Inledning

Mekanismen för en rättvis omställning är avgörande för att vi ska kunna sörja för en rättvis omställning till en klimatneutral ekonomi där ingen lämnas utanför. Mekanismen ska ge riktat stöd så att det går att få fram minst 65–75 miljarder euro mellan 2021 och 2027 för de drabbade regionerna och på så sätt lindra omställningens samhällsekonomiska effekter.

frans timmermans photo
”Vi måste visa solidaritet med de regioner i Europa som påverkas mest, till exempel kolgruveområden, för att den gröna given ska få allas fulla stöd och en chans att förverkligas.”

Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande

Finansiering

Mekanismen är inriktad på omställningens sociala och ekonomiska effekter och på de regioner, näringar och arbetstagare som kommer att påverkas mest av omställningen. Den består av följande tre pelare:

Hands on the globe

En ny fond för en rättvis omställning

på 17,5 miljarder euro (i 2018 års priser, 19,3 miljarder euro i löpande priser) som väntas mobilisera nära 30 miljarder euro i investeringar.

money

InvestEU:s program för en rättvis omställning

ska ställa en budgetgaranti enligt InvestEU-programmet inom fyra politikområden. InvestEU:s rådgivningscentrum ska dessutom fungera som en central inkörsport för alla ansökningar om rådgivning. Programmet väntas mobilisera 10–15 miljarder euro i främst privata investeringar.

bank icon

En ny lånefacilitet för den offentliga sektorn

ska kombinera 1,5 miljarder euro i bidrag från EU-budgeten med 10 miljarder i lån från Europeiska investeringsbanken. Detta ska få fram mellan 25 och 30 miljarder euro i offentliga investeringar.

Hur får EU-länderna tillgång till mekanismen?

Vilka regioner som ska få medel från fonden för en rättvis omställning slås fast i territoriella planer för en rättvis omställning i dialog med kommissionen. Planerna innehåller beskrivningar av regionernas utmaningar och utvecklingsbehov och vilka mål som ska vara uppfyllda till 2030. De beskriver vilka åtgärder som planeras och specificerar styrningsmekanismerna. Kommissionens godkännande av planerna banar väg för särskild finansiering från två av pelarna inom mekanismen för en rättvis omställning.

Plattformen för en rättvis omställning ska hjälpa EU:s länder och regioner att göra en rättvis omställning. Plattformen fungerar som en kontaktpunkt och helpdesk, där man kan få tekniskt stöd och rådgivning. På plattformen kan myndigheter och stödmottagare hitta allt de behöver veta om fonderna, t.ex. finansieringsmöjligheter, regeluppdateringar och sektorspecifika initiativ. Plattformen ska också aktivt främja utbytet av bästa praxis bland intressenterna, bland annat genom regelbundna fysiska och virtuella möten.

Om du har frågor om mekanismen eller plattformen kan du använda vårt kontaktformulär.

Besök plattformen

 

Vem gynnas?

Alla medlemsländer kan få stöd, men de mest koldioxidintensiva regionerna och regioner där många arbetar inom fossila bränslen prioriteras. Länderna får tillgång till stöd genom att utarbeta territoriella omställningsplaner för perioden fram till 2030, där de ringar in de regioner som bör få mest stöd. Planerna ska också beskriva hur man på bästa sätt kan hantera de sociala, ekonomiska och miljörelaterade utmaningarna.

head icon Människor som påverkas mest av omställningen
Mekanismen för en rättvis omställning skyddar dem genom att
 • bidra till anställningar i nya näringar och näringar i omställning
 • erbjuda omskolningsmöjligheter
 • göra bostäder mer energieffektiva
 • investera för att motverka energifattigdom
 • förbättra tillgången till ren, säker och överkomlig energi.
icon Företag och sektorer som är verksamma i eller utgörs av koldioxidintensiva näringar
Mekanismen för en rättvis omställning skyddar dem genom att
 • stödja övergången till koldioxidsnål teknik och ekonomisk diversifiering genom att klimatsäkra investeringar och jobb
 • skapa attraktiva villkor för offentliga och privata investerare
 • förbättra tillgången till lån och ekonomiskt stöd
 • investera i nyföretagande, små och medelstora företag och uppstartsföretag
 • investera i forskning och innovation.
icon globe Medlemsländer och regioner som är mycket beroende av fossila bränslen och koldioxidintensiva näringar
Mekanismen för en rättvis omställning skyddar dem genom att
 • stödja omställningen till koldioxidsnål och klimatsäker verksamhet
 • skapa nya jobb i den gröna ekonomin
 • investera i hållbar kollektivtrafik
 • erbjuda tekniskt stöd
 • investera i förnybara energikällor
 • förbättra den digitala konnektiviteten
 • erbjuda överkomliga lån till lokala myndigheter
 • förbättra energiinfrastruktur, fjärrvärme och transportnät.