Puhtale energiale üleminek

Energia tootmine ja kasutamine põhjustab üle 75% ELi kasvuhoonegaaside heitest ELi energiasüsteemi süsinikuheite vähendamine on seega ülioluline, et saavutada meie 2030. aasta kliimaeesmärgid ja viia ellu ELi pikaajaline strateegia CO2-neutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks.

Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes on kolm peamist puhtale energiale ülemineku põhimõtet, millega aidatakse vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja parandada elanike elukvaliteeti:

  1. tagada kindel ja taskukohane ELi energiavarustus
  2. saavutada täielikult integreeritud, omavaheliste ühendustega varustatud ja digiteeritud ELi energiaturg
  3. seada esikohale energiatõhusus, parandada hoonete energiatõhusust ja arendada välja suures osas taastuvatel energiaallikatel põhinev energiasektor

Komisjoni peamised eesmärgid selle saavutamiseks on järgmised:

  • luua omavahel ühendatud energiasüsteemid ja paremini lõimitud elektrivõrgud, et toetada taastuvate energiaallikate kasutust
  • edendada uuenduslikke tehnoloogiaid ja nüüdisaegset taristut
  • edendada toodete energiatõhusust ja ökodisaini
  • vähendada gaasisektori süsinikuheidet ja edendada arukat sektorite integreerimist
  • suurendada tarbijate mõjuvõimu ja aidata ELi riikidel lahendada energiaostuvõimetuse probleem
  • edendada ELi energiastandardeid ja -tehnoloogiat ülemaailmsel tasandil
  • kasutada kõiki Euroopa avamere tuuleenergia võimalusi

Euroopa Komisjon võttis vastu hulga ettepanekuid, mille eesmärk on muuta ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. Lisateave Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimise kohta.

Fookuses

Meetmed

Dokumendid