Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma (TPM) pirmais pīlārs.

Šis instruments nodrošinās, ka teritorijām, kuras pāreja uz klimatneitralitāti skar visvairāk, tiek sniegts pielāgots atbalsts. To īsteno dalītā pārvaldībā saskaņā ar kohēzijas politiku, kas ir galvenā ES politika reģionālo atšķirību mazināšanai un reaģēšanai uz strukturālām pārmaiņām Eiropas Savienībā.

Fonda rīcībā būs 17,5 miljardi eiro (2018. gada cenās; 19,2 miljardi eiro faktiskajās cenās). Šie papildu līdzekļi būs pieejami, lai atbalstītu ES dalībvalstis pārkārtošanās procesā. 7,5 miljardi eiro tiks ņemti no ES budžeta 2021.–2027. gadam, savukārt atlikušie 10 miljardi eiro būs ārējie piešķirtie ieņēmumi no Eiropas Atveseļošanas instrumenta (un būs pieejami no 2021. līdz 2023. gadam).

Dalībvalstis, kuras to vēlas, var pārvietot uz TPF papildu līdzekļus no valsts piešķīrumiem, ko tās saņēmušas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+), ar nosacījumu, ka kopējā pārvietotā summa trīskārši nepārsniedz TPF piešķīrumu. ES budžeta izdevumi tiks papildināti ar valsts līdzfinansējumu saskaņā ar kohēzijas politikas noteikumiem.

Fonds mazinās klimatiskās pārkārtošanās radītās sociālekonomiskās izmaksas, atbalstot attiecīgo teritoriju ekonomikas diversifikāciju un pārveidi. Tas nozīmē, ka tiks atbalstīti ienesīgi ieguldījumi mazajos un vidējos uzņēmumos, jaunu uzņēmumu izveide, pētniecība un inovācija, vides atjaunošana, tīra enerģija, darba ņēmēju kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, palīdzība darba meklējumos un darba meklētāju aktīvas iekļaušanas programmas, kā arī esošo oglekļietilpīgo iekārtu pārveide — gadījumos, kad šie ieguldījumi ļauj būtiski samazināt emisijas un aizsargāt nodarbinātību. Tiek plānots piesaistīt investīcijas gandrīz 30 miljardu eiro apmērā.

Īpaša shēma InvestEU satvarā

Īpašā InvestEU shēma ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma otrais pīlārs.

Šī shēma programmas InvestEU satvarā tiks īstenota četros politikas logos. Tas nozīmē, ka programma InvestEU taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna (TPTP) ietvaros var atbalstīt ieguldījumus plašāka spektra projektos, piemēram, enerģētikas un transporta infrastruktūras projektos, tai skaitā gāzes infrastruktūras un centralizētas siltumapgādes projektos, kā arī dekarbonizācijas projektos, ekonomikas dažādošanā un sociālajā infrastruktūrā.

Lai tieši vai netieši sniegtu finansējumu projektu virzītājiem taisnīgas pārkārtošanās teritorijās ar apstiprinātu TPTP, Eiropas Komisija nodrošinās budžeta garantiju īstenošanas partneriem. Šo shēmu var izmantot arī tādi projekti, kas neatrodas šajās teritorijās, ar nosacījumu, ka tie palīdz apmierināt attīstības vajadzības, kas izriet no minēto teritoriju pārkārtošanās, kā noteikts attiecīgajā TPTP.

InvestEU konsultāciju centrs darbosies kā centrāls piekļuves punkts, kurā varēs pieprasīt konsultatīvu atbalstu par visiem TPM 2. un 3. pīlāra projektiem, kā arī par dažiem projektiem, kurus paredzēts finansēt no TPF. Tas sniegs projekta virzītāju vajadzībām pielāgotu tehnisko palīdzību un spēju veidošanas atbalstu. Konsultatīvo atbalstu varēs izmantot tam, lai identificētu, sagatavotu, izstrādātu, strukturētu un īstenotu projektus un veiktu ar tiem saistītus iepirkumus, kā arī lai uzlabotu projektu virzītāju spēju veidot stabilu projektu plūsmu šajās teritorijās.

