Teisingos pertvarkos fondas

Pirmasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis yra Teisingos pertvarkos fondas (TPF).

Fondui bus skirta 40 mlrd. EUR. Tai naujos lėšos, numatytos pertvarkai ES šalyse paremti, iš kurių 10 mlrd. EUR turėtų būti skirti iš biudžeto asignavimų, o likę papildomi 40 mlrd. EUR 2021–2024 m. laikotarpiu bus finansuojami išorės asignuotosiomis pajamomis iš Europos ekonomikos gaivinimo priemonės.

Norėdamos pasinaudoti TPF finansavimu, ES šalys turės už kiekvieną iš šio fondo gautą eurą, finansuojamą Sąjungos biudžeto lėšomis (10 mlrd. EUR), skirti nuo 1,5 iki 3 eurų iš joms numatytų išteklių iš Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) ir „Europos socialinio fondo +“ (ESF+). Šias ES biudžeto išlaidas papildys nacionalinis bendras finansavimas pagal sanglaudos politikos taisykles. Tokiu būdu TPF bendras finansavimo pajėgumas viršija 89 mlrd. EUR ir gali siekti 107 mlrd. EUR.

Fondo lėšos padės diversifikuoti ir pertvarkyti atitinkamų teritorijų ekonomiką. Tai reiškia, kad bus remiamos produktyvios investicijos į mažąsias ir vidutines įmones, naujų įmonių kūrimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, aplinkos atkūrimą, švarią energiją, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, pagalbą ieškant darbo ir aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį, taip pat investicijas į esamų daug anglies dioksido išmetančių įrenginių pertvarkymą, jeigu padarius šias investicijas bus smarkiai sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis ir apsaugotos darbo vietos.

Speciali sistema pagal programą „InvestEU“

Antrasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis yra speciali sistema pagal programą „InvestEU“.

Dalis finansavimo pagal „InvestEU“ – 1,8 mlrd. EUR – bus skirta teisingos pertvarkos tikslams.

Pagal „InvestEU“ bus remiamos ne tik investicijos į projektus teisingos pertvarkos teritorijose (regionuose, kurie turi patvirtintą pertvarkos planą pagal Teisingos pertvarkos fondo taisykles), bet ir kituose regionuose, jei jie bus naudingi teisingos pertvarkos teritorijoms.

Panašiai pagal „InvestEU“ bus remiamos investicijos į įvairesnius projektus, palyginti su Teisingos pertvarkos fondu, pavyzdžiui, į energetikos ir transporto infrastruktūros, įskaitant dujų infrastruktūrą ir centralizuotą šilumos tiekimą, projektus, taip pat priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, ekonomikos diversifikavimo ir socialinės infrastruktūros projektus.

Galutinį „InvestEU“ naudojimą ir toliau lems paklausa ir jis priklausys nuo projektų bazės ir atitinkamų regionų gebėjimų.

 

Nauja Europos investicijų banko (EIB) naudojama paskolų priemonė

Trečiasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis yra EIB paskolų priemonė.

Ši paskolų viešajam sektoriui priemonė, kuriai iš ES biudžeto skirta 1,5 mlrd. EUR, sudarys sąlygas EIB paskolinti 10 mlrd. EUR, o tai savo ruožtu turėtų sutelkti 25–30 mlrd. EUR viešųjų investicijų, kuriomis būtų remiami teisingos pertvarkos tikslai 2021–2027 m.

Šios paskolos viešojo sektoriaus subjektams suteiks išteklių įgyvendinti priemones, skirtas perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos palengvinti. Bus remiamos investicijos labai įvairiose srityse, tokiose kaip energetikos ir transporto infrastruktūra, centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, energijos vartojimo efektyvumo priemonės, įskaitant pastatų renovaciją, taip pat socialinė infrastruktūra.

Nors finansavimas iš Teisingos pertvarkos fondo bus teikiamas visų pirma dotacijų forma, kiti du finansavimo srautai, numatyti pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą (sistema pagal programą „InvestEU“ ir EIB paskolų viešajam sektoriui priemonė), parems finansinių partnerių, pavyzdžiui, EIB, investicinius projektus ir taip pritrauks viešąsias ir privačiąsias investicijas.

Tinkamumas gauti finansavimą

Teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose ES šalys turės nustatyti teritorijas ir sektorius, kurie atitinka finansavimo iš Teisingos pertvarkos fondo reikalavimus. Šios teritorijos bus nustatomos bendradarbiaujant su Komisija. Ji remsis per Europos semestrą pateikta analize, visų pirma Komisijos pasiūlymu dėl prioritetinių regionų ir sektorių tinkamumo finansuoti, kaip nustatyta 2020 m. Europos semestro šalių ataskaitų D priede. Komisijai planus patvirtinus, bus galima skirti specialų finansavimą ne tik iš Teisingos pertvarkos fondo, bet ir taikant specialią teisingos pertvarkos sistemą pagal programą „InvestEU“ ir EIB paskolų viešajam sektoriui priemonę. Šie planai bus pridėti prie sanglaudos politikos programų, finansuotinų iš Teisingos pertvarkos fondo, ir juos Komisija priims kartu su tomis programomis.

Techninė parama

Teisingos pertvarkos platforma atliks pagrindinį vaidmenį viso proceso metu teikiant specialiai pritaikytą techninę paramą institucijoms, kurios rengia teritorinį teisingos pertvarkos planą, siekiant užtikrinti, kad tie planai atitiktų konkrečius kiekvieno regiono poreikius.

2020 m. kovo mėn. Komisija pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kad padėtų valstybėms narėms rengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, pagal kuriuos joms būtų suteiktas finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą. Šiuo metu techninė parama teikiama 18 valstybių narių.

Per pastaruosius dvejus metus Komisija pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą taip pat teikė praktinę paramą regionams, kad padėtų parengti ilgalaikes ekonomines perėjimo iš anglių sektoriaus strategijas, pavyzdžiui, Slovakijos Horna Nitros regione, Graikijos Vakarų Makedonijos regione arba Rumunijos Žiū slėnyje.

Valstybės narės turės galimybę prašyti papildomos techninės paramos pagal būsimą 2021–2027 m. techninės paramos priemonę, įskaitant paramą su teisingos pertvarkos darbotvarke susijusioms reguliavimo ir administracinėms reformoms.

Techninė parama kai kurioms ES teritorijoms taip pat teikiama pagal Anglių pramonės regionų pertvarkos iniciatyvą.

Kiti susiję galimi finansavimo srautai

Siekiant paremti teisingai pertvarkai skirtas programas ir projektus, galima būti naudojamos kelios kitos ES finansavimo priemonės: