Zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu

 

 • food icon
  Zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności
 • climate change icon
  Przeciwdziałanie zmianie klimatu
 • trees icon
  Ochrona środowiska naturalnego
  i zachowanie różnorodności biologicznej
 • farmer icon
  Godziwe zyski
  w łańcuchu żywnościowym
 • farm icon
  Wspieranie rolnictwa ekologicznego
frans timmermans photo
Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak bardzo wszyscy jesteśmy podatni na zagrożenia i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą. Centralne miejsce w ramach Zielonego Ładu zajmują strategia na rzecz różnorodności biologicznej i strategia „od pola do stołu”, które kładą nacisk na nową i lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi a różnorodnością biologiczną, aby chronić zdrowie i dobrobyt obywateli, a równocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność UE. Strategie te stanowią kluczową część wielkiej transformacji, którą właśnie rozpoczynamy.


Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej
pesticides icon Stosowanie pestycydów w rolnictwie skutkuje zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza.
Komisja podejmie działania, aby:
 • zmniejszyć stosowanie pestycydów chemicznych i związane z nimi zagrożenia o 50 proc. do 2030 r.
 • zmniejszyć stosowanie bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.
nutrients icon

Nadmiar składników pokarmowych w środowisku jest istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody,
wywierającym negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i klimat. Komisja podejmie działania, aby:

 • zmniejszyć straty składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., nie dopuszczając przy tym do tego, aby doszło do pogorszenia żyzności gleby
 • do 2030 r. ograniczyć stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc.
chemicals icon Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe związana ze stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zwierząt i ludzi prowadzi co roku do
ok. 33 tys. zgonów w UE. Komisja zmniejszy do 2030 r. o 50 proc.
sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych oraz stosowanych w akwakulturze.
farm icon Rolnictwo ekologiczne to przyjazne środowisku praktyki, które należy rozwijać.
Komisja będzie wspierać rozwój obszarów użytkowanych w ramach rolnictwa ekologicznego, tak aby
do 2030 r. stanowiły one 25 proc. powierzchni gruntów rolnych.

 

Urzeczywistnienie transformacji: dokonywanie świadomych wyborów i przyrost wydajności

vegetable basket

Stworzenie środowiska sprzyjającego zdrowemu odżywianiu, w którym łatwo jest wybierać zdrowe
i zrównoważone produkty

Szacuje się, że w 2017 r. w UE ponad 950 tys. zgonów (jeden na pięć) było spowodowanych niezdrową dietą.
Zdrowa dieta, której podstawą są rośliny, zmniejsza ryzyko chorób zagrażających życiu oraz

ogranicza wpływ systemu żywnościowego na środowisko.

jar

Etykietowanie żywności, które skłania konsumentów do wyboru zdrowej i zrównoważonej żywności

Komisja zaproponuje ujednolicone i obowiązkowe umieszczanie informacji o wartości odżywczej na przodzie opakowania i opracuje ramy etykietowania zrównoważonej żywności, obejmujące aspekty odżywcze, klimatyczne, środowiskowe i społeczne produktów spożywczych.

foodwaste icon

Nasilenie walki z marnotrawieniem żywności

Zmniejszenie o połowę odpadów żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r.: Komisja zaproponuje prawnie wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności w całej UE do 2023 r.

fields

Badania naukowe i innowacje

W ramach programu „Horyzont Europa” zostanie zainwestowane 10 mld euro na badania naukowe i innowacje dotyczące żywności, biogospodarki,
zasobów naturalnych, rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury i środowiska. Transfer wiedzy
będzie mieć zasadnicze znaczenie. Usługi doradcze dla rolników i sieć danych na temat zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w ramach WPR
odegrają podstawową rolę we wspieraniu rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważone rolnictwo.

hands

Wspieranie globalnej transformacji

Promowanie zrównoważoności europejskiej żywności może zwiększyć jej przewagę konkurencyjną i otworzyć
nowe możliwości biznesowe dla europejskich rolników.
UE będzie współpracować z państwami trzecimi i podmiotami międzynarodowymi, by wspierać ogólnoświatową transformację
w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. Ramy etykietowania zrównoważonej żywności ułatwią
konsumentom wybór.

 

 

 

Dokumenty