EU's klimaindsats

FN's 27. klimakonference (COP27) finder sted fra den 6. til den 18. november 2021 i Sharm El-Sheikh. Under Egyptens formandskab vil COP27-topmødet samle parterne om at fremskynde indsatsen for at nå målene i Parisaftalen og FN's rammekonvention om klimaændringer.

EU vil presse på for flere konkrete tiltag på globalt plan for at tackle de indbyrdes forbundne klima- og biodiversitetskriser og vil samarbejde med ligesindede partnere om at sikre et vellykket resultat på både den kommende COP27-klimakonference i november og COP15-biodiversitetskonferencen i december. Der er et presserende behov for at handle på begge konferencer for at sikre, at Parisaftalen føres ud i praksis, og holde målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C inden for rækkevidde.

Ursula von der leyen
"Vi er nødt til at arbejde ihærdigt på at tilpasse os klimaet og gøre naturen til vores vigtigste allierede. Derfor vil EU presse på for en ambitiøs global aftale for naturen på FN's biodiversitetskonference i Montreal senere på året. Og vi vil gøre det samme på COP27 i Sharm el-Sheikh."

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Takket være den europæiske grønne pagt er Europa på vej mod at blive det første klimaneutrale kontinent inden år 2050. På trods af pandemien og Ruslands aggression mod Ukraine er EU fortsat på rette spor og har endda styrket indsatsen for at gennemføre den grønne omstilling. Og det gør vi igen med REPowerEU. REPowerEU supplerer NextGenerationEU, der allerede støtter den grønne omstilling, og er vores plan for udfasning af afhængigheden af russiske fossile brændstoffer via en fremskyndet udrulning af vedvarende energi, energibesparelser og diversificering af energiforsyninger.  Det er vores køreplan for at give borgerne adgang til sikker energi til rimelige priser og skabe et bæredygtigt samfund.

Global Gateway-strategien støtter også den grønne omstilling og bidrager til investeringer i både modvirkning af og modstandsdygtighed over for klimaændringer. Strategien støtter desuden ren energi for at nå målene for bæredygtig udvikling og forpligtelserne i Parisaftalen. EU vil i en Team Europe-tilgang fremme omstillingen til grøn teknologi og styrke energisikkerheden ved at tilbyde bæredygtige og pålidelige forbindelser og løsninger i hele verden. 

EU's prioriteter for COP27

I COP27-klimaforhandlingerne vil EU arbejde for at højne ambitionsniveauet og øge tempoet i dette vigtige årti, herunder ved at

Inside view of COP 26
  • vedtage et arbejdsprogram for at begrænse klimaændringerne og sætte en stopper for ineffektive subsidier til fossile brændstoffer
  • udfase kul
  • mindske metanemissioner
  • tilpasse målene til 1,5 °C-målet

EU omsætter allerede sine tilsagn til lovgivning og er rede til yderligere at øge sit nationalt bestemte bidrag (nationally determined contribution — NDC), hvis det er relevant, i overensstemmelse med resultatet af de igangværende Fit for 55-forhandlinger.

Hvad angår tilpasning til klimaændringerne, er EU rede til at fremskynde indsatsen på såvel europæisk som globalt plan. Med hensyn til det vigtige spørgsmål om tab og skader vil EU forsøge at finde effektive løsninger for at imødekomme behovene i sårbare lande rundt om i verden, så de kan tackle virkningerne af klimaændringerne.

Flags EU og medlemslandene er verdens største kilde til klimafinansiering og står allerede for en væsentlig del af den globale indsats for at håndtere klimakrisen. Under COP27 vil vi arbejde sammen med andre donorer for at tilskynde dem til at øge deres egne bidrag og nå det i fællesskab fastlagte mål på 100 mia. dollar senest i 2023 samt fordoble finansieringen af tilpasningen senest i 2025 i forhold til niveauet i 2019.

Vi vil også fortsat arbejde hen imod et nyt fælles kvantificerbart mål for klimafinansiering og for at bringe alle pengestrømme i overensstemmelse med Parisaftalen.

Team Europe bidrager til den globale klimafinansiering

Hvis vi skal tackle klimakrisen, er vi nødt til at mindske emissionerne overalt i verden. I mange lande er klimakonsekvenserne allerede mærkbare. I perioden 2013-2020 støttede EU udviklingslandene i deres bestræbelser på at afbøde og tilpasse sig klimaændringerne ved at

Corn plant
  • finansiere klimatiltag rundt om i verden med fokus på de fattigste og mest sårbare lande og samfund
  • bidrage til at skaffe private investeringer og finansiering fra internationale udviklingsbanker
  • 27 mia. dollar fra EU
  • 56,3 mia. dollar fra andre donorer
  • 16,7 mia. dollar mangler stadig for at nå målet om 100 mia. dollar

EU og medlemslandene er tilsammen den største kilde til offentlig klimafinansiering til udviklingsøkonomierne og afgav tilsagn om 23,4 mia. euro i 2020, hvoraf næsten halvdelen var tilskud. Det udgør en betydelig del af det globale mål om 100 mia. dollar, som de udviklede lande gav tilsagn om på klimatopmødet i København i 2009.

Twitterfeed

Seneste nyt