Liikumine tervislikuma ja kestlikuma ELi toidusüsteemi suunas – Euroopa rohelise kokkuleppe nurgakivi

 

 • food icon
  Tagada Euroopa elanikele taskukohane ja kestlikult toodetud toit.
 • climate change icon
  Võidelda kliimamuutuste vastu.
 • trees icon
  Kaitsta keskkonda
  ja säilitada elurikkus.
 • farmer icon
  Õiglasem majanduslik kasum
  toidutarneahelas.
 • farm icon
  Suurendada mahepõllumajanduse osakaalu.
frans timmermans photo
Koroonaviiruse kriis on näidanud, kui haavatavad me kõik oleme ning kui oluline on taastada tasakaal inimtegevuse ja looduse vahel. Rohelise kokkuleppe keskmes olevates elurikkuse ja talust taldrikule strateegiates keskendutakse toidusüsteemide ja elurikkuse uuele ja paremale tasakaalule, et kaitsta meie inimeste tervist ja heaolu ning samal ajal suurendada ELi konkurentsi- ja vastupanuvõimet. Meie eel seisvas suures üleminekus on neil strateegiatel oluline osa.


Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans
pesticides icon Pestitsiidide kasutamine põllumajanduses põhjustab pinnase, vee ja õhu saastamist.
Komisjon võtab meetmeid, et:
 • vähendada 2030. aastaks keemiliste pestitsiidide kasutamist ja sellega seotud riske 50% võrra;
 • vähendada 2030. aastaks kõige ohtlikumate pestitsiidide kasutamist 50% võrra.
nutrients icon

Toitainete üleküllus keskkonnas on peamine õhu, pinnase ja vee reostuse allikas,
Mis avaldab kahjulikku mõju elurikkusele ja kliimale. Komisjon võtab meetmeid, et:

 • vähendada toitainete kadu vähemalt 50% võrra, tagades samas, et mullaviljakus ei halvene;
 • vähendada väetiste kasutamist 2030. aastaks vähemalt 20% võrra.
chemicals icon Antimikroobikumiresistentsus, mis tuleneb antimikroobikumide kasutamisest looma- ja inimtervise puhul, põhjustab
Euroopas igal aastal ligikaudu 33 000 surmajuhtumit. Komisjon vähendab aastaks 2030
antimikroobikumide müüki põllumajandusloomade ja vesiviljeluse tarbeks 50% võrra.
farm icon Mahepõllumajandus on keskkonnasõbralik tava, mida tuleb edasi arendada.
Komisjon edendab ELi mahepõllumajanduse piirkondade arengut, et
2030. aastaks oleks 25% kogu haritavast maast mahepõllumajandusmaa.

 

Ülemineku elluviimine: teadlikumad valikud ja tõhususe kasv

vegetable basket

Tervisliku toidukeskkonna loomine, kus on kerge teha
tervislikkusest ja kestlikkusest lähtuvaid valikuid

Hinnangute kohaselt oli ELis 2017. aastal üle 950 000 surmajuhtumi põhjuseks ebatervislik toitumine (üks viiest).
Tervislik ja taimedel põhinev toitumine vähendab eluohtlike haiguste ohtu ja

meie toidusüsteemi keskkonnamõju.

jar

Toidu märgistamine, et anda tarbijatele võimalus otsustada tervisliku ja kestliku toitumise kasuks

Komisjon teeb ettepaneku kohustusliku ühtlustatud toitumisalase teabe esitamise kohta pakendi esiküljel ning töötab välja kestliku toidu märgistamise raamistiku, mis hõlmab toiduainetega seotud toitumisalaseid, kliima-, keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte.

foodwaste icon

Toidu raiskamise vastase võitluse tõhustamine

Vähendada 2030. aastaks toidujäätmeid elaniku kohta jaemüügi ja tarbija tasandil poole võrra. Komisjon teeb ettepaneku õiguslikult siduvate eesmärkide kohta toidujäätmete vähendamiseks kogu ELis 2023. aastaks.

fields

Teadusuuringud ja innovatsioon

Programmi „Euroopa horisont“ raames tehakse ettepanek eraldada 10 miljardit eurot teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis on seotud toidu, biomajanduse,
loodusvarade, põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja keskkonnaga. Teadmussiire
saab olema eriti oluline. Ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvad põllumajandusettevõtete nõustamisteenused ning põllumajandusettevõtte kestlikkuse andmebaas
pakuvad põllumajandusettevõtjatele üleminekul olulist abi.

hands

Ülemaailmse ülemineku edendamine

Euroopa toit peab saama kuulsaks oma kestliku tootmise poolest, see peab olema tema konkurentsieelis ja
avama Euroopa põllumajandustootjatele uued ärivõimalused.
EL teeb koostööd kolmandate riikide ja rahvusvaheliste ettevõtjatega, et toetada
üleilmset liikumist toidu kestliku tootmise poole. Kestliku toidu märgistamise raamistik parandab
tarbijate valikuvõimalusi
.

 

 

 

Dokumendid