De transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie vereist serieuze investeringen in heel Europa. De concentratie van de winningsindustrieën (steenkool, bruinkool, turf of olieschalie) en gerelateerde koolstofintensieve industrieën (bv. cement-, staal-, aluminium-, kunstmest- of papierproductie) vormt echter een groot probleem voor gebieden die sterk steunen op dergelijke activiteiten. Deze gebieden moeten hun economie herstructureren en/of diversifiëren, de sociale samenhang in stand houden en de betrokken werknemers en jongeren (om)scholen zodat zij straks ander werk kunnen doen.

Om de specifieke problemen in deze regio’s aan te pakken, heeft de Commissie een mechanisme voor een rechtvaardige transitie opgezet, dat deze gebieden gerichte steun biedt.

Over het platform voor een rechtvaardige transitie

Het platform voor een rechtvaardige transitie moet de EU-landen en -regio's helpen om aanspraak te maken op de steun die zij daarvoor kunnen krijgen via het mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Dit platform is het centrale toegangspunt voor ondersteuning en kennis met betrekking tot de rechtvaardige transitie. Alle relevante kennis en informatie die de autoriteiten en begunstigden nodig hebben, zal op het platform gedeeld worden, waaronder financieringsmogelijkheden, updates van regelgeving en sectorspecifieke initiatieven. 

Het platform bevordert ook actief de uitwisseling van beste praktijken tussen alle betrokken belanghebbenden, o.a. door middel van regelmatige fysieke en virtuele bijeenkomsten. Het platform biedt met name technische bijstand en advies aan stakeholders die zich bezighouden met activiteiten in verband met het mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Het platform voor rechtvaardige transitie bouwt voort op het bestaande initiatief voor steenkoolregio’s in transitie, dat al steun biedt aan regio's in de hele EU die fossiele brandstoffen produceren, om een rechtvaardige transitie door te maken via op behoeften afgestemde bijstand en capaciteitsopbouw op maat.

Een centraal onderdeel van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie is het opstellen van territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie door de EU-landen. In deze plannen zullen de sociale, economische en ecologische uitdagingen worden beschreven die voortvloeien uit de geleidelijke uitfasering van aan fossiele brandstoffen gerelateerde activiteiten of uit het koolstofvrij maken van emissie-intensieve processen of producten. De plannen moeten ook een overzicht geven van het overgangsproces tot 2030, waaronder de behoeften op het vlak van ontwikkeling, omscholing en milieuherstel. Ze moeten ook een tijdschema bevatten, evenals een reeks concrete acties en governancemechanismen om de doelstellingen te halen. DG REFORM.verleent steun bij het opstellen van deze plannen.

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat de plannen overeenstemmen met de nationale energie- en klimaatplannen. U vindt een model voor een regionaal plan in bijlage II van de voorgestelde verordening betreffende het fonds voor een rechtvaardige transitie.

Databanken van projecten en deskundigen

Het platform voor rechtvaardige transitie biedt ook databanken van projecten en deskundigen, zodat stakeholders toegang tot relevante kennis, evaluaties en projectvoorbeelden hebben en er een expertisenetwerk ontstaat dat EU-landen, regio's, agentschappen en stakeholders kunnen gebruiken om informatie en goede werkwijzen uit te wisselen.

Informatiecentrum en contacten

U kunt hulp krijgen via een onlineformulier.

Evenementen

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 15-17 November 2021

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 26-29 April 2021

Just Transition Platform Meeting – Coal Regions in Transition Virtual Week 16-19 November 2020

Launch of the Just Transition Platform - Coal Regions in Transition Virtual Week and Carbon Intensive Regions seminar 29 June - 3 July 2020

 

Tijdlijn

 

Documenten

DownloadenPDF - 5.3 MB