För ett mer hälsosamt och hållbart livsmedelssystem i EU – en hörnsten i EU:s gröna giv

 

 • food icon
  Hälsosam och hållbar mat till överkomligt pris åt alla i EU
 • climate change icon
  Insatser för klimatet
 • trees icon
  Miljöskydd och
  bevarad biologisk mångfald
 • farmer icon
  Rättvis ekonomisk avkastning
  i livsmedelskedjan
 • farm icon
  Mer ekologiskt jordbruk
frans timmermans photo
Coronakrisen har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att återställa balansen mellan människans verksamhet och naturen. Strategin för för biologisk mångfald och från jord till bord-strategin står i centrum för den gröna given och visar vägen till en ny och bättre balans mellan naturen, livsmedelssystemen och den biologiska mångfalden. Strategierna ska skydda våra invånares hälsa och välbefinnande, samtidigt som de stärker EU:s konkurrenskraft och motståndskraft. De är avgörande för den stora omställning som vi har framför oss.


Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande
pesticides icon Överanvändningen av bekämpningsmedel i jordbruket förorenar mark, vatten och luft.
Kommissionen ska vidta åtgärder för att
 • halvera användningen och risken med kemiska bekämpningsmedel till 2030.
 • halvera användningen av farliga bekämpningsmedel till 2030.
nutrients icon

Överskottet på gödningsmedel i naturen är en stor källa till luft-, mark- och vattenföroreningar,
med negativ påverkan på den biologiska mångfalden och klimatet. Kommissionen kommer att verka för att

 • minska förlusten av näringsämnen med minst 50 %, samtidigt som vi ska se till att jordens bördighet inte försämras.
 • minska användningen av gödningsmedel med minst 20 % till 2030.
chemicals icon Antibiotikaresistens till följd av överanvändning av antimikrobiella medel till människor och djur leder till
att ca 33 000 människor dör i EU varje år. Kommissionen ska halvera
försäljningen av antimikrobiella medel för husdjur och inom vattenbruket till 2030.
farm icon Ekologiskt jordbruk är en miljövänlig metod som måste vidareutvecklas.
Kommissionen ska arbeta för att den areal som används för ekologiskt jordbruk i EU ökar så att
(25 % av arealen) används för ekologiskt jordbruk 2030.

 

För omställningen krävs informerade val och effektivitetsvinster

vegetable basket

En hälsosam livsmedelsmiljö som gör det enkelt att
göra nyttiga och miljömässigt hållbara val

Enligt uppskattningar för 2017 berodde 950 000 dödsfall i EU på onyttiga kostvanor (vart femte dödsfall).
En hälsosam och växtbaserad kost minskar risken för livshotande sjukdomar och minskar

miljöpåverkan från vårt livsmedelssystem.

jar

Märkning av maten ska ge konsumenterna makt att göra hälsosamma och hållbara kostval

Kommissionen ska föreslå obligatorisk och enhetlig märkning på paketens framsida och ta fram en ram för märkning av hållbart producerad mat som gäller matens näringsinnehåll, klimat- och miljöpåverkan och sociala aspekter.

foodwaste icon

Tuffare tag mot matsvinnet

Halvera matavfallet per person på detaljhandels- och konsumentnivå till 2030: kommissionen ska senast 2023 föreslå rättsligt bindande mål för att minska matsvinnet i EU.

fields

Forskning och innovation

Anslag på 10 miljarder euro från Horisont Europa till FoI om livsmedel, bioekonomi,
naturresurser, jordbruk, fiske, vattenbruk och miljö. Kunskapsöverföringen
är mycket viktig. Rådgivningstjänster och ett informationssystem om jordbrukets hållbarhet inom EU:s jordbrukspolitik
ska hjälpa bönderna med omställningen.

hands

Hjälp till den globala övergången

Att göra mat från EU känd för hållbarhet kan vara en konkurrensfördel och öppna
nya affärsmöjligheter för bönderna i EU.
EU ska samarbeta med länder utanför EU och internationella aktörer och arbeta för en global
övergång till hållbara livsmedelssystem. En EU-ram för märkning av hållbart producerad mat ska underlätta konsumenteras val.

 

 

 

Dokument