Vihreään tulevaisuuteen investointi

Komissio haluaa saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet, ja se on sitoutunut saamaan vuosikymmenen kuluessa liikkeelle vähintään biljoonan euron kestävät investoinnit.

EU:n monivuotisesta talousarviosta (2021–2028) ja uudesta Next Generation EU -välineestä, jolla tuetaan elpymistä covid-19-pandemiasta, on 30 % osoitettu vihreisiin investointeihin.

EU-maiden on osoitettava elpymis- ja palautumistukivälineestä saamastaan rahoituksesta (yhteensä 672,5 miljardia euroa) vähintään 37 % sellaisiin investointeihin ja uudistuksiin, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Mikään tällaista rahoitusta saavista investoinneista tai uudistuksista ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n ympäristötavoitteille. Euroopan komissio aikoo EU:n puolesta kerätä 30 % Next Generation EU -välineen varoista laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja.

EU:n koheesiopolitiikka

EU:n koheesiopolitiikka auttaa EU-maita, alueita, paikallishallintoa ja kuntia toteuttamaan suuria investointeja, jotka edistävät Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tuensaajien on osoitettava vähintään 30 % Euroopan aluekehitysrahastosta saamistaan varoista vihreän kehityksen ohjelman painopisteisiin. Lisäksi 37 % koheesiorahastosta suunnataan erityisesti toimiin, jotka auttavat saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Vihreän kehityksen ohjelman osana Euroopan komissio on perustanut Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman, jota kutsutaan myös Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaksi. Siihen sisältyy oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, jolla pyritään varmistamaan, että vihreään talouteen siirtyminen tapahtuu kaikkien kannalta tasapuolisesti. Mekanismin avulla vuosina 2021–2027 tehtävillä huomattavilla investoinneilla tuetaan kansalaisia niillä alueilla, joihin vihreä siirtymä vaikuttaa eniten.

Julkisten ja yksityisten investointien houkutteleminen

InvestEU-ohjelmalla edistetään komission pyrkimyksiä ja tarjotaan EU:lle pitkän aikavälin rahoitusta sekä yksityisistä että julkisista lähteistä. InvestEU-asetuksen mukaan rahaston kokonaistavoitteena on, että vähintään 30 % siitä käytetään ilmastotavoitteiden saavuttamista tukeviin investointeihin. Oikeudenmukaisen siirtymän järjestelyn avulla voidaan tehdä lisäinvestointeja, jotka hyödyttävät oikeudenmukaisen siirtymän tukialueita niiden tukirahaston ja julkisen sektorin lainajärjestelyjen lisäksi.

Lisäksi EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa edistetään kestävän rahoituksen toimenpiteillä, joilla lisätään yksityissektorin investointeja vihreisiin ja kestäviin hankkeisiin. Esimerkkinä voidaan mainita luokitusjärjestelmäasetus, jolla luodaan kestävää sijoittamista helpottava kehys.

Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta.

Toimet

 

Asiakirjat

LataaPDF - 336.9 KB
LataaPDF - 1020.7 KB