Fond pro spravedlivou transformaci

Prvním pilířem tzv. mechanismu pro spravedlivou transformaci je Fond pro spravedlivou transformaci (FST).

Jedná se o klíčový nástroj, který bude pomáhat regionům nejvíce postiženým transformací na klimatickou neutralitu. Bude realizován v rámci sdíleného řízení evropské politiky soudržnosti, která se zaměřuje na snižování rozdílů mezi regiony EU a na řešení strukturálních změn v Unii.

Fond bude disponovat částkou 17,5 miliardy eur (v cenách roku 2018; 19,2 miliardy eur ve stávajících cenách). Jde o nové finanční prostředky, které byly dány k dispozici na podporu ekologické transformace v zemích Unie. 7,5 miliardy eur bude financováno z rozpočtu EU na období 2021–2027, zatímco zbývajících 10 miliard eur bude představovat vnější účelově vázané příjmy pocházející z evropského nástroje na podporu oživení (a jako takové budou uvolňovány v období 2021– 2023).

Členské státy mohou dobrovolně převést do FST dodatečné zdroje ze svých vnitrostátních přídělů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu plus (ESF+) za předpokladu, že celková převedená částka nepřesáhne trojnásobek přídělu z FST. Tyto výdaje z rozpočtu EU budou doplněny spolufinancováním ze strany členských států v souladu s pravidly politiky soudržnosti.

Fond zmírní socioekonomické náklady vyvolané klimatickou transformací a podpoří ekonomickou diverzifikaci a přeměnu dotčených území. Podpoří se tedy produktivní investice do malých a středních podniků, vzniku nových podniků, výzkumu a inovací, obnovy životního prostředí, ekologické energie, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, programů pomoci při hledání zaměstnání a aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání, jakož i přeměna stávajících uhlíkově náročných zařízení, pokud tyto investice povedou k výraznému snížení emisí a k ochraně pracovních míst. Očekává se, že se podaří mobilizovat investice ve výši téměř 30 miliard eur.

Zvláštní režim v rámci programu InvestEU

Druhým pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je zvláštní režim programu InvestEU.

Ten bude prováděn v rámci programu InvestEU ve všech čtyřech oblastech politiky. To znamená, že lze z něj uvolňovat investice v rámci územního plánu spravedlivé transformace pro širší spektrum projektů, mimo jiné pro projekty v oblasti energetické a dopravní infrastruktury, včetně plynárenské infrastruktury a dálkového vytápění, ale i projekty v oblasti dekarbonizace, ekonomické diverzifikace regionů a sociální infrastruktury.

Evropská komise poskytne prováděcím partnerům rozpočtovou záruku, aby mohli přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky předkladatelům projektů nacházejícím se na územích zapojených do spravedlivé transformace, jejichž územní plán byl schválen. Program mohou využívat také projekty, které se na těchto územích nenacházejí, a to za předpokladu, že tyto projekty přispívají k uspokojení rozvojových potřeb vyplývajících z transformace těchto území, jak je stanoveno v příslušném územním plánu.

Pro jakýkoli projekt v rámci 2. a 3. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci, jakož i pro některé projekty, které mají být financovány v rámci FST, bude jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o poradenství fungovat Poradenské centrum InvestEU. To bude poskytovat na míru přizpůsobenou technickou pomoc a podporu při budování kapacit v závislosti na potřebách předkladatele projektu. Poradenství se bude týkat identifikace, přípravy, rozvoje, strukturování, zadávání zakázek a provádění projektů a také posílení schopnosti předkladatelů projektů připravit na těchto územích velký počet projektů.

 

Nový úvěrový nástroj pro veřejný sektor aktivovaný Evropskou investiční bankou (EIB)

Třetím pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je úvěrový nástroj pro veřejný sektor. Ten bude kombinovat 1,5 miliardy eur v grantech financovaných z rozpočtu EU s půjčkami ve výši 10 miliard eur od Evropské investiční banky (EIB) s cílem mobilizovat 25 až 30 miliard eur veřejných investic, které uspokojí rozvojové potřeby území zapojených do spravedlivé transformace. Nástroj by mohl být v budoucnu rozšířen i na jiné partnery než EIB.

Tento nástroj bude zaměřen výhradně na veřejné subjekty a poskytne podporu těm projektům, které nemají dostatek vlastních zdrojů ke komerčnímu financování. Způsobilé projekty by měly zahrnovat investice do všech typů veřejných infrastruktur, například do energetické a dopravní infrastruktury, sítí dálkového vytápění, opatření v oblasti energetické účinnosti, včetně renovace budov, jakož i sociální infrastruktury. Podpora investic souvisejících s fosilními palivy je vyloučena.

Způsobilost k financování

V územních plánech spravedlivé transformace budou státy EU muset označit území a odvětví, která jsou způsobilá pro financování z Fondu pro spravedlivou transformaci. Výběr těchto území bude probíhat prostřednictvím dialogu s Komisí. Bude se při tom vycházet z analýzy poskytnuté v rámci evropského semestru, a zejména z toho, které regiony a odvětví jako prioritní z hlediska způsobilosti Komise navrhla v příloze D zpráv o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru 2020. Jakmile Komise plány schválí, bude zahájeno účelové financování nejen z Fondu pro spravedlivou transformaci, ale i ze zvláštního režimu spravedlivé transformace v rámci Fondu InvestEU a úvěrového nástroje veřejného sektoru EIB. Tyto plány se připojí k programům politiky soudržnosti, se kterými je spojena podpora určená pro Fond pro spravedlivou transformaci, a Komise je přijme společně s těmito programy.

Technická pomoc

Klíčovou úlohu v poskytování cílené technické podpory orgánům v průběhu celého procesu přípravy územních plánů pro spravedlivou transformaci bude hrát platforma pro spravedlivou transformaci. Cílem této podpory je zajistit, aby byly vždy zohledněny konkrétní potřeby každého regionu.

Komise již v březnu 2020 zveřejnila výzvu k podávání žádostí v rámci programu na podporu strukturálních reforem, aby mohla být členským státům nápomocna při přípravě jejich územních plánů pro transformaci. V současné době se technická podpora poskytuje 18 členským státům.

V posledních dvou letech Komise v rámci programu na podporu strukturálních reforem také poskytla některým regionům praktickou podporu na přípravu dlouhodobé hospodářské strategie pro odklon od těžby uhlí. Jedná se například o slovenský region Horná Nitra, Západní Makedonii v Řecku či oblast Valea Jiului v Rumunsku.

Členské státy budou mít možnost požádat v rámci budoucího nástroje pro technickou podporu pro období 2021–2027 o dodatečnou technickou podporu, a to i pokud jde o reformy regulačního rámce a správní reformy, které s programem spravedlivé transformace souvisejí.

Technická pomoc je rovněž poskytována na řadě území v EU prostřednictvím iniciativy pro uhelné regiony procházející transformací.

Další relevantní zdroje financování

K dispozici je řada dalších nástrojů financování EU, které mohou podpořit programy a projekty zaměřené na spravedlivou transformaci: