Prechod na zdravší a udržateľný potravinový systém EÚ – základný kameň európskej zelenej dohody

 

 • food icon
  Zabezpečiť Európanom zdravé a cenovo dostupné potraviny získavané udržateľným spôsobom
 • climate change icon
  Riešiť zmenu klímy
 • trees icon
  Chrániť životné prostredie
  a zachovať biodiverzitu
 • farmer icon
  Spravodlivá ekonomická návratnosť
  v potravinovom reťazci
 • farm icon
  Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva
frans timmermans photo
Koronavírus nám ukázal, akí sme všetci zraniteľní a aké je dôležité obnoviť rovnováhu medzi ľudskou činnosťou a prírodou. Ústrednou myšlienkou stratégie v oblasti biodiverzity a stratégie „z farmy na stôl“ v rámci zelenej dohody je poukázať na novú a lepšiu rovnováhu medzi prírodou, potravinovými systémami a biodiverzitou, chrániť zdravie a kvalitné životné podmienky našich občanov a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť EÚ. Tieto stratégie zohrávajú kľúčovú úlohu v dôležitom prechode na udržateľný systém, do ktorého sa práve púšťame.


Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie
pesticides icon Používanie pesticídov v poľnohospodárstve prispieva k znečisťovaniu pôdy, vody a ovzdušia.
Komisia podnikne kroky s cieľom:
 • znížiť o 50 % používanie chemických pesticídov a súvisiaceho rizika do roku 2030,
 • znížiť o 50 % používanie nebezpečnejších pesticídov do roku 2030.
nutrients icon

Nadbytok živín v životnom prostredí je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia, pôdy a vôd
a má negatívny vplyv na biodiverzitu a klímu. Komisia podnikne kroky s cieľom:

 • znížiť stratu živín o minimálne 50 % a súčasne zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu úrodnosti pôdy,
 • znížiť mieru používania hnojív o minimálne 20 % do roku 2030.
chemicals icon Antimikrobiálna rezistencia spojená s používaním antimikrobík pri starostlivosti o zdravie zvierat a ľudí má podľa odhadov
v EÚ každý rok za následok 33 000 úmrtí. Komisia zníži o 50 %
predaj antimikrobík pre hospodárske zvieratá a v akvakultúre do roku 2030.
farm icon Ekologické poľnohospodárstvo je prax šetrná k životnému prostrediu, ktorú musíme ďalej rozvíjať.
Komisia sa bude usilovať o rozšírenie oblasti EÚ s ekologickým poľnohospodárstvom s cieľom dosiahnuť,
aby sa do roku 2030 (25 % celkovej poľnohospodárskej pôdy) obhospodarovalo ekologickým spôsobom.

 

Zrealizovať prechod na udržateľný systém: informované rozhodnutia a nárast efektívnosti

vegetable basket

Vytvorenie zdravého „potravinového prostredia“, v ktorom voľba zdravých
a udržateľných potravín je zároveň najjednoduchšou voľbou

Podľa odhadov sa v roku 2017 v EÚ vyše 950 000 úmrtí dalo pripísať nezdravému stravovaniu (jedno z piatich).
Zdravé stravovanie a zvýšený príjem rastlinnej stravy znižujú riziko životohrozujúcich chorôb i

vplyv nášho potravinového systému na životné prostredie.

jar

Označovanie potravín v prospech spotrebiteľov, aby si mohli zvoliť zdravé a udržateľné stravovanie

Komisia navrhne povinné harmonizované potravinové etikety s označením výživovej hodnoty na prednej strane balenia a zostaví rámec označovania udržateľnosti potravín, ktorý bude pokrývať aspekty výživy, klímy, životného prostredia a sociálne aspekty súvisiace s potravinovými výrobkami.

foodwaste icon

Zintenzívniť boj proti plytvaniu potravinami

Do roku 2030 znížiť na polovicu mieru plytvania potravinami na obyvateľa na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni: Komisia navrhne právne záväzné cieľové hodnoty v snahe znížiť plytvanie potravinami v celej EÚ do roku 2023.

fields

Výskum a inovácie

Z programu Horizont Európa 10 miliárd EUR na investície do výskumu a inovácie v súvislosti s potravinami, bioekonomikou,
prírodnými zdrojmi, poľnohospodárstvom, rybolovom, akvakultúrou a životným prostredím. Prenos poznatkov
bude mať kľúčový význam. Poľnohospodárske poradenské služby a informačná sieť poľnohospodárskej udržateľnosti v rámci SPP
zohrajú významnú úlohu v pomoci poľnohospodárom pri prechode na udržateľný systém.

hands

Podpora celosvetového prechodu na udržateľné systémy

Ak sa európske potraviny zapíšu do povedomia ako udržateľné, získame konkurenčnú výhodu
a nové podnikateľské príležitosti pre európskych poľnohospodárov.
EÚ bude spolupracovať s tretími krajinami a medzinárodnými aktérmi v snahe podporovať celosvetový prechod
na udržateľné potravinové systémy. Udržateľný rámec označovania potravín uľahčí
spotrebiteľom výber
.

 

 

 

Dokumenty