Ulaganje u zelenu budućnost

Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u europskom zelenom planu, Komisija se obvezala da će tijekom sljedećeg desetljeća mobilizirati najmanje bilijun eura u održivim ulaganjima.

Zelenim ulaganjima dodijeljeno je 30 % višegodišnjeg proračuna EU-a (2021. – 2028.) i NextGenerationEU, jedinstveni instrument EU-a za oporavak od pandemije bolesti COVID-19.

Zemlje EU-a moraju izdvojiti najmanje 37 % sredstava koja primaju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 672,5 milijardi eura za ulaganja i reforme kojima se podupiru klimatski ciljevi. Ulaganja i reforme koji će se financirati na taj način ne smiju znatno naštetiti ciljevima EU-a u području okoliša. Komisija u ime EU-a namjerava prikupiti 30 % sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU izdavanjem zelenih obveznica.

Kohezijska politika EU-a

Kohezijskom politikom EU-a pomaže se zemljama, regijama, lokalnim vlastima i gradovima EU-a da provedu velika ulaganja kojima se pridonosi europskom zelenom planu. Za te prioritete moraju izdvojiti najmanje 30 % sredstava koja primaju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim toga, 37 % sredstava Kohezijskog fonda doprinijet će posebno postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Komisija je u okviru zelenog plana uspostavila Plan ulaganja za europski zeleni plan, koji se naziva i Plan ulaganja za održivu Europu. Uključuje mehanizam za pravednu tranziciju, koji je usmjeren na osiguravanje pravedne i poštene tranzicije prema zelenom gospodarstvu. Mobilizirat će se znatna ulaganja u razdoblju 2021. – 2027. kako bi se pružila potpora građanima regija koje su najteže pogođene tranzicijom.

Mobilizacija javnih i privatnih ulaganja

Programom InvestEU pridonijet će se tim nastojanjima i osigurati ključno dugoročno financiranje EU-a poticanjem znatnih privatnih i javnih sredstava. Uredbom o fondu InvestEU predviđa se da će fond InvestEU u cjelini biti usmjeren na najmanje 30 % ulaganja za ostvarenje klimatskih ciljeva. Posebnim programom za pravednu tranziciju potaknut će se dodatna ulaganja u korist područja u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju, uz Fond za pravednu tranziciju i instrument za kreditiranje u javnom sektoru.

Osim toga, mjerama održivog financiranja, uključujući Uredbu o taksonomiji za klasifikaciju zelenih ulaganja, pridonijet će se europskom zelenom planu poticanjem ulaganja privatnog sektora u zelene i održive projekte.

Europska komisija donijela je niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u odnosu na razine iz 1990. Više informacija o provedbi europskog zelenog plana.

Mjere

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 336.9 KB
PreuzimanjePDF - 1020.7 KB