Действия съгласно плана REPowerEU

Новите реалности в геополитическо отношение и на енергийния пазар изискват драстично ускоряване на прехода към чиста енергия и увеличаване на енергийната независимост на Европа от ненадеждни доставчици и нестабилни изкопаеми горива.

REPowerEU е планът на Европейската комисия, чрез който Европа да престане да зависи от руските изкопаеми горива много преди 2030 г. с оглед на руското нашествие в Украйна.

85 % от европейците смятат, че ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руския газ и нефт, за да подкрепи Украйна. Действайки като Съюз, Европа може да постигне това по-бързо.

Планът REPowerEU съдържа редица мерки за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, като същевременно се повиши издръжливостта на енергийната система в целия ЕС. Той се основава на:

Natural gas station

Диверсифициране

ЕС работи с международни партньори за намирането на алтернативни енергийни доставки. В краткосрочен план имаме спешна нужда от алтернативни доставки на газ, нефт и въглища, а в бъдеще ще се нуждаем и от водород от възобновяеми източници.

a couple looking at energy bills

Икономии

Всеки гражданин, всяко предприятие и всяка организация могат да спестят енергия. Ако всички се ангажираме да променим малко поведението си, разликата може да бъде съществена. Освен това ще бъдат необходими извънредни мерки в случай на прекъсвания на доставките.

Wind farm

Ускоряване на прехода към чиста енергия

Енергията от възобновяеми източници е най-евтината и най-чистата, с която разполагаме, и можем сами да я произвеждаме, което ще намали необходимостта от енергиен внос. REPowerEU ще ускори екологичния преход и ще стимулира огромни инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Необходимо е също така да осигурим възможности за промишлеността и транспорта да заменят по-бързо изкопаемите горива, за да намалим емисиите и зависимостта.

   

 

Чиста енергия

Прекратяването на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива ще изисква значително увеличаване на възобновяемите енергийни източници, както и по-бърза електрификация и заместване на топлинната енергия и горивата от изкопаеми източници в секторите на промишлеността, сградите и транспорта. Преходът към чиста енергия ще помогне с времето да се намалят цените на енергията и зависимостта от вноса. 

Sign on a car powered by hydrogen Енергията от възобновяеми източници е най-евтината и най-чистата, с която разполагаме, и можем сами да я произвеждаме, което ще намали необходимостта от енергиен внос. Комисията предлага да се увеличи целта на ЕС за 2030 г. за енергия от възобновяеми енергийни източници от 40 % понастоящем на 45 %. С плана REPowerEU общият капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници ще достигне 1236 GW до 2030 г. вместо предвидените по инициативата „Подготвени за цел 55“ 1067 GW за същия период.

Стратегията на ЕС за слънчевата енергия ще даде тласък на навлизането на фотоволтаичната енергия. С тази стратегия, която е част от плана REPowerEU, се цели да бъдат въведени в експлоатация новоинсталирани слънчеви фотоволтаични инсталации с мощност над 320 GW до 2025 г. (което е над два пъти повече от настоящото равнище) и почти 600 GW до 2030 г. Тези готови за действие допълнителни мощности ще заместят потреблението на 9 млрд. куб. метра природен газ годишно до 2027 г.

Чиста промишленост

Замяната на въглищата, нефта и газа в промишлените процеси ще спомогне за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива, като същевременно ще бъде преход към по-чисти енергийни източници, ще засили конкурентоспособността на промишлеността и ще подкрепи водещата технологична роля в международен план. 

an employee working on a solar panel
 • Електрификацията, енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници могат да създадат предпоставки за спестяване в промишлеността на 35 млрд. куб. метра природен газ до 2030 г. в допълнение към целите по инициативата „Подготвени за цел 55“
 • Най-голямо намаление на потреблението на газ — почти 22 млрд. куб. метра — може да бъде постигнато в секторите на неметалните минерали, цимента, стъклото и керамиката, производство на химикали и в рафинериите.
 • До 2030 г. се очаква около 30 % от първичното производство на стомана в ЕС да бъде декарбонизирано на основата на водород от възобновяеми източници

Промишленият сектор ще играе също така ключова роля в разширяването на производството на оборудване и компоненти, необходими за бързото трансформиране на нашата енергийна система.

Икономии на енергия

Енергоспестяването е най-евтиният, сигурен и чист начин за намаляване на зависимостта ни от руски изкопаеми горива. Всички ние лесно можем да участваме в намаляването на енергопотреблението — както потребителите и предприятията, така и всички промишлени сектори. Заедно с мерките за енергийна ефективност индивидуалните ни действия ще се отразят положително върху цените, като доведат до пряко намаляване на сметките ни за енергия, повишаване на устойчивостта на икономиката ни и ускоряване на прехода на ЕС към чиста енергия.

Electric household appliance

Съществуват много начини за намаляване на енергопотреблението във всекидневния ни живот, включително чрез:

 • намаляване на температурата на отопление или по-малко използване на климатични инсталации
 • използване по по-ефективен начин на домакинските уреди
 • по-икономично шофиране
 • увеличаване на използването на обществен транспорт и активната мобилност
 • изключване на светлините.