 

Jauns publiskā sektora aizdevumu mehānisms, ko finansēs Eiropas Investīciju banka (EIB)

Publiskā sektora aizdevumu mehānisms ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trešais pīlārs. No ES budžeta finansētās dotācijas 1,5 miljardu eiro apmērā tiks apvienotas ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem 10 miljardu eiro apmērā, lai piesaistītu 25–30 miljardu eiro vērtas publiskās investīcijas, ko varēs izmantot taisnīgas pārkārtošanās teritoriju attīstības vajadzību apmierināšanai. Nākotnē mehānismu varētu paplašināt, papildus EIB piesaistot vēl citus finanšu partnerus.

Šis instruments būs pieejams tikai publiskām struktūrām un nodrošinās atbalstu projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu resursu plūsmu, lai tos varētu finansēt komerciāli. Atbalstīti tiks, piemēram, ieguldījumi enerģētikas un transporta infrastruktūrā, centralizētas siltumapgādes tīklos, energoefektivitātes pasākumos, tai skaitā ēku renovācijā, kā arī sociālajā infrastruktūrā. Ar fosilo kurināmo saistītu projektu finansēšana instrumentā nav ietverta.

Tiesības saņemt finansējumu

ES dalībvalstīm taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos būs jānosaka, kuras teritorijas un nozares ir tiesīgas uz finansējumu no Taisnīgas pārkārtošanās fonda. Šīs teritorijas tiks apzinātas dialogā ar Komisiju. Tiks izmantota Eiropas semestra kontekstā sniegtā analīze un it īpaši Komisijas priekšlikums attiecībā uz atbilstības ziņā prioritārajiem reģioniem un nozarēm, kā noteikts 2020. gada Eiropas pusgada valstu ziņojumu D pielikumā. Ja Komisija šos plānus apstiprinās, pavērsies iespējas saņemt īpašu finansējumu ne tikai no Taisnīgas pārkārtošanās fonda, bet arī no īpašās taisnīgas pārkārtošanās shēmas InvestEU satvarā un no EIB publiskā sektora aizdevumu mehānisma. Plāni tiks pievienoti kohēzijas politikas programmām, kas ietver atbalstu Taisnīgas pārkārtošanās fondam, un Komisija tos pieņems kopā ar šīm programmām.

Tehniskā palīdzība

Taisnīgas pārkārtošanās platforma būs nozīmīga, jo iestādēm, kas izstrādā taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus, sniegs pielāgotu tehnisko atbalstu visā izstrādes gaitā, lai garantētu, ka plānos tiek atspoguļotas katra reģiona īpašās vajadzības.

Komisija 2020. gada martā izsludināja uzaicinājumu iesniegt pieprasījumus Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros, lai dalībvalstīm palīdzētu sagatavot taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus un piesaistīt Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma finansējumu. Pašlaik tehniskais atbalsts tiek sniegts 18 dalībvalstīm.

Divos iepriekšējos gados Komisija, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, jau sniedza praktisku atbalstu reģioniem, lai palīdzētu sagatavot ilgtermiņa ekonomikas stratēģijas, kā pārkārtoties un pārtraukt akmeņogļu ieguvi, piemēram, Slovākijas Hornas Nitras reģionā, Grieķijas Rietummaķedonijā un Rumānijas Žiu ielejā.

Nākamais tehniskā atbalsta instruments 2021.–2027. gadam sniegs dalībvalstīm iespēju pieteikties uz papildu tehnisko atbalstu, tai skaitā uz atbalstu regulatīvām un administratīvām reformām, kas saistītas ar taisnīgas pārkārtošanās procesu.

Vairākām teritorijām Eiropas Savienībā tehniskā palīdzība tiek sniegta Ogļu ieguves reģionu pārkārtošanas iniciatīvas ietvaros.

Citas iespējamā finansējuma plūsmas

Atbalstu programmām un projektiem, kas koncentrējas uz taisnīgu pārkārtošanos, var sniegt arī vairāki citi ES finansēšanas instrumenti: