Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin ensimmäinen pilari.

JTF on väline, jonka merkitys on jatkossa keskeinen niiden alueiden räätälöidyssä tukemisessa, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten. Sitä hallinnoidaan yhteistyössä, koheesiopolitiikan yleisen kehyksen puitteissa. Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein politiikanala alueellisten erojen kaventamiseksi ja EU:n alueiden rakennemuutosten ohjaamiseksi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon osoitetaan 17,5 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina; 19,2 miljardia euroa käypinä hintoina). Nämä ovat uusia varoja, joilla on tarkoitus tukea EU-maiden vihreää siirtymää. Määrärahoista 7,5 miljardia euroa katetaan EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta ja loput 10 miljardia ovat Euroopan elpymisvälineestä peräisin olevia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (jotka näin ollen saadaan käyttöön vuosina 2021–2023).

EU-maat voivat vapaaehtoisesti siirtää JTF:ään lisävaroja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) kansallisista rahoitusosuuksistaan edellyttäen, että siirretty kokonaismäärä on enintään kolminkertainen JTF-rahoitusosuuteen nähden. EU:n talousarviosta peräisin olevaa rahoitusta täydennetään kansallisella yhteisrahoituksella koheesiopolitiikan sääntöjä noudattaen.

Rahastolla kevennetään ilmastosiirtymän aiheuttamia sosioekonomisia kustannuksia ja tuetaan asianomaisten alueiden talouden monipuolistamista ja muuntamista. Tämä tarkoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien tuotannollisten investointien tukemista, uusien yritysten perustamista, tutkimusta ja innovointia, ympäristön uudistamista, puhdasta energiaa, työntekijöiden perus- ja uudelleenkoulutusta, työnhakuneuvontaa ja työnhakijaohjelmien aktiivista hyödyntämistä sekä nykyisten hiili-intensiivisten laitosten muuntamista, kun nämä investoinnit johtavat merkittäviin päästövähennyksiin ja työsuhdeturvaan. Sen odotetaan saavan liikkeelle 30 miljardin euron investoinnit.

InvestEU-ohjelmaan kuuluva erityisjärjestely

InvestEU-erityisjärjestely on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin toinen pilari.

Se toteutetaan InvestEU-ohjelman neljässä politiikkaikkunassa. Tämä tarkoittaa, että InvestEU:sta voidaan alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman puitteissa tukea laaja-alaisemmin investointeja esimerkiksi energia- ja liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, mukaan lukien kaasuinfrastruktuuri ja kaukolämpö, mutta myös hiilestä irtautumista koskeviin hankkeisiin, talouden monipuolistamiseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin.

Euroopan komissio antaa täytäntöönpanokumppaneille talousarviotakuun, jotta ne voivat tarjota rahoitusta suoraan tai välillisesti hankkeiden toteuttajille, jotka sijaitsevat sellaisilla oikeudenmukaisen siirtymän tukialueilla, joiden alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on hyväksytty. Muut kuin näillä alueilla toteuttavat hankkeet voivat myös hyötyä järjestelmästä edellyttäen, että niillä vastataan kyseisten alueiden siirtymisestä johtuviin kehitystarpeisiin, kuten asianomaisessa alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa esitetään.

InvestEU-neuvontakeskus toimii keskitettynä yhteyspisteenä, josta vastataan kaikkiin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin toisen ja kolmannen pilarin puitteissa toteuttavien hankkeiden sekä joidenkin JTF:stä rahoitettavien hankkeiden neuvontapyyntöihin. Se tarjoaa räätälöityä teknistä apua ja valmiuksien kehittämiseen tarkoitettua tukea hankkeen toteuttajan tarpeiden mukaan. Neuvontatukea annetaan hankkeiden määrittämiseen, valmisteluun, kehittämiseen, jäsentämiseen, täytäntöönpanoon sekä hankkeisiin liittyviin hankintoihin. Tuella pyritään myös lisäämään hankkeen toteuttajien valmiuksia rakentaa vankka hankejatkumo näille alueille.

 

Euroopan investointipankin (EIP) vauhdittama uusi julkisen sektorin lainajärjestely

Julkisen sektorin lainajärjestely on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmas pilari. Siinä yhdistetään EU:n talousarviosta rahoitettavat 1,5 miljardin euron avustukset ja EIP:n myöntämät 10 miljardin euron lainat, joilla pyritään saamaan liikkeelle 25–30 miljardin euron julkiset investoinnit. Investoinneilla vastataan oikeudenmukaisen siirtymän tukialueiden kehitystarpeisiin. Lainajärjestelyä voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa siten, että mukana olisi EIP:n lisäksi myös muita rahoituskumppaneita.

Järjestely on tarkoitettu yksinomaan julkisyhteisöille, ja sillä tuetaan hankkeita, jotka eivät tuota riittävästi omia varoja, jotta niitä voitaisiin rahoittaa kaupallisesti. Hankkeisiin odotetaan sisältyvän investointeja kaikentyyppiseen julkiseen infrastruktuuriin, kuten energiaan ja liikenteeseen, kaukolämpöverkkoihin, energiatehokkuustoimenpiteisiin, rakennusten kunnostaminen mukaan lukien, sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin. Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien investointien tukeminen on poissuljettu.

Rahoituksen saaminen

EU-maiden on alueellisissa oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmissa määriteltävä alueet ja alat, joille voidaan myöntää rahoitusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Nämä alueet määritellään komission kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Siinä hyödynnetään EU-ohjausjakson yhteydessä tehtyä analyysiä ja erityisesti komission ehdotusta tukikelpoisuuden osalta etusijalle asetettavista alueista ja aloista, jotka on esitetty EU-ohjausjakson vuotta 2020 koskevien maaraporttien liitteessä D. Kun komissio on hyväksynyt suunnitelmat, on mahdollista saada kohdennettua rahoitusta paitsi oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta myös InvestEU:hun kuuluvasta oikeudenmukaisen siirtymän erityisjärjestelystä ja EIP:n julkisen sektorin lainajärjestelystä. Suunnitelmat liitetään koheesiopolitiikan ohjelmiin, jotka sisältävät tukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, ja komissio hyväksyy ne yhdessä näiden ohjelmien kanssa.

Tekninen tuki

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi on keskeisessä asemassa, sillä sen kautta tarjotaan räätälöityä teknistä tukea viranomaisille, jotka laativat alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat. Tukea annetaan koko prosessin ajan, ja tavoitteena on varmistaa, että suunnitelmissa otetaan huomioon kunkin alueen erityistarpeet.

Komissio käynnisti maaliskuussa 2020 rakenneuudistusten tukiohjelman puitteissa hakemuspyynnön, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita alueellisten siirtymäsuunnitelmien laatimisessa. Tällä hetkellä teknistä tukea annetaan 18 jäsenvaltiolle.

Kahden viime vuoden aikana komissio on myös antanut alueille käytännön tukea rakenneuudistusten tukiohjelman kautta. Tarkoituksena on ollut auttaa alueita pitkän aikavälin talousstrategioiden laatimisessa hiilestä luopumiseksi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Horna Nitra Slovakiassa, Länsi-Makedonia Kreikassa ja Jiun laakso Romaniassa.

Jäsenmailla on mahdollisuus pyytää teknistä lisätukea vuosien 2021–2027 teknisen tuen välineestä, myös oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmaan liittyviin sääntely- ja hallintouudistuksiin.

Teknistä apua annetaan useille EU:n alueille myös siirtymävaiheessa olevia kivihiilialueita koskevan aloitteen kautta.

Muut mahdolliset rahoitusvirrat

Tarjolla on useita muita EU:n rahoitusvälineitä, joilla voidaan mahdollisesti tukea oikeudenmukaiseen siirtymään keskittyviä ohjelmia ja hankkeita: