Vi skal omstille vores økonomi og samfund

Den europæiske grønne pagt indeholder den overordnede plan for denne gennemgribende forandring.

Alle 27 EU-lande har forpligtet sig til at gøre EU til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Og for at nå dertil har de forpligtet sig til at reducere emissionerne med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til niveauet i 1990. 

Dette skaber nye muligheder for innovation, investeringer og job, og desuden vil det:

 • electric car føre til mindre CO2-udledning
 • worker skabe beskæftigelse og vækst
 • House reducere energifattigdommen
 • wind farm mindske afhængigheden af energi udefra
 • runner forbedre vores helbred og trivsel

Samtidig vil den grønne pagt sikre, at der er muligheder for alle, hjælpe sårbare borgere ved at gøre noget ved uligheden og energifattigdommen og styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne.

Vi skal gøre transporten bæredygtig for alle

transport

Europa-Kommissionen foreslår mere ambitiøse mål for nedbringelsen af CO2-emissionerne fra nye biler og varevogne:

 • En 55 % reduktion af udledningerne fra biler inden 2030
 • En 50 % reduktion af udledningerne fra varevogne inden 2030
 • 0-udledning fra nye biler inden 2035

Kommissionen fremmer også udbredelsen af nul- og lavemissionskøretøjer på markedet. Den ønsker især at sikre, at borgerne har den infrastruktur, de har brug for til at oplade disse køretøjer på korte og lange ture.

Desuden vil vejtransport fra 2026 være omfattet af emissionshandel. Der vil blive sat en pris på forurening, renere brændstofforbrug vil blive stimuleret, og der skal geninvesteres i rene teknologier.

Kommissionen foreslår også CO2-prissætning for luftfartssektoren, som hidtil har været undtaget. Den foreslår også at fremme bæredygtige flybrændstoffer – med en forpligtelse for fly til at anvende bæredygtige blandede brændstoffer ved alle afgange fra lufthavne i EU.

For at sørge for, at flysektoren yder et rimeligt bidrag til indsatsen for at dekarbonisere vores økonomi, foreslår Kommissionen at udvide CO2-prissætningen til også at omfatte denne. Endelig vil Kommissionen fastsætte mål for større havne, der skal forsyne fartøjer med landbaseret strøm, hvilket reducerer brugen af forurenende brændstoffer, som også skader den lokale luftkvalitet.

Vi fører an i den tredje industrielle revolution

industry

Disse forslag vil få indvirkning på alle værdikæder inden for sektorer som energi og transport samt byggeri og renovering, og vil på den måde medvirke til at skabe bæredygtige, lokale og velbetalte job i hele Europa.

 • Der kan renoveres 35 millioner inden 2030
 • Der kan skabes yderligere 160.000 grønne job i bygge- og anlægssektoren inden 2030

Elektrificeringen af økonomien og den øgede brug af vedvarende energi forventes at skabe større beskæftigelse i disse sektorer. Indsatsen for at øge bygningers energieffektivitet vil skabe arbejdspladser i byggesektoren og give en højere efterspørgsel på lokal arbejdskraft.

Vi ønsker at fastholde vores klimaambitioner på en måde, så industriens indsats for at nedbringe drivhusgasudledningerne ikke undermineres af illoyal konkurrence fra udlandet.

Derfor foreslår Kommissionen en mekanisme, der sikrer, at virksomheder fra lande med mindre strenge klimaregler, som importerer til EU, også skal betale en kulstofpris.

Vi skal gøre vores energisystem renere

energy

Kommissionen foreslår at hæve det bindende mål for vedvarende energi i EU's energimiks til 40 %. Forslagene sigter mod at øge brugen af vedvarende brændstoffer såsom brint i industri- og transportsektoren ved at opstille nye mål.

Desuden er det vigtigt at reducere energiforbruget for at nedbringe både udledninger og energiomkostninger for forbrugerne og industrien. Kommissionen foreslår at hæve energieffektivitetsmålene på EU-plan og at gøre dem bindende for at opnå en samlet reduktion af energiforbruget på 36 %-39 % inden 2030.

 • 40 %: det nye mål for anvendelsen af vedvarende energi i  2030
 • 36 %-39 %: det nye mål for nedbringelse af det endelige og det primære energiforbrug på baggrund af større energieffektivitet

Afgiftssystemet for energiprodukter skal også understøtte den grønne omstilling ved at give de rette incitamenter. Kommissionen foreslår at tilpasse minimumsafgiftssatserne for opvarmning og transport til vores klimamål, samtidig med at de sociale følger afbødes og sårbare borgere bliver hjulpet.

