Přechod na čistou energii

Výrobou a využíváním energie vzniká více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU. Proto je naprosto zásadní energetický systém EU dekarbonizovat, aby se nám podařilo splnit cíle v oblasti klimatu, které jsme si stanovili na rok 2030 i na rok 2050, kdy chceme dosáhnout uhlíkové neutrality EU.

Zelená dohoda pro Evropu se soustředí na 3 hlavní zásady, kterými se má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality života občanů. Cílem je:

  1. zajistit bezpečné a cenově dostupné dodávky energie v EU
  2. vytvořit v EU plně integrovaný, propojený a digitalizovaný unijní trh s energií
  3. dávat prioritu energetické účinnosti, snižovat energetickou náročnost budov a rozvíjet takové odvětví energetiky, které se z velké míry zakládá na obnovitelných zdrojích energie

Komise chce proto:

  • vybudovat propojené energetické soustavy a lépe integrované sítě na podporu obnovitelných zdrojů energie
  • podporovat inovativní technologie a vytvoření moderní infrastruktury
  • zlepšit energetickou účinnost a ekodesign výrobků
  • dekarbonizovat odvětví zemního plynu a podporovat inteligentní integraci napříč sektory
  • posílit postavení spotřebitelů a pomoci členským státům řešit energetickou chudobu
  • propagovat evropské energetické standardy a technologie ve světě
  • plně rozvinout potenciál větrné energie na moři v Evropě

Evropská komise přijala soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Více informací o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Hlavní témata

Opatření

Dokumenty