Всички потребители на енергия трябва да са осведомени относно най-добрите възможности за икономии и най-ефективните стъпки, които могат да предприемат. Комисията ще подкрепя гражданите с целева информация, за да им помогне да правят информиран избор и енергийно ефективни покупки. Ще работим заедно с организации като Международната агенция по енергетика, държавите членки и органите на местната власт с цел определянето и насърчаването най-ефективните действия по отношение на енергоспестяването.

Финансиране на плана REPowerEU

До 2027 г. са нужни допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро за постепенно преустановяване на руския внос на изкопаеми горива, който понастоящем струва на европейските данъкоплатци близо 100 милиарда евро годишно. 

euro symbol

Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на изпълнението на плана REPowerEU, като чрез него се предоставя допълнително финансиране от ЕС. Държавите членки следва да добавят глава за плана REPowerEU към своите планове за възстановяване и устойчивост, за да насочат инвестиции към приоритетите по плана REPowerEU и да извършат необходимите реформи.

Държавите членки могат да използват оставащите заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост (понастоящем 225 милиарда евро) и новите безвъзмездни средства по линия на Механизма, финансирани чрез тръжната продажба на квоти по системата за търговия с емисии, които понастоящем се държат в резерва за стабилност на пазара, възлизащи на 20 милиарда евро.

Сред другите източници на финансиране на REPowerEU са:

 • средствата по линия на политиката на сближаване
 • Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
 • Механизмът за свързване на Европа
 • Фондът за иновации
 • национално финансиране и финансиране от Съюза в подкрепа на целите на плана REPowerEU
 • национални фискални мерки
 • частни инвестиции
 • Европейската инвестиционна банка.

Работа с международните партньори

Искаме да изградим дългосрочни и взаимноизгодни партньорства — като насърчим енергията от възобновяеми източници, повишим енергийната ефективност по света и си сътрудничим в областта на зелените технологии и иновациите. Новата платформа на ЕС в областта на енергетиката ще изиграе ключова роля за обединяване на търсенето, координиране на ползването на инфраструктурата, договаряне с международните партньори и подготовка за съвместно закупуване на газ и водород.

Действия

 • Увеличаване на доставките на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Канада и на ВПГ и газ по газопровод от Норвегия
 • Засилване на сътрудничеството с Азербайджан, особено по линия на южния газов коридор
 • Политически споразумения с доставчици на газ, като Египет и Израел, за увеличаване на доставките на ВПГ
 • Подновяване на енергийния диалог с Алжир
 • Продължаване на сътрудничеството с основните производители в Персийския залив, в т.ч. Катар, както и с Австралия
 • Координация с купувачите на газ като Япония, Китай и Корея
 • Проучване на потенциала за износ на африканските държави на юг от Сахара, като Нигерия, Сенегал и Ангола

ЕС ще продължи да работи и с Г-7, Г-20 и други международни форуми, включително с ОПЕК и Международната агенция по енергетика, за да се гарантира доброто функциониране на световните пазари на петрол.

Хронология

 • 18 юли

  ЕС и Азербайджан подписват нов меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в областта на енергетиката, с който полагат основите за дългосрочно партньорство в областта на енергийната ефективност и чистата енергия. Благодарение на това капацитетът на южния газов коридор ще бъде удвоен, за да се доставят поне 20 милиарда кубични метра годишно в ЕС до 2027 г.

 • 15 юли

  Комисията одобрява IPCEI Hy2Tech, първия по рода си важен проект от общоевропейски интерес в сектора на водорода. В рамките на проекта ще се разработват иновативни технологии за веригата за създаване на стойност в областта на водорода с цел декарбонизация на промишлените процеси и мобилността. В него участват 35 компании от 15 държави от ЕС.

 • 27 юни

  Приемат се нови правила за съхранение на газ. Чрез тях ще се повиши сигурността на доставките на газ в ЕС с оглед на предстоящата зима и след това. Новите правила ще изискват от държавите в ЕС да запълнят 80 % от капацитета на съоръженията за съхранение на газ до ноември тази година, а през следващите години — 90 % от капацитета.

 • 23 юни

  ЕС и Норвегия се споразумяват да задълбочат партньорството си с цел увеличаване на краткосрочните и дългосрочните доставки на газ, справяне с високите цени на енергията и засилване на сътрудничеството в областта на чистата енергия, включително водорода.

 • 17 юни

  ЕС, САЩ и 11 други държави поставят началото на Енергийния план по Глобалния ангажимент за метана с цел бързо намаляване на емисиите на метан в нефтения и газовия сектор, като се постига напредък както в областта на климата, така и по отношение на енергийната сигурност.

 • 15 юни

  ЕС, Египет и Израел подписват тристранен меморандум за разбирателство относно износа на природен газ за Европа. Природен газ от Израел, Египет и други източници в региона на Източното Средиземноморие ще бъде транспортиран до Европа чрез египетската инфраструктура за износ на ВПГ.

 • 25 май

  Комисията създава работна група към енергийната платформа на ЕС с цел осигуряване на алтернативни доставки

 • 18 май

  Комисията представя REPowerEU — план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход.

Документи