Фонд за справедлив преход

Фондът за справедлив преход (ФСП) е първият стълб на механизма за справедлив преход.

Той ще бъде ключов инструмент за подпомагане на териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата, чрез предоставяне на съобразена с конкретните им нужди подкрепа. Фондът функционира при споделено управление съгласно общата рамка на политиката на сближаване, която е основната политика на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в Съюза.

Бюджетът на фонда ще е 17,5 милиарда евро (по цени от 2018 г.; 19,2 милиарда евро по текущи цени). Това са нови средства, предоставени за подкрепа на държавите от ЕС в техния екологичен преход. От тях 7,5 милиарда евро ще се финансират от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г., а останалите 10 милиарда евро са външни целеви приходи по линия на Европейския инструмент за възстановяване (т.е. те ще бъдат на разположение от 2021 г. до 2023 г.).

Държавите членки, ако желаят, могат да прехвърлят към ФСП допълнителни средства от своите национални средства по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), при условие че общият размер на прехвърлените суми не надхвърля три пъти средствата, отпуснати им по ФСП. Разходите от бюджета на ЕС ще бъдат допълнени от национално съфинансиране съгласно правилата на политиката на сближаване.

Фондът ще облекчи социално-икономическите разходи, породени от климатичния преход, чрез подпомагане на диверсификацията и преструктурирането на икономиките на съответните територии. Това означава подпомагане на продуктивните инвестиции в малки и средни предприятия, създаване на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяване на околната среда, чиста енергия, повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, помощ за търсене на работа и активно използване на програми за търсещите работа, както и в трансформация на съществуващите въглеродно интензивни съоръжения, когато тези инвестиции водят до съществено намаление на емисиите и защита на работните места. Очаква се чрез фонда да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на близо 30 милиарда евро.

Специална схема по линия на InvestEU

Специалната схема по InvestEU е вторият стълб на механизма за справедлив преход.

Тя ще се изпълнява в рамките на четирите компонента на политиката на програма InvestEU. Това означава, че чрез InvestEU могат да се подкрепят инвестиции в по-широк кръг от проекти в рамките на териториалните планове за справедлив преход, като например проекти за енергийна и транспортна инфраструктура, включително за газова инфраструктура и топлоснабдяване, но също и проекти за декарбонизация, икономическа диверсификация и социална инфраструктура.

Европейската комисия ще предостави бюджетна гаранция на партньорите по изпълнението, за да могат те да финансират пряко или непряко организаторите на проекти, намиращи се на територии с одобрен териториален план за справедлив преход. Проекти в региони, различни от тези територии, също могат да получат финансиране по схемата, при условие че допринасят за посрещане на нуждите, произтичащи от прехода на тези територии, както е посочено в съответния план.

Консултантският център InvestEU ще действа като централна входна точка за искания за консултантска подкрепа за всички проекти по стълбове 2 и 3 на механизма за справедлив преход, както и за някои проекти, които ще бъдат финансирани по линия на ФСП. Той ще предоставя техническа помощ и подкрепа за изграждане на капацитет, съобразени с конкретните нужди на организаторите на проекти. Консултантска подкрепа ще може да се ползва за идентифициране, подготовка, разработване, структуриране и изпълнение на проекти, възлагане на обществени поръчки по проекти и подобряване на капацитета на организаторите на проекти за създаване на солиден набор от проекти в тези територии.

 

Нов механизъм на ЕИБ за отпускане на заеми в публичния сектор

Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е третият стълб на механизма за справедлив преход. Той ще обедини 1,5 милиарда евро безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на ЕС, с 10 милиарда евро под формата на заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да се мобилизират между 25 и 30 милиарда евро публични инвестиции, които ще послужат за посрещане на нуждите от развитие на териториите за справедлив преход. В бъдеще механизмът може да бъде разширен, така че в него да участват и финансови партньори, различни от ЕИБ.

Този инструмент ще е насочен изключително към публични субекти, като чрез него ще се предоставя подкрепа за проекти, които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансирани по търговски начин. Очаква се проектите да включват инвестиции във всички видове публична инфраструктура, като например в областта на енергетиката и транспорта, мрежите за централно отопление, мерките за енергийна ефективност, включително санирането на сгради, както и социалната инфраструктура. Няма да се подкрепят инвестиции, свързани с изкопаеми горива.

Допустимост за финансиране

Държавите от ЕС ще трябва да определят в своите териториални планове за справедлив преход териториите и секторите, които могат да получат финансиране от Фонда за справедлив преход. Определянето на тези територии ще се извърши чрез диалог с Комисията. То ще се основава на анализа, извършен в контекста на европейския семестър, и по-специално на предложението на Комисията за приоритетни региони и сектори по отношение на допустимостта, както е посочено в приложение Г към докладите по държави в рамките на европейския семестър за 2020 г. Одобряването на плановете от страна на Комисията ще открие възможности за специално финансиране не само от Фонда за справедлив преход, но и по линия на специалната схема за справедлив преход по InvestEU и механизма за отпускане на заеми в публичния сектор от ЕИБ. Плановете ще бъдат приложени към програмите по политиката на сближаване, които предполагат подкрепа за Фонда за справедлив преход, и ще бъдат приети от Комисията заедно с тези програми.

Техническа помощ

Платформата за справедлив преход ще играе основна роля при предоставянето на специализирана техническа помощ на органите, които изготвят планове за справедлив преход, по време на целия процес, за да се гарантира, че плановете отразяват специфичните нужди на всеки регион.

През март 2020 г. Комисията отправи покана за заявяване на участие в рамките на Програмата за подкрепа на реформите, за да съдейства на държавите членки при изготвянето на техните териториални планове за справедлив преход с цел получаване на финансиране по механизма за справедлив преход. Понастоящем се предоставя техническа помощ на 18 държави от ЕС.

През последните две години чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи Комисията вече предостави практическа подкрепа на регионите за изготвяне на дългосрочни икономически стратегии за преориентирането им от въгледобив към други икономически отрасли, като сред тези региони са Хорна Нитра (Словакия), Западна Македония (Гърция) и долината на Жиу (Румъния).

Държавите членки ще имат възможност да поискат допълнителна техническа помощ по линия на бъдещия инструмент за техническа подкрепа за периода 2021—2027 г., включително във връзка с регулаторни и административни реформи, свързани с програмата за справедлив преход.

На редица територии в ЕС се предоставя техническа помощ и в рамките на Инициативата за въгледобивните региони в преход.

Други възможности за финансиране

Съществуват редица други инструменти на ЕС за финансиране, чрез които е възможно да бъдат подкрепени програми и проекти, насочени към справедлив преход.