyä.

a couple looking at energy bills

Säästäminen

Energian säästämiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset ja organisaatiot. Pienillä muutoksilla voidaan voi olla suuri vaikutus, jos kaikki sitoutuvat niihin. Lisäksi on varauduttava toimitushäiriöihin.

Wind farm

Puhtaan energian edistäminen

Uusiutuva energia on halvinta ja puhtainta käytettävissä olevaa energiaa. Sitä voidaan myös tuottaa EU:n sisällä, jolloin tarve tuonnille vähenee. REPowerEU nopeuttaa vihreää siirtymää ja lisää merkittävästi sijoituksia uusiutuvaan energiaan. Myös teollisuudessa ja liikenteessä on fossiiliset polttoaineet voitava korvata nopeammin päästöjen ja riippuvuuksien vähentämiseksi.

   

 

Puhdas energia

EU:n riippuvuuden lopettaminen Venäjän fossiilisista polttoaineista vaatii uusiutuvien energialähteiden käytön massiivista kasvattamista sekä nopeampaa sähköistämistä ja fossiilipohjaisen lämmön ja polttoaineen korvaamista teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä. Siirtyminen puhtaaseen energiaan alentaa ajan mittaan energian hintoja ja vähentää tuontiriippuvuutta. 

Sign on a car powered by hydrogen Uusiutuva energia ovat halvinta ja puhtainta saatavilla olevaa energiaa ja sitä voidaan tuottaa kaikissa EU-maissa, mikä vähentää tarvetta tuoda energiaa. Komissio ehdottaa, että uusiutuvan energian osuutta koskeva EU:n vuoden 2030 tavoite nostetaan nykyisestä 40 prosentista 45 prosenttiin. REPowerEU-suunnitelma nostaisi uusiutuvan energian kokonaistuotantokapasiteetin 1 236 gigawattiin vuonna 2030, verrattuna 55-valmiuspaketin mukaiseen 1 067 gigawattiin vuonna 2030.

EU:n aurinkoenergiastrategia tehostaa aurinkosähkön käyttöönottoa. Osana REPowerEU-suunnitelmaa tällä strategialla pyritään saamaan käyttöön yli 320 gigawatin edestä uusissa laitoksissa tuotettua aurinkosähköä vuoteen 2025 mennessä. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä nykytasoon verrattuna, ja vuonna 2030 on tarkoitus päästä 600 gigawattiin. Tämä etupainotteinen uusi kapasiteetti korvaa 9 miljardin kuutiometrin maakaasun kulutuksen vuoteen 2027 mennessä

Puhdas teollisuus

Hiilen, öljyn ja kaasun korvaaminen teollisuusprosesseissa auttaa vähentämään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja samalla siirtymään puhtaampiin energialähteisiin sekä vahvistamaan teollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälistä teknologista johtoasemaa. 

an employee working on a solar panel
 • Sähköistämisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton ansiosta teollisuus voisi säästää 35 miljardia kuutiometriä maakaasua vuoteen 2030 mennessä, mikä ylittäisi 55-valmiuspaketin tavoitteet.
 • Suurimmat kaasuvähennykset eli lähes 22 miljardia kuutiometriä voitaisiin toteuttaa ei-metallisten mineraalien, sementin, lasin ja keramiikan sekä kemikaalien tuotannossa ja jalostamoissa.
 • Noin 30 prosenttia EU:n perusterästuotannosta odotetaan uusiutuvan vedyn ansiosta irtautuvan hiilestä vuoteen 2030 mennessä.

Teollisuussektorilla on keskeinen asema myös laajennettaessa niiden laitteiden ja komponenttien tuotantoa, jotka ovat tarpeen energiajärjestelmämme nopeaa muuttamista varten.

Energiansäästö

Energian säästäminen on halvin, nopein ja puhtain tapa vähentää riippuvuuttamme Venäjältä tuoduista fossiilisista polttoaineista. Kaikki voivat helposti osallistua energiankulutuksemme vähentämiseen aina kuluttajista ja yrityksistä eri teollisuudenaloihin. Yksittäisillä toimillamme on yhdessä energiatehokkuutta parantavien toimien kanssa myönteinen vaikutus hintoihin – ne pienentävät suoraan energialaskuja, tekevät taloudesta häiriösietoisemman ja nopeuttavat EU:n siirtymistä puhtaaseen energiaan.

Electric household appliance

On olemassa monia keinoja vähentää jokapäiväistä energiankulutustamme, esimerkiksi:

 • Huonelämpötilan alentaminen tai ilmastoinnin käytön vähentäminen
 • Kodinkoneiden tehokkaampi käyttö
 • Taloudellisempi ajotapa
 • Siirtyminen julkiseen liikenteeseen ja aktiiviseen liikkumiseen
 • Valojen sammuttaminen

Kaikkien energian käyttäjien on oltava tietoisia parhaista säästömahdollisuuksista ja tehokkaimmista toimista, joita he voivat toteuttaa. Komissio tukee kuluttajia kohdennetulla tiedotuksella auttaakseen heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja ja energiatehokkaita hankintoja. Komissio tekee yhteistyötä Kansainvälisen energiajärjestön kaltaisten organisaatioiden, EU-maiden ja paikallisviranomaisten kanssa tehokkaimpien energiansäästötoimien määrittelemiseksi ja edistämiseksi.

