Transformace hospodářství a společnosti

Plán této transformace je stanoven v Zelené dohodě pro Evropu.

Všech 27 členských států Unie se zavázalo, že do roku 2050 přemění Evropu v první klimaticky neutrální kontinent. Proto přislíbily, že do roku 2030 sníží emise nejméně o 55 % oproti roku 1990. 

Otevřou se tak nové možnosti, jak inovovat, investovat a vytvářet nová pracovní místa, jakož i:

 • electric car snížit emise
 • worker vytvářet pracovní příležitosti a hospodářský růst
 • House řešit problém energetické chudoby
 • wind farm snížit závislost na dodávkách energie ze zahraničí
 • runner zlepšit zdraví a životní podmínky obyvatelstva

Zároveň každý dostane příležitost se uplatnit, zvýší se podpora zranitelných občanů, jelikož dojde k odstraňování nerovností a energetické chudoby, a posílí se konkurenceschopnost evropských podniků.

Udržitelná doprava pro všechny

transport

Evropská komise navrhuje náročnější cíle v oblasti snížení emisí CO2 u nových osobních automobilů a dodávek.

 • 55% snížení emisí z osobních automobilů do roku 2030
 • 50% snížení emisí z dodávek do roku 2030
 • 0 emisí z nových automobilů do roku 2035

Komise rovněž podporuje růst trhu s vozidly s nulovými či nízkými emisemi. Snaží se zejména zajistit, aby existovala infrastruktura potřebná k nabíjení těchto vozidel, a to na krátké i dlouhé trasy.

Kromě toho se na silniční dopravu bude od roku 2026 vztahovat systém obchodování s emisemi, což znamená, že za znečišťování se bude platit. To podpoří používání ekologičtějších paliv a investice do čistých technologií.

Komise rovněž navrhuje stanovení ceny uhlíku i pro odvětví letecké dopravy, které mělo dosud výjimku. Součástí návrhu je podpora udržitelných leteckých paliv, a proto by měla být zavedena povinnost používat při všech odletech z letišť v EU udržitelná směsná paliva.

Dále Komise navrhuje rozšířit systém stanovování ceny uhlíku i na námořní odvětví, aby se zajistilo, že i toto odvětví bude přispívat spravedlivým dílem k úsilí o dekarbonizaci hospodářství. Komise stanoví cíle i pro velké přístavy, které mají umožnit lodím využívat pobřežní zdroje energie, aby se omezilo používání znečišťujících paliv, která zhoršují kvalitu ovzduší v daném místě.

V čele třetí průmyslové revoluce

industry

Nové návrhy v této oblasti budou mít dopad na celé hodnotové řetězce v odvětvích, jako je energetika a doprava, stavebnictví a renovace, což pomůže vytvořit udržitelná, lokální a dobře placená pracovní místa v celé Evropě.

 • 35 milionů budov, které je možné zrenovovat do roku 2030
 • 160 000 dalších zelených pracovních míst, které je možné vytvořit ve stavebnictví do roku 2030

Očekává se, že elektrifikace hospodářství a rozsáhlejší využívání obnovitelných zdrojů energie vytvoří v těchto odvětvích vyšší zaměstnanost. Zvyšování energetické účinnosti budov vytvoří pracovní místa ve stavebnictví a vyšší poptávku po místní pracovní síle.

Naše cíle v oblasti klimatu chceme udržet, aniž by snahy našeho průmyslu o snížení emisí podkopávala nekalá konkurence ze zahraničí.

Komise proto navrhuje zavést mechanismus, podle něhož by podniky, které pocházejí ze zemí s méně přísnými klimatickými pravidly, musely při dovozu zboží do EU také platit cenu uhlíku.

Ekologičtější energetický systém

energy

Komise navrhuje zvýšit plánovaný závazný podíl obnovitelné energie v energetickém mixu EU na 40 %. Návrhy prosazují stanovení dodatečných cílů týkajících se používání obnovitelných paliv, jako je vodík v průmyslu a dopravě.

Snížení spotřeby energie s sebou navíc přináší jak snížení emisí, tak nižší náklady na energii pro spotřebitele a průmysl. Komise navrhuje zvýšit cíle v oblasti energetické účinnosti na úrovni EU a učinit je závaznými, aby se konečná spotřeba energie a spotřeba primární energie v EU snížila do roku 2030 celkově o 36–39 %.

 • 40 % nový cíl v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030
 • 36–39 % nové cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 pro konečnou spotřebu energie a spotřebu primární energie

Ekologickou transformaci rovněž musí správnými pobídkami podporovat systém zdanění energetických produktů. Komise navrhuje sladit minimální daňové sazby u vytápění a dopravy s klimatickými cíli a zároveň zmírnit sociální dopad těchto opatření a podpořit zranitelné občany.

Renovace budov podporující ekologičtější životní styl

buildings

Nový Sociální klimatický fond bude podporovat občany EU, kteří jsou nejvíce postiženi nebo ohroženi chudobou z hlediska energetiky nebo mobility. Pomůže zmírnit náklady těm, kterých se změny dotknou nejvíce, a zajistit, že přechod bude spravedlivý a nikdo nezůstane opomenut.

Na financování renovace budov, přístupu k mobilitě s nulovými a nízkými emisemi nebo dokonce na podporu příjmů poskytne v průběhu 7 let 72,2 mld. eur.

Kromě obytných budov musí být také renovovány veřejné budovy, aby se v nich více využívala energie z obnovitelných zdrojů a zvýšila se jejich energetická účinnost.

Komise navrhuje:

 • uložit členským státům povinnost renovovat alespoň 3 % celkové podlahové plochy všech veřejných budov ročně
 • stanovit pro využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách referenční hodnotu 49 % do roku 2030
 • uložit členským státům povinnost zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů na vytápění a chlazení o +1,1 procentního bodu ročně až do roku 2030

Jednat v souladu s přírodou v zájmu ochrany planety a zdraví nás všech

nature

Obnova přírody a biologické rozmanitosti je rychlým a levným řešením pohlcování a ukládání uhlíku.

Komise proto navrhuje obnovit evropské lesy, půdu, mokřady a rašeliniště. Tím se zvýší absorpce CO2 a naše životní prostředí bude vůči změně klimatu odolnější.

Oběhové a udržitelné řízení těchto zdrojů

 • zlepší naše životní podmínky
 • zachová zdravé životní prostředí
 • vytvoří kvalitní pracovní místa
 • poskytne udržitelné zdroje energie

Přirozené pohlcování uhlíku – nové cíle:

 • -225 Mt starý cíl 
 • -268 Mt současný objem pohlcování uhlíku
 • -310 Mt nový cíl

Bioenergie přispívá k postupnému ukončení používání fosilních paliv a k dekarbonizaci hospodářství EU. Musí však být používána udržitelným způsobem. Komise navrhuje přísná nová kritéria, která zabrání neudržitelné těžbě lesů a ochrání oblasti s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.

Podněcovat klimatická opatření na globální úrovni

global action

Pozitivním příkladem již je Zelená dohoda pro Evropu, která přiměla hlavní mezinárodní partnery stanovit si vlastní cílová data pro dosažení klimatické neutrality.

Díky investicím do technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů rozvíjíme odborné znalosti a vyvíjíme výrobky, které využije i zbytek světa.

Přechodem na ekologickou dopravu dáme vzniknout předním světovým společnostem, které budou sloužit potřebám rostoucího globálního trhu. Ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery budeme společně snižovat emise v námořní a letecké dopravě po celém světě.

EU své návrhy a myšlenky představí na mezinárodní konferenci OSN o změně klimatu (COP26), která se bude konat v listopadu v Glasgow.

 • 30 % z Nástroje EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci podporuje cíle v oblasti klimatu 
 • 1/3 celosvětového veřejného financování klimatických opatření pochází z EU a jejích členských států

Hlavní fáze

 • prosinec 2019

  Komise představila Zelenou dohodu pro Evropu, v níž se zavázala k dosažení klimatické neutrality do roku 2050

 • březen 2020

  Komise navrhla, aby evropský právní rámec pro klima začlenil cíl klimatické neutrality do roku 2050 do závazných právních předpisů

 • září 2020

  Komise navrhla nový cíl EU – snížit do roku 2030 čisté emise alespoň o 55 % a doplnit tento cíl do evropského právního rámce pro klima

 • prosinec 2020

  Vedoucí představitelé EU schválili Komisí navržený cíl snížit do roku 2030 čisté emise alespoň o 55 %

 • duben 2021

  Evropský parlament a členské státy dosáhly politické dohody ohledně evropského právního rámce pro klima

 • červen 2021

  Evropský právní rámec pro klima vstupuje v platnost

 • červenec 2021

  Komise předkládá balíček návrhů na transformaci hospodářství, jenž má napomoci dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Evropský parlament a členské státy jednají o přijetí balíčku právních předpisů pro dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030

 • 2030

  EU by měla dosáhnout čistého snížení emisí alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990

 • 2050

  EU by se měla stát klimaticky neutrálním kontinentem

Dokumenty

StáhnoutPDF - 13.3 MB