Transformacja naszej gospodarki i społeczeństwa

Europejski Zielony Ład określił plan zmiany transformacyjnej.

Wszystkie 27 państw członkowskich zobowiązało się do przekształcenia UE w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, zobowiązały się one do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. 

To nowa szansa dla innowacji, inwestycji i miejsc pracy, a także:

 • electric car ograniczenie emisji
 • worker nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy
 • House przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
 • wind farm zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii
 • runner poprawa naszego zdrowia i samopoczucia

Chcemy zapewnić możliwości wszystkim. Będziemy wspierać tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, przez przeciwdziałanie nierównościom i ubóstwu energetycznemu oraz poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Zrównoważony transport dla wszystkich

transport

Komisja Europejska proponuje ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych i dostawczych.

 • ograniczenie o 55 proc. emisji z samochodów osobowych do 2030 r.
 • ograniczenie o 50 proc. emisji z samochodów dostawczych do 2030 r.
 • zero emisji z nowych samochodów osobowych do 2035 r.

Komisja wspiera rozwój rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. W szczególności stara się zapewnić obywatelom infrastrukturę niezbędną do ładowania pojazdów zarówno w przypadku krótkich, jak i długich tras.

Ponadto od 2026 r. transport drogowy zostanie objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji, co będzie wiązało się z nakładaniem opłat w przypadku zanieczyszczania środowiska oraz powinno przełożyć się na wykorzystywanie bardziej ekologicznych paliw oraz ponowne inwestowanie w czyste technologie.

Komisja proponuje również ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych również w odniesieniu do sektora lotnictwa, który do tej pory korzystał ze zwolnień. Proponuje również promowanie zrównoważonych paliw lotniczych – poprzez nałożenie na linie lotnicze obowiązku stosowania zrównoważonych paliw mieszanych w odniesieniu do wszystkich odlotów z portów lotniczych UE.

Aby zapewnić sprawiedliwy udział sektora transportu morskiego w dekarbonizacji naszej gospodarki, Komisja proponuje rozszerzenie systemu ustalania opłat za emisję dwutlenku węgla również na ten sektor. Komisja określi również cele dla głównych portów, aby umożliwiły zasilanie statków energią elektryczną z lądu, zmniejszając tym samym wykorzystanie zanieczyszczających paliw, które szkodzą też jakości lokalnego powietrza.

Przewodzenie trzeciej rewolucji przemysłowej

industry

Nowe wnioski ustawodawcze będą miały wpływ na wszystkie łańcuchy wartości w sektorach takich jak energetyka i transport oraz budownictwo i renowacja, przyczyniając się do tworzenia zrównoważonych, lokalnych i dobrze płatnych miejsc pracy w całej Europie.

 • 35 mln budynków będzie mogło zostać wyremontowanych do 2030 r.
 • 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc prac będzie mogło powstać w sektorze budowlanym do 2030 r.

Oczekuje się, że elektryfikacja gospodarki oraz masowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w tych sektorach. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przyczyni się również do tworzenia miejsc pracy w budownictwie, przy czym zwiększy się zapotrzebowanie na lokalną siłę roboczą.

Chcemy utrzymać nasze ambicje w dziedzinie klimatu i uniknąć sytuacji, w której działania naszego przemysłu na rzecz ograniczenia emisji będą niweczone przez nieuczciwą konkurencję zagraniczną.

Komisja proponuje więc mechanizm gwarantujący, że przedsiębiorstwa importujące produkty do UE z krajów o mniej rygorystycznych przepisach dotyczących klimatu będą również musiały płacić opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

Ekologizacja naszego systemu energetycznego

energy

Komisja proponuje podwyższenie do 40 proc. wiążącego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE. We wnioskach ustawodawczych wspiera się aktualizację strategii dotyczącej paliw odnawialnych (m.in. wodoru) w przemyśle i transporcie poprzez ustanowienie dodatkowych celów.

Ponadto zmniejszenie zużycia energii ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji i obniżenia kosztów energii dla konsumentów i przemysłu. Komisja proponuje zwiększenie na szczeblu UE celów w zakresie efektywności energetycznej, a także nadanie im wiążącego charakteru, tak aby do 2030 r. osiągnąć całkowitą redukcję o 36–39 proc., jeśli chodzi o zużycie energii końcowej i pierwotnej.

 • 40 proc. – nowy cel na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
 • 36–39 proc. – nowe cele na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej dotyczące zużycia energii końcowej i pierwotnej

Również system podatkowy dotyczący produktów energetycznych musi wspierać transformację ekologiczną poprzez odpowiednie zachęty. Komisja proponuje dostosowanie minimalnych stawek podatkowych dotyczących ogrzewania i transportu do naszych celów klimatycznych, przy jednoczesnym łagodzeniu skutków społecznych i wspieraniu obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji.

Renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

buildings

Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny będzie wspierał obywateli UE najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem związanym z mobilnością. Pomoże on ograniczyć koszty ponoszone przez osoby najbardziej narażone na skutki zmian, tak aby transformacja była sprawiedliwa i nie pozostawiała nikogo w tyle.

Fundusz zapewni szacunkową kwotę 72,2 mld euro w ciągu 7 lat na finansowanie renowacji budynków, dostęp do mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej, a nawet wsparcie dochodu.

Oprócz budynków mieszkalnych konieczna będzie również renowacja budynków publicznych, aby bardziej korzystały z energii ze źródeł odnawialnych i były bardziej efektywne energetycznie.

Komisja proponuje:

 • zobowiązać państwa członkowskie do renowacji co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni wszystkich budynków publicznych rocznie
 • ustalić na 49 proc. poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach do 2030 r.
 • zobowiązać państwa członkowskie do zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia budynków o 1,1 punktu procentowego rocznie, do 2030 r.

Działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety i zdrowia

nature

Odbudowa zasobów przyrodniczych i umożliwienie ponownego rozwoju różnorodności biologicznej stanowi szybkie i tanie rozwiązanie pozwalające na pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla.

Komisja proponuje zatem odbudowę europejskich lasów, gleb, terenów podmokłych i torfowisk. Zwiększy to pochłanianie dwutlenku węgla i sprawi, że nasze środowisko będzie bardziej odporne na zmianę klimatu.

Zrównoważone zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym pozwoli:

 • poprawić nasze warunki życia
 • utrzymać zdrowe środowisko
 • tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy
 • zapewniać zrównoważone źródła energii.

Nowe cele w zakresie naturalnego pochłaniania dwutlenku węgla:

 • -225 Mt dawny cel 
 • -268 Mt obecna sytuacja
 • -310 Mt – nowy cel

Bioenergia przyczynia się do stopniowego wycofywania paliw kopalnych i dekarbonizacji gospodarki UE. Musi być jednak stosowana w sposób zrównoważony. Komisja proponuje rygorystyczne kryteria, dzięki którym wyeliminujemy niezrównoważone pozyskiwanie drewna i ochronimy obszary o wysokiej różnorodności biologicznej.

Impuls dla globalnych działań w dziedzinie klimatu

global action

Europejski Zielony Ład dał już dobry przykład i skłonił głównych partnerów międzynarodowych do wyznaczenia własnych terminów osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dzięki inwestycjom w technologie energii odnawialnej rozwijamy wiedzę fachową i produkty, z których skorzysta również reszta świata.

Dzięki przejściu na zielony transport stworzymy wiodące przedsiębiorstwa w skali globalnej, które będą w stanie obsługiwać rozwijający się rynek światowy. Współpraca z naszymi partnerami międzynarodowymi umożliwi wspólną redukcję emisji w transporcie morskim i lotniczym w skali globalnej.

UE przedstawi te propozycje i pomysły swoim międzynarodowym partnerom na konferencji klimatycznej ONZ COP26, która odbędzie się w listopadzie w Glasgow.

 • 30 proc. środków z unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej przyczynia się do osiągania celów klimatycznych. 
 • Jedna trzecia finansowania działań klimatycznych ze środków publicznych na świecie pochodzi z UE i jej państw członkowskich.

Najważniejsze etapy

 • grudzień 2019 r.

  Komisja przedstawia Europejski Zielony Ład, w którym zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

 • marzec 2020 r.

  Komisja proponuje „europejskie prawo o klimacie”, aby wpisać cel neutralności klimatycznej do 2050 r. do wiążącego prawodawstwa

 • wrzesień 2020 r.

  Komisja proponuje nowy unijny cel redukcji emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz dodanie go do europejskiego prawa o klimacie

 • grudzień 2020 r.

  Europejscy przywódcy popierają zaproponowany przez Komisję cel redukcji emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

 • kwiecień 2021 r.

  Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągają porozumienie polityczne w sprawie europejskiego prawa o klimacie

 • czerwiec 2021 r.

  Europejskie prawo o klimacie wchodzi w życie

 • lipiec 2021 r.

  Komisja przedstawia pakiet wniosków, które mają przekształcić naszą gospodarkę i umożliwić osiągnięcie naszych celów klimatycznych na 2030 r. Parlament Europejski i państwa członkowskie negocjują i przyjmują pakiet przepisów dotyczących osiągnięcia naszych celów klimatycznych na 2030 r.

 • 2030

  UE ogranicza emisje o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r.

 • 2050

  UE staje się obszarem neutralnym dla klimatu.

Dokumenty

PobierzPDF - 13.3 MB