Siirtyminen kestävään ja ilmastoneutraaliin talouteen vaatii suuria investointeja koko Euroopassa. Kaivos- ja kaivannaisteollisuuden (kivihiili, ruskohiili, turve ja öljyliuske) ja siihen liittyvän energiantuotannon samoin kuin hiili-intensiivisen teollisuuden – kuten sementin-, teräksen-, alumiinin-, lannoitteiden- ja paperintuotannon – keskittyminen on kuitenkin haaste alueille, jotka ovat vahvasti riippuvaisia tästä toiminnasta. Näiden alueiden pitää uudistaa ja/tai monipuolistaa talouttaan, ylläpitää sosiaalista koheesiota sekä (uudelleen)kouluttaa alan työntekijöitä ja nuoria, jotta heillä on tulevaisuuden työpaikoissa tarvittavaa osaamista.

Näiden alueiden erityishaasteita varten Euroopan komissio on ottanut käyttöön oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin, jonka kautta niille annetaan kohdennettua tukea.

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin toimintaperiaatteet

Foorumi auttaa EU:n jäsenmaita ja alueita hyödyntämään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kautta saatavilla olevaa tukea. Se toimii pisteenä, josta viranomaiset ja tuensaajat saavat kaiken tarvitsemansa tiedon muun muassa rahoitusmahdollisuuksista, keskeisistä säädöksistä ja alakohtaisista aloitteista. 

Foorumin välityksellä edistetään myös hyvien toimintamallien vaihtoa ja järjestetään säännöllisesti fyysisiä ja virtuaalisia tapaamisia eri osapuolten kesken. Tarjolla on muun muassa teknistä tukea ja neuvontaa niille sidosryhmille, jotka ovat mukana oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin liittyvissä toimissa. Foorumi jatkaa ja laajentaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden tukialoitteen puitteissa tehtyä työtä. Tämä aloite on auttanut eri puolilla EU:ta sijaitsevia fossiilisten polttoaineiden tuotantoalueita sopeutumaan muutoksiin tarjoamalla mahdollisuuksia valmiuksien kehittämiseen ja tukea, joka on räätälöity paikallisten tarpeiden mukaan.

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin keskeisenä osana ovat EU-maiden laatimat alueelliset siirtymäsuunnitelmat. Niissä esitetään sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät haasteet, joita syntyy, kun fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta lopetetaan asteittain ja kasvihuonekaasuintensiiviset prosessit ja tuotteet saatetaan hiilivapaiksi. Suunnitelmissa myös hahmotellaan siirtymäprosessia vuoteen 2030 saakka ja määritellään muun muassa kehitys-, uudelleenkoulutus- ja ympäristön ennallistamistarpeet. Lisäksi niissä esitetään aikataulu sekä toimet ja hallintomekanismit, joiden avulla tavoitteet on määrä saavuttaa. Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosasto auttaa näiden suunnitelmien laatimisessa.

Jäsenvaltioiden on otettava suunnitelmissaan huomioon kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat. Alueellisten siirtymäsuunnitelmien malli on oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisasetusehdotuksen liitteessä II.

Hanke- ja asiantuntijatietokannat

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumista pääsee myös hanke- ja asiantuntijatietokantoihin, joista saa tietoa ja joissa voi tutustua arviointeihin ja hanke-esimerkkeihin. Tämän asiantuntijaverkoston kautta EU:n jäsenmaat ja alueet, virastot ja eri sidosryhmät voivat vaihtaa tietoja ja hyviä käytäntöjä.

Neuvontakeskus ja yhteystiedot

Kysymyksiä voi esittää verkkolomakkeella.

Tapahtumat

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 15-17 November 2021

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 26-29 April 2021

Just Transition Platform Meeting – Coal Regions in Transition Virtual Week 16-19 November 2020

Launch of the Just Transition Platform - Coal Regions in Transition Virtual Week and Carbon Intensive Regions seminar 29 June - 3 July 2020

 

Aikajana

 

Asiakirjat

LataaPDF - 5.3 MB