Virzība uz veselīgāku un ilgtspējīgāku ES pārtikas sistēmu – Eiropas zaļā kursa stūrakmeni

 

 • food icon
  Apgādāt Eiropas iedzīvotājus ar veselīgu, cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu pārtiku
 • climate change icon
  Apkarot klimata pārmaiņas
 • trees icon
  Aizsargāt vidi
  un saglabāt biodaudzveidību
 • farmer icon
  Radīt taisnīgu ekonomisko atdevi
  piegādes ķēdē
 • farm icon
  Izvērst bioloģisko lauksaimniecību
frans timmermans photo
Koronavīrusa krīze ir parādījusi, cik neaizsargāti esam un cik svarīgi ir atjaunot līdzsvaru starp cilvēka darbību un dabu. Biodaudzveidības stratēģija un stratēģija “No lauka līdz galdam” kā zaļā kursa vadugunis rāda ceļu uz jaunu un labāku dabas, pārtikas sistēmu un biodaudzveidības līdzsvaru, kas palīdzēs aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību un labklājību un vienlaikus palielināt ES konkurētspēju un izturētspēju. Šīs stratēģijas ir būtiska daļa no mūsu uzsāktās fundamentālās pārkārtošanās.


Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss
pesticides icon Pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā veicina augsnes, ūdens un gaisa piesārņošanu.
Komisija rīkosies, lai:
 • līdz 2030. gadam ķīmisko pesticīdu lietošanu un risku samazinātu par 50 %;
 • līdz 2030. gadam arī bīstamāko pesticīdu lietošanu samazinātu par 50 %.
nutrients icon

Pārmērīgais barības vielu daudzums vidē ir liels gaisa, augsnes un ūdens piesārņojuma avots
un ļoti nelabvēlīgi ietekmē biodaudzveidību un klimatu. Komisija rīkosies, lai:

 • par vismaz 50 % mazinātu barības vielu zudumus, turklāt nodrošinot, ka netiek pazemināta augsnes auglība;
 • mēslošanas līdzekļu lietošanu līdz 2030. gadam samazinātu vismaz par 20 %.
chemicals icon Tiek lēsts, ka ar antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvnieku un cilvēku veselības aprūpē saistītā rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem
katru gadu ES izraisa apmēram 33 000 cilvēku nāves gadījumu. Komisija gādās, lai līdz 2030. gadam
lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūrai paredzētu antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas apjomi samazinātos par 50 %.
farm icon Bioloģiskā lauksaimniecība ir videi draudzīga prakse, kas jāattīsta tālāk.
Komisija gādās par ES bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlētās platības pieaugumu, lai panāktu,
ka līdz 2030. gadam vismaz 25 % lauksaimniecības zemes tiek izmantoti bioloģiskajā lauksaimniecībā.

 

Informēta izvēle un uzlabota efektivitāte – sekmīgas pārejas pamatu pamats

vegetable basket

Veselīgas pārtikas vide, kurā veselīgu un ilgtspējīgu uzturu
izraudzīties ir viegli

Tiek lēsts, ka ES 2017. gadā vairāk nekā 950 000 nāves gadījumu (piektā daļa) bija skaidrojami ar neveselīgiem uztura paradumiem.
Veselīgs, pārsvarā veģetārs uzturs mazina dzīvību apdraudošu slimību risku un

pārtikas sistēmas ietekmi uz vidi.

jar

Pārtikas marķējums, kas paver patērētājiem lielākas iespējas izraudzīties veselīgu un ilgtspējīgu uzturu

Komisija ierosinās saskaņotu obligātu uzturvērtības marķējumu, kas izvietojams iepakojuma priekšpusē, un izstrādās ilgtspējīgas pārtikas marķēšanas regulējumu, kas aptvers pārtikas produktu uzturvērtības, klimatiskos, vidiskos un sociālos aspektus.

foodwaste icon

Intensīvāka cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu

Tiecoties līdz 2030. gadam pārtikas izšķērdēšanu mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī (uz vienu iedzīvotāju) samazināt uz pusi, Komisija ierosinās juridiski saistošus mērķrādītājus, lai līdz 2023. gadam mazinātu pārtikas izšķērdēšanu visā ES.

fields

Pētniecība un inovācija

Programmā “Apvārsnis Eiropa” pētniecībai un inovācijai, kas saistīta ar pārtiku, bioekonomiku
dabas resursiem, lauksaimniecību, zvejniecību, akvakultūru un vidi, atvēlēti 10 miljardi eiro. Zināšanu nodošanai
piešķirta liela nozīme. KLP lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumi un lauku saimniecību ilgtspējas datu tīkls
lieti noderēs lauksaimniekiem pārejas procesā.

hands

Globālās pārkārtošanās veicināšana

Akcentējot Eiropas pārtikas produktu ilgtspēju, iespējams radīt konkurences priekšrocības un pavērt
jaunas uzņēmējdarbības iespējas Eiropas lauksaimniekiem.
ES sadarbosies ar trešām valstīm un starptautiskiem dalībniekiem, lai atbalstītu globālu pārkārtošanos
uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, Patērētāju izvēli atvieglos ilgtspējīgas pārtikas
marķēšanas regulējums
.

 

 

 

Dokumenti