Преобразяване на нашите общества и икономика

В Европейския зелен пакт се очертава планът за тази преобразуваща промяна.

Всички 27 страни от ЕС поеха ангажимент Съюзът да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За да се постигне това, те се ангажираха да намалят емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата през 1990 г.

Това ще създаде нови възможности за иновации, инвестиции и работни места и ще доведе до:

 • electric car намаляване на емисиите
 • worker създаване на работни места и растеж
 • House преодоляване на енергийната бедност
 • wind farm намаляване на външната енергийна зависимост
 • runner подобряване на нашето здраве и благосъстояние

В същото време ще се гарантират възможности за всички, като се подкрепят уязвимите граждани чрез мерки във връзка с неравенството и енергийната бедност и се засили конкурентоспособността на европейските предприятия.

Устойчив транспорт за всички

transport

Европейската комисия предлага по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 за нови леки и лекотоварни автомобили.

 • 55% намаление на емисиите от леки автомобили до 2030 г.
 • 50% намаление на емисиите от лекотоварни автомобили до 2030 г
 • 0 емисии от нови автомобили до 2035 г.

Комисията също така насърчава разрастването на пазара на автомобили с нулеви и ниски емисии. По-специално тя се стреми да гарантира, че гражданите разполагат с необходимата инфраструктура за зареждане на тези автомобили за кратки и дълги пътувания.

В допълнение, през 2026 г. автомобилният транспорт ще бъде обхванат от търговията с емисии, като се постави цена на замърсяването, стимулира се използването на по-чисти горива и се реинвестира в чисти технологии.

Комисията предлага също така определяне на цени на въглеродните емисии за сектора на въздухоплаването, който досега бе освободен. Тя предлага и насърчаване на използването на устойчиви авиационни горива – със задължение за самолетите да зареждат с устойчиви смесени горива за всички отпътувания от летища в ЕС.

За да се гарантира справедлив принос от страна на морския сектор към усилията за декарбонизация на нашата икономика, Комисията предлага определянето на цени на въглеродните емисии да обхване и този сектор. Комисията също така ще определи цели за големите пристанища да предоставят на плавателните съдове възможност за зареждане с електроенергия на брега, като по този начин се намалява използването на замърсяващи горива, които освен това са вредни за качеството на въздуха.

Водеща роля в третата индустриална революция

industry

Тези нови предложения ще се отразят на целите вериги на стойността в сектори като енергетиката, транспорта, строителството и санирането, като ще подпомогнат създаването на устойчиви, местни и добре платени работни места в Европа.

 • 335 млн. сгради могат да бъдат санирани до 2030 г.
 • 160 000 допълнителни „зелени“ работни места могат да бъдат създадени в строителния сектор до 2030 г.

Очаква се електрификацията на икономиката и по-голямото използване на възобновяема енергия да допринесат за повишаване на заетостта в тези сектори. Повишаването на енергийната ефективност на сградите ще доведе и до създаване на работни места в строителството, като търсенето на местна работна ръка ще се увеличи.

Искаме да запазим амбициите си в областта на климата, като избегнем възможността усилията на нашата промишленост за намаляване на емисиите да бъдат възпрепятствани от нелоялна конкуренция от чужбина.

Затова Комисията предлага механизъм, с който да се гарантира, че дори когато са от страни с не толкова строги правила в областта на климата, предприятията, които извършват внос в ЕС, също трябва да плащат цена на въглеродните емисии.

Почистване на нашата енергийна система

energy

Комисията предлага да се повиши обвързващата цел за възобновяемите източници в енергийния микс на ЕС на 40%. Чрез определянето на допълнителни цели в предложенията се стимулира използването в промишлеността и транспорта на възобновяеми горива, като водород.

Освен това намаляването на потреблението на енергия е от голямо значение за понижаване както на емисиите, така и на енергийните разходи на потребителите и промишлеността. Комисията предлага да се повишат целите за енергийната ефективност на равнище ЕС и да станат задължителни, за да се постигне до 2030 г. цялостно намаляване с 36—39 % на крайното и първичното потребление на енергия.

 • 40 % нова цел за възобновяемата енергия за 2030 г.
 • 36-39 % нови цели за 2030 г. за енергийна ефективност на крайното и първичното енергопотребление

Данъчната система за енергийните продукти също трябва да подкрепя екологичния преход, като предоставя необходимите стимули. Комисията предлага минималните данъчни ставки за отоплението и транспорта да се приведат в съответствие с нашите цели в областта на климата, като същевременно се смекчат социалните последици и се подкрепят уязвимите граждани.

