Omställningen till en hållbar och klimatneutral ekonomi kommer att kräva stora investeringar i hela EU. Men utvinningsnäringarna (stenkol, brunkol, torv och oljeskiffer) och den energiproduktion som är kopplad till dem är koncentrerade till några få regioner. Det gäller också koldioxidintensiva näringar, t.ex. cement, stål, aluminium, gödselmedel och papperstillverkning. Omställningen kommer att bli en stor utmaning för de här regionerna. De måste omorganisera och diversifiera sin ekonomi, bevara den sociala sammanhållningen och omskola eller utbilda de drabbade arbetstagarna och de unga för att göra dem redo för framtidens jobb.

För att ta itu med regionernas specifika utmaningar har kommissionen inrättat mekanismen för en rättvis omställning som ger riktat stöd till de berörda områdena.

Om plattformen för en rättvis omställning

Plattformen för en rättvis omställning ska hjälpa länderna och regionerna i EU att få tillgång till stöd från mekanismen för en rättvis omställning. Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för stöd och kunskap om en rättvis omställning. All viktig kunskap och information som myndigheter och stödmottagare behöver kommer att läggas ut på plattformen, t.ex. finansieringsmöjligheter, regeluppdateringar och sektorspecifika initiativ.

Plattformen kommer framför allt att erbjuda tekniskt stöd och rådgivning till de aktörer som arbetar med en rättvis omställning. Plattformen ska utgå från och vidareutveckla det arbete som görs av initiativet för kolregioner i omställning, som redan bistår fossilbränsleproducerande regioner i hela EU med omställningen genom skräddarsydd och behovsorienterad hjälp och kapacitetsuppbyggnad.

En central del av mekanismen för en rättvis omställning är EU-ländernas territoriella planer för en rättvis omställning. Planerna ska beskriva de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna med att fasa ut verksamhet som involverar fossila bränslen eller växthusgasintensiva processer och produkter. I planerna ska länderna ange huvuddragen i omställningsprocessen fram till 2030, t.ex. utvecklings-, omskolnings- och miljösaneringsbehov. Planerna ska innehålla en tidslinje och en uppsättning drifts- och styrningsmekanismer för att nå målen. Generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (GD Reform) ska hjälpa länderna att ta fram planerna.

EU-länderna ska se till att planerna är förenliga med deras nationella energi- och klimatplaner. Förlagan till de territoriella planerna finns i bilaga II till den föreslagna förordningen om mekanismen för en rättvis omställning.

Projekt- och expertdatabaser

Plattformen för en rättvis omställning ska också hysa projekt- och expertdatabaser där aktörerna kan hitta information, utvärderingar och exempel på projekt, så att man får ett expertnätverk där länderna, regionerna, myndigheterna och aktörerna kan utbyta information och exempel på bra lösningar.

Informationscentrum och kontakter

Det går också att få hjälp direkt via ett webbformulär.

Dokument

Ladda nerPDF - 3.2 MB
Ladda nerPDF - 822.4 KB
Ladda nerPDF - 1.9 MB
Ladda nerPDF - 10.5 MB