Преходът към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика ще изисква значителни инвестиции в цяла Европа. Концентрацията на добивна промишленост (добив на въглища, лигнит, торф или битуминозни шисти) и свързаното енергийно производство, както и на въглеродно интензивни отрасли (напр. производство на цимент, стомана, алуминий, торове или хартия) представлява значително предизвикателство за териториите, които са силно зависими от такива дейности. Тези територии ще трябва да преструктурират и/или разнообразят своята икономика, да запазят социалното сближаване и да обучат или преквалифицират засегнатите работници и младежи, за да ги подготвят за бъдещите работни места.

За да бъдат преодолени специфичните предизвикателства в тези региони, Комисията въведе механизъм за справедлив преход, чрез който се предоставя целева подкрепа на тези територии.

За платформата за справедлив преход

Платформата за справедлив преход има за цел да помогне на държавите и регионите от ЕС да се възползват от подкрепата по линия на механизма за справедлив преход. Чрез платформата ще се осигури единна точка за достъп до подкрепа и знания, свързани със справедливия преход. Всички знания и информация, от които се нуждаят органите и бенефициерите, ще бъдат споделяни на платформата, включително възможностите за финансиране, съответните актуализации на нормативната уредба и специфичните инициативи за различни сектори 

С платформата също така активно се насърчава обменът на добри практики между всички заинтересовани страни, включително чрез редовни физически и виртуални срещи. По-конкретно, чрез платформата ще се предоставя техническа помощ и консултантска подкрепа на заинтересованите страни, които участват в дейности, свързани с механизма за справедлив преход. С платформата ще се продължи и разшири работата на съществуващата Инициатива за въгледобивните региони в преход, чрез която вече се помага на регионите в ЕС, в които се добиват изкопаеми горива, да осъществят справедлив преход посредством съобразена с нуждите подкрепа и изграждане на капацитет.

Основен елемент на механизма за справедлив преход ще бъде изготвянето на териториални планове за справедлив преход от държавите в ЕС. В тези планове ще бъдат посочени социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от постепенното преустановяване на свързаните с изкопаемите горива дейности или от декарбонизацията на процесите и продуктите с висок интензитет на емисиите на парникови газове. В плановете също така ще се очертае процесът на преход до 2030 г., включително потребностите от развитие, преквалификация и възстановяване на околната среда. Плановете ще съдържат график, както и набор от операции и механизми за управление, които следва да бъдат въведени с оглед постигане на целите. ГД „Подкрепа на структурните реформи“ ще подпомага разработването на тези планове.

Държавите членки трябва да се погрижат плановете да са в съответствие с техните национални планове в областта на енергетиката и климата. Образецът на териториалните планове за справедлив преход е публикуван в приложение II към предложения регламент относно Фонда за справедлив преход.

Бази данни за проекти и експерти

Платформата за справедлив преход също така ще дава достъп до бази данни за проекти и експерти, за да се насочват заинтересованите страни към съответната информация, оценки и примери за проекти. По този начин ще се създаде експертна мрежа, чрез която държавите от ЕС, регионите, агенциите и заинтересованите страни ще могат да обменят информация и добри практики.

Информационен център и контакти

Пряка помощ е достъпна чрез уеб формуляр.

Прояви

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 15-17 November 2021

Just Transition Platform Meeting - Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar 26-29 April 2021

Just Transition Platform Meeting – Coal Regions in Transition Virtual Week 16-19 November 2020

Launch of the Just Transition Platform - Coal Regions in Transition Virtual Week and Carbon Intensive Regions seminar 29 June - 3 July 2020

 

Хронология

 

Документи

СвалиPDF - 5.3 MB