REPowerEU:n rahoittaminen

Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista asteittainen luopuminen edellyttää 210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Tuonti maksaa Euroopan veronmaksajille tällä hetkellä melkein 100 miljardia euroa vuodessa. 

euro symbol

Elpymis- ja palautumistukiväline on REPowerEU-suunnitelman täytäntöönpanon keskiössä ja tarjoaa lisärahoitusta. EU-maiden olisi lisättävä elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa kansallinen REPowerEU-osio ohjatakseen investointeja REPowerEU:n painopistealoille ja tehtävä tarvittavat uudistukset.

EU-maat voivat käyttää jäljellä olevia elpymis- ja palautumistukivälineen lainoja (tällä hetkellä 225 miljardia euroa) ja välineen uusia avustuksia, jotka rahoitetaan päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokaupasta ja jotka tällä hetkellä ovat markkinavakausvarannossa (20 miljardia euroa), seuraaviin tarkoituksiin:

Muita REPowerEU:n rahoituslähteitä ovat esimerkiksi:

 • Koheesiopolitiikan rahastot
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • Verkkojen Eurooppa -väline
 • Innovaatiorahasto
 • Kansallinen ja EU:n rahoitus REPowerEU:n tavoitteisiin
 • Kansalliset verotoimenpiteet
 • Yksityiset investoinnit
 • Euroopan investointipankki (EIP)

Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteena on rakentaa pitkän aikavälin kumppanuuksia, jotka hyödyttävät molempia osapuolia, edistää uusiutuvaa energiaa, lisätä energiatehokkuutta kaikkialla maailmassa sekä tehdä vihreää teknologiaa ja innovointia koskevaa yhteistyötä. Uudella EU:n energianhankintafoorumilla on merkittävä rooli kysynnän keskittämisessä, infrastruktuurin käytön koordinoinnissa, kansainvälisten kumppaneiden kanssa neuvottelemisessa ja yhteisten kaasu- ja vetyhankintojen valmistelussa.

Toimet:

 • Enemmän nesteytettyä maakaasua Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä putkikaasua ja nesteytettyä maakaasua Norjasta
 • Tiiviimpää yhteistyötä Azerbaidžanin kanssa, etenkin eteläisen kaasukäytävän osalta
 • Poliittiset sopimukset esimerkiksi Egyptin ja Israelin kanssa nesteytetyn maakaasun tuonnin lisäämiseksi
 • Energiavuoropuhelun käynnistäminen uudelleen Algerian kanssa
 • Jatkuva yhteistyö Persianlahden tärkeimpien tuottajien (ml. Qatar) ja Australian kanssa
 • Koordinointi kaasunostajien kuten Japanin, Kiinan ja Korean kanssa
 • Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden, kuten Nigerian, Senegalin ja Angolan, vientipotentiaalin tutkiminen

EU myös jatkaa työtään kansainvälisillä foorumeilla (esim. G7, G20, OPEC, IEA) varmistaakseen maailman öljymarkkinoiden hyvän toiminnan.

Aikajana

 • 18.7.2022

  EU ja Azerbaidžan allekirjoittavat uuden yhteisymmärryspöytäkirjan strategisesta kumppanuudesta energia-alalla. Se luo perustan energiatehokkuutta ja puhdasta energiaa koskevalle pitkän aikavälin kumppanuudelle. Tämän ansiosta eteläisen kaasukäytävän kapasiteetti kaksinkertaistuu. Tavoitteena on tuoda EU:hun kaasua vuosittain vähintään 20 miljardia kuutiometriä vuoteen 2027 mennessä.

 • 15.7.2022

  Komissio hyväksyy IPCEI Hy2Tech -hankkeen, joka on ensimmäinen Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke vetyalalla. Hankkeella pyritään kehittämään innovatiivisia teknologioita vedyn arvoketjua varten, jotta teollisuusprosessit ja liikkuvuus voisivat irtautua hiilestä. Hankkeeseen osallistuu 35 yritystä ja 41 hanketta 15 jäsenmaasta.

 • 27.6.2022

  Uudet kaasun varastointisäännöt hyväksytään. Ne parantavat kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa tulevien talvien varalta. Uusien sääntöjen mukaan EU:n jäsenmaiden on täytettävä 80 prosenttia varastojen kapasiteetista tämän vuoden marraskuuhun mennessä ja 90 prosenttia sitä seuraavina vuosina.

 • 23.6.2022

  EU ja Norja sopivat syventävänsä energiakumppanuuttaan lisätäkseen lyhyen ja pitkän aikavälin kaasutoimituksia, puuttuakseen korkeisiin energian hintoihin ja vahvistaakseen puhdasta energiaa, myös vetyä, koskevaa yhteistyötään.

 • 17.6.2022

  Euroopan unioni, Yhdysvallat ja 11 muuta maata käynnistivät maailmanlaajuiseen metaanisitoumukseen liittyvän energiasuunnitelman, jolla pyritään vauhdittamaan öljy- ja kaasualan metaanipäästöjen vähentämistä ja edistämään sekä ilmastokehitystä että energiavarmuutta.

 • 15.6.2022

  EU, Egypti ja Israel allekirjoittavat kolmenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan maakaasun viennistä Eurooppaan. Israelista, Egyptistä ja muista itäisen Välimeren alueen lähteistä peräisin olevaa maakaasua toimitetaan Eurooppaan Egyptin nesteytetyn maakaasun vienti-infrastruktuurin kautta.

 • 25.5.2022

  Komissio perustaa EU:n työryhmän energian toimitusvaihtoehtojen turvaamiseksi.

 • 18.5.2022

  Komissio esittelee REPowerEU-suunnitelman, jolla voidaan nopeasti vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää.

Asiakirjat