Преминаване към по-здравословна и устойчива продоволствена система на ЕС — основен елемент на Европейския зелен пакт

 

 • food icon
  Гарантиране на устойчиви и здравословни храни на достъпни цени за европейците
 • climate change icon
  Борба с изменението на климата
 • trees icon
  Опазване на околната среда
  и биологичното разнообразие
 • farmer icon
  Справедлива възвръщаемост
  в хранителната верига
 • farm icon
  Увеличаване на биологичното земеделие
frans timmermans photo
Кризата с коронавируса показа колко уязвими сме всички ние и колко е важно да се възстанови равновесието между човешката дейност и природата. В центъра на Зеления пакт стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ са насочени към постигане на нов по-добър баланс между природата, продоволствените системи и биоразнообразието с цел защита на здравето и благосъстоянието на нашите граждани наред с повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са жизненоважна част от големия преход, който започваме.


Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия
pesticides icon Използването на пестициди в селското стопанство води до замърсяване на почвата, водата и въздуха.
Комисията ще предприеме действия за:
 • намаляване с 50 % на употребата и рисковете от химични пестициди до 2030 г.
 • намаляване с 50 % на употребата на по-опасните пестициди до 2030 г.
nutrients icon

Излишъкът на хранителни вещества в околната среда е основен източник на замърсяване на въздуха, почвите и водите
и оказва на отрицателно въздействие върху биологично разнообразие и климата. Комисията ще предприеме мерки за:

 • намаляване с поне 50 % на загубите на хранителни вещества, без да се влошава плодородието на почвите
 • намаляване на употребата на торове с поне 20 % до 2030 г.
chemicals icon Антимикробната резистентност, свързана с употребата на антимикробни средства в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарната медицина, е причина за
смъртта на около 33 000 души годишно в ЕС. Комисията ще понижи с 50 %
продажбите на антимикробни средства за селскостопански животни и за аквакултури до 2030 г.
farm icon Биологичното земеделие е щадяща околната среда практика, която трябва да се развива още повече.
Комисията ще стимулира развитието на биологичното земеделие в ЕС с цел използване на
25 % от общата земеделска земя за биологично земеделие до 2030 г.

 

Осъществяване на прехода: информиран избор и повишаване на ефективността

vegetable basket

Създаване на здравословна продоволствена среда, в която здравословният и
устойчив избор е лесният избор

Според оценки през 2017 г. в ЕС над 950 000 смъртни случая се дължат на нездравословно хранене (един от всеки пет).
Здравословният режим на хранене, основан на продукти от растителен произход, намалява риска от животозастрашаващи болести и

въздействието на нашата продоволствена система върху околната среда.

jar

Подходящо етикетиране на храните, за да могат потребителите да избират здравословни и устойчиви храни

Комисията ще предложи задължително хармонизирано етикетиране на хранителната информация върху лицевата страна на опаковката и ще разработи уредба за етикетиране на произведени по устойчив начин храни, която да обхваща хранителните, климатичните, екологичните и социалните аспекти на хранителните продукти.

foodwaste icon

Повече усилия в борбата с разхищението на храни

Намаляване наполовина до 2030 г. на разхищението на храни на глава от населението на равнище търговия на дребно и потребители — Комисията ще предложи правно обвързващи цели за намаляване на разхищението на храни в целия ЕС до 2023 г.

fields

Научни изследвания и иновации

По програма „Хоризонт Европа“ ще бъдат инвестирани 10 млрд. евро в научни изследвания и иновации в областта на храните, биоикономиката,
