Fond na spravodlivú transformáciu

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) je prvým pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Jeho rozpočet predstavuje 40 miliárd eur. Táto suma zodpovedá novým finančným prostriedkom určeným na podporu krajín EÚ pri ich transformácii. 10 miliárd eur z tejto sumy by malo pochádzať z rozpočtových prostriedkov, pričom dodatočné zdroje vo výške 40 miliárd eur na obdobie rokov 2021 – 2024 budú predstavovať vonkajšie pripísané príjmy z Európskeho nástroja obnovy.

S cieľom uvoľniť finančné prostriedky z FST budú musieť krajiny EÚ vynaložiť na každé euro z tohto fondu financované z rozpočtu EÚ (10 miliárd eur) 1,5 až 3 eurá z ich prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Tieto výdavky z rozpočtu EÚ budú doplnené vnútroštátnym spolufinancovaním v súlade s politikou súdržnosti. Celkovo tak finančná kapacita FST presahuje 89 miliárd eur a môže dosiahnuť 107 miliárd eur.

Z fondu sa podporí diverzifikácia hospodárstva a rekonverzia dotknutých území, ako je napríklad podpora produktívnych investícií v malých a stredných podnikoch, vytváranie nových podnikov, výskum a inovácia, obnova životného prostredia, čistá energia, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia pracovníkov, pomoc pri hľadaní pracovného miesta a aktívne začlenenie programov pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj premena zariadení náročných na emisie CO2, ak tieto investície vedú k výraznému zníženiu emisií a ochrane pracovných miest.

Osobitná schéma v rámci Programu InvestEU

Osobitná schéma v rámci Programu InvestEU je druhým pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Časť financovania v rámci Programu InvestEU vo výške 1,8 miliardy eur sa zameria na ciele spravodlivej transformácie.

Tento program bude podporovať investície do projektov na územiach, kde má prebiehať spravodlivá transformácia (regióny so schváleným plánom transformácie v súlade s pravidlami FST) a aj v iných regiónoch, ak tieto prinášajú osoh uvedeným územiam.

Program InvestEU bude v porovnaní s FST podporovať aj investície do širšieho spektra projektov, ako sú napríklad projekty v oblasti energetickej a dopravnej infraštruktúry vrátane plynárenskej infraštruktúry a diaľkového vykurovania, ale aj projekty v oblasti dekarbonizácie, diverzifikácie hospodárstva a sociálnej infraštruktúry.

Konečné využitie Programu InvestEU však bude naďalej závisieť od dopytu a od systému projektov, ako aj od kapacity príslušných regiónov.

 

Nový úverový nástroj, ktorý ma stimulovať Európska investičná banka (EIB)

Úverový nástroj EIB predstavuje tretí pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie.

S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 1,5 miliardy eur umožní úverový nástroj pre verejný sektor EIB poskytnúť úvery vo výške 10 miliárd eur, ktoré môžu mobilizovať na roky 2021 – 2027 verejné investície vo výške 25 až 30 miliárd eur.

Tieto úvery by mali poskytnúť subjektom verejného sektora zdroje na vykonávanie opatrení na uľahčenie prechodu ku klimatickej neutralite. Podporované investície môžu napríklad smerovať do energetickej a dopravnej infraštruktúry, sietí diaľkového vykurovania, opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane renovácie budov, ako aj do sociálnej infraštruktúry.

Kým Fond na spravodlivú transformáciu poskytne finančné prostriedky primárne vo forme grantov, zvyšné dva zdroje financovania plánované ako súčasť Mechanizmu spravodlivej transformácie (osobitná schéma v rámci Programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor EIB) budú stimulovať verejné a súkromné investície podporou investičných projektov finančných partnerov, ako je EIB.

Oprávnenosť na financovanie

Krajiny EÚ budú musieť v plánoch spravodlivej transformácie územia identifikovať územia a sektory oprávnené na financovanie v rámci FST. Túto činnosť budú krajiny vykonávať formou dialógu s Komisiou, pričom sa bude vychádzať z analýzy poskytnutej v kontexte európskeho semestra a konkrétne návrhu Komisie, pokiaľ ide o oprávnené prioritné regióny a sektory, ako sa uvádza v prílohe D k správam o jednotlivých krajinách v rámci európskeho semestra za rok 2020. Schválenie plánov Komisiou im umožní čerpať prostriedky z vyhradeného financovania nielen z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale aj z osobitnej schémy spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU a z úverového nástroja pre verejný sektor EIB. Tieto plány budú tvoriť prílohu k programom politiky súdržnosti zahŕňajúcim podporu Fondu na spravodlivú transformáciu, a Komisia ich prijme spoločne s nimi.

Technická pomoc

Platforma pre spravodlivú transformáciu zohrá kľúčovú úlohu pri poskytovaní cielenej technickej pomoci orgánom, ktoré vypracúvajú plány spravodlivej transformácie územia, a to počas celého procesu, aby sa zabezpečilo, že zohľadnia osobitné potreby každého regiónu.

Komisia v marci 2020 uverejnila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem s cieľom pomôcť členským štátom s prípravou ich plánov spravodlivej transformácie územia, na ktoré by sa mohli uvoľniť financie z Mechanizmu spravodlivej transformácie. V súčasnosti sa technická podpora poskytuje 18 členským štátom.

Za posledné dva roky Komisia poskytla regiónom praktickú podporu z programu na podporu štrukturálnych reforiem s cieľom pomôcť pri príprave dlhodobých hospodárskych stratégií na ich odklon od uhlia. Ide napríklad o región Horná Nitra na Slovensku, Západné Macedónsko v Grécku alebo údolie Jiu v Rumunsku.

Členské štáty budú môcť požiadať o dodatočnú technickú podporu v rámci budúceho Nástroja technickej pomoci na roky 2021 – 2027 a použiť ju aj na regulačné a administratívne reformy súvisiace s programom spravodlivej transformácie.

Viaceré územia v EÚ dostávajú technickú pomoc aj prostredníctvom iniciatívy pre transformujúce sa uhoľné regióny.

Ďalšie relevantné možné zdroje financovania

Na podporu programov a projektov zameraných na spravodlivú transformáciu možno využiť niekoľko ďalších finančných nástrojov EÚ: