Η μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, η συγκέντρωση εξορυκτικών βιομηχανιών (λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη ή ασφαλτούχος σχιστόλιθος) και η σχετική παραγωγή ενέργειας, καθώς και οι βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργία, παραγωγή αλουμινίου, λιπασμάτων ή χαρτιού) θα αποτελέσουν σημαντική πρόκληση για τα εδάφη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν και/ή να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους, να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή και να (επαν)εκπαιδεύσουν τους θιγόμενους εργαζομένους και τους νέους ώστε να τους προετοιμάσουν για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων σ’ αυτές τις περιφέρειες, η Επιτροπή θέσπισε Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης που παρέχει στοχευμένη στήριξη στις εν λόγω περιοχές.

Σχετικά με την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης

Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης έχει ως στόχο να βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ να αποδεσμεύσουν τη διαθέσιμη στήριξη μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει ενιαίο σημείο πρόσβασης για τη στήριξη και τις γνώσεις που σχετίζονται με τη δίκαιη μετάβαση. Όλες οι σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που χρειάζονται οι αρχές και οι δικαιούχοι θα κοινοποιούνται στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης, των σχετικών κανονιστικών επικαιροποιήσεων ή των ειδικών ανά τομέα πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης θα αξιοποιήσει και θα διευρύνει το έργο της υφιστάμενης πρωτοβουλίας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση, η οποία στηρίζει ήδη τις περιφέρειες παραγωγής ορυκτών καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ για την επίτευξη δίκαιης μετάβασης μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Κεντρικό στοιχείο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης θα αποτελέσει η παραγωγή εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης από τις χώρες της ΕΕ. Στα σχέδια αυτά θα καθορίζονται οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα ή από την απαλλαγή διαδικασιών ή προϊόντων με υψηλή ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα σχέδια θα παράσχουν επίσης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της επανεκπαίδευσης και των αναγκών αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα, καθώς και το σύνολο των λειτουργιών και των μηχανισμών διακυβέρνησης που πρέπει να θεσπιστούν για την επίτευξη των στόχων. Η ΓΔ REFORM θα παράσχει στήριξη για την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια συνάδουν με τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Το υπόδειγμα για τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης βρίσκεται στο παράρτημα II της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Mon-Fri 29-03 Jun-Jul

Launch of the Just Transition Platform : Coal Regions in transition Virtual Week and Carbon Intensive Regions seminar

Βάσεις δεδομένων έργων και εμπειρογνωμόνων

Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης θα παρέχει επίσης βάσεις δεδομένων έργων και εμπειρογνωμόνων για την καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων μερών προς σχετικές γνώσεις, αξιολογήσεις και παραδείγματα έργων, δημιουργώντας, ως εκ τούτου, δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών, των περιφερειών, των οργανισμών και των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ.

Κέντρο πληροφόρησης και επικοινωνία

Άμεση βοήθεια διατίθεται μέσω ηλεκτρονικού δελτίου.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.3 MB