Vi skal renovere vores bygninger for at få en grønnere livsstil

buildings

Den nye socialfond for klimaindsatsen skal hjælpe de EU-borgere, der er mest berørt af eller risikerer energi- eller mobilitetsfattigdom. Fonden vil bidrage til at mindske omkostningerne for dem, der er mest udsat ved forandringer, for at sikre, at omstillingen er retfærdig, og at ingen bliver ladt i stikken.

Der vil blive afsat 72,2 milliarder euro over 7 år til finansiering af renovering af bygninger, adgang til nulemissions- og lavemissionstransport og i nogle tilfælde endda indkomststøtte.

Ud over boliger skal offentlige bygninger også renoveres, så de i højere grad bruger vedvarende energi og bliver mere energieffektive.

Kommissionen foreslår, at:

 • forpligte EU-landene til årligt at renovere mindst 3 % af det samlede etageareal i alle offentlige bygninger
 • fastsætte et benchmark på 49 % brug af vedvarende energi i bygninger inden 2030
 • forpligte EU-landene til årligt at øge brugen af vedvarende energi til opvarmning og køling med 1,1 procentpoint indtil 2030

Vi skal samarbejde med naturen for at beskytte vores jord og sundhed

nature

For at få absorberet og lagret kulstof er det en hurtig og billig løsning at genoprette naturen og give biodiversiteten mulighed for at stige igen.

Kommissionen foreslår derfor at genoprette Europas skove, jordområder, vådområder og tørvemoser. Dermed vil CO2-absorptionen blive øget, og vores miljø vil blive mere modstandsdygtigt over for klimaændringer.

En cirkulær og bæredygtig forvaltning af disse ressourcer vil:

 • forbedre vores levevilkår
 • bevare et sundt miljø
 • skabe kvalitetsjob
 • gøre det muligt at skaffe bæredygtige energiressourcer

Nye mål for naturligt CO2-optag:

 • Det gamle mål: -225 megaton 
 • Det nuværende CO2-optag: -268 megaton
 • Det nye mål: -310 megaton

Bioenergi bidrager til at udfase fossile brændstoffer og dekarbonisere EU's økonomi. Men den skal bruges på en bæredygtig måde. Kommissionen foreslår strenge nye regler for at undgå ikkebæredygtig skovhugst og beskytte områder med høj biodiversitet.

Vi skal booste den globale klimaindsats

global action

Den europæiske grønne pagt har allerede været et positivt eksempel og har fået store internationale partnere til at fastsætte deres egne måldatoer for klimaneutralitet.

Med vores investeringer i vedvarende energiteknologi er vi i færd med at udvikler vi ekspertise og produkter, som resten af verden også får gavn af.

Med vores omstilling til grøn transport vil vi skabe verdensførende virksomheder, som kan forsyne et voksende globalt marked. Ved at samarbejde med vores internationale partnere vil vi i fællesskab reducere emissionerne inden for søtransport og luftfart i hele verden.

EU vil dele disse forslag og idéer med sine internationale partnere på FN's COP26-klimakonference i Glasgow i november.

 • 30 % af EU's instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde anvendes til at understøtte klimamål. 
 • 1/3 af verdens offentlige klimafinansiering kommer fra EU og dets medlemslande.

De vigtigste skridt

 • December 2019

  Kommissionen fremlægger den europæiske grønne pagt med en forpligtelse til at opnå klimaneutralitet senest i 2050

 • Marts 2020

  Kommissionen foreslår en europæisk klimalov med henblik på at omsætte 2050-målet om klimaneutralitet til bindende lovgivning

 • September 2020

  Kommissionen foreslår et nyt EU-mål om at reducere nettoemissionerne med mindst 55 % senest i 2030 og tilføje det til den europæiske klimalov

 • December 2020

  De europæiske ledere godkender Kommissionens foreslåede mål om at reducere nettoemissionerne med mindst 55 % senest i 2030

 • April 2021

  Europa-Parlamentet og medlemslandene når til politisk enighed om den europæiske klimalov

 • Juni 2021

  Den europæiske klimalov træder i kraft

 • Juli 2021

  Kommissionen fremlægger en pakke af forslag med henblik på at forandre vores økonomi for at nå klimamålene for 2030 Europa-Parlamentet og medlemslandene begynder at forhandle og vedtage lovgivningspakken om at nå vores klimamål for 2030

 • 2030

  EU skal reducere emissionerne med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet

 • 2050

  EU skal være klimaneutralt

Dokumenter

DownloadPDF - 13.3 MB