Саниране на нашите сгради за по-екологосъобразен начин на живот

buildings

Чрез новия Социален фонд за климата ще бъдат подкрепени гражданите на ЕС, които са най-тежко засегнати или са изложени на риск от енергийна бедност или бедност по отношение на мобилността. Това ще помогне за намаляване на разходите на най-уязвимите от промените лица, за да се гарантира, че преходът е справедлив и никой не е пренебрегнат.

Фондът ще осигури 72,2 млрд. евро за период от 7 години за финансиране на саниране на сгради, достъп до мобилност с нулеви или ниски емисии или дори за подпомагане на доходите.

Освен домовете, обществените сгради също трябва да бъдат санирани, за да използват повече възобновяема енергия и да бъдат по-енергийно ефективни.

Комисията предлага:

 • от страните от ЕС да се изисква да санират поне 3% от разгънатата застроена площ на всички обществени сгради ежегодно
 • да се определи референтен показател от 49 % за възобновяемите източници в сградите до 2030 г.
 • от страните от ЕС да се изисква да увеличават използването на възобновяема енергия за отопление и охлаждане с 1,1 процентен пункт на година до 2030 г.

Да работим заедно с природата за защита на нашата планета и нашето здраве

nature

Възстановяването на природата и биологичното разнообразие е бързо и евтино решение за поглъщането и съхраняването на въглерод.

Затова Комисията предлага да се възстановят горите, почвите, влажните зони и торфищата в Европа. Така ще се увеличи поглъщането на CO2, а нашата околна среда ще стане по-устойчива на изменението на климата.

Кръговото и устойчиво управление на тези ресурси ще допринесе за:

 • подобряване на условията ни на живот
 • поддържане на здравословна околна среда
 • създаване на качествени работни места
 • осигуряване на устойчиви енергийни ресурси

Нови цели за естественото поглъщане на въглерод:

 • -225 Mt стара цел
 • -268 Mt настояща стойност
 • -310 Mt нова цел

Биоенергията допринася за постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива и за декарбонизацията на икономиката на ЕС. Но тя трябва да се използва по устойчив начин. Комисията предлага нови строги критерии за избягване на неустойчивия дърводобив и за защита на местообитанията с висока стойност за биологичното разнообразие.

Насърчаване на глобални действия в областта на климата

global action

Европейският зелен пакт вече даде положителен пример и накара основни международни партньори да определят свои крайни срокове за постигане на неутралност по отношение на климата.

С инвестициите в технологии за възобновяема енергия създаваме експертен опит и продукти, които ще са от полза и за останалата част на света.

С преминаването към екологосъобразен транспорт ще създадем водещи в глобален мащаб предприятия, които могат да обслужват един нарастващ световен пазар. Като работим с нашите международни партньори, заедно ще намалим емисиите в морския транспорт и въздухоплаването по света.

ЕС ще сподели тези предложения и идеи със своите международни партньори на Конференцията по изменението на климата (COP26) в рамките на ООН, която ще се проведе през ноември в Глазгоу.

 • 30 % от средствата по Инструмента на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество са за подпомагане на целите в областта на климата
 • 1/3 от публичното финансиране на действията в областта на климата по света се предоставя от ЕС и неговите държави членки

Основни стъпки

 • Декември 2019 г.

  Комисията представя Европейския зелен пакт, с който се поема ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

 • Март 2020 г.

  Комисията предлага европейски законодателен акт в областта на климата за превръщане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо законодателство

 • Септември 2020 г.

  Комисията предлага нова цел на ЕС за намаляване на нетните емисии с поне 55 % до 2030 г. и я добавя към европейския законодателен акт в областта на климата

 • Декември 2020 г.

  Европейските лидери подкрепят предложената от Комисията цел за намаляване на емисиите с поне 55 % до 2030 г.

 • Април 2021 г.

  Европейският парламент и държавите от ЕС постигат политическо споразумение по европейския законодателен акт в областта на климата

 • Юни 2021 г.

  Европейският законодателен акт в областта на климата влиза в сила

 • Юли 2021 г.

  Комисията представя пакет предложения за преобразяване на нашата икономика, за да бъдат постигнати целите в областта на климата за 2030 г. Европейският парламент и страните от ЕС ще преговарят и ще приемат законодателен пакет за постигане на нашите цели в областта на климата за 2030 г.

 • 2030 г.

  ЕС трябва да постигне намаляване с поне 55 % на емисиите спрямо равнищата през 1990 г.

 • 2050 г.

  ЕС трябва да стане неутрален по отношение на климата

Документи

СвалиPDF - 13.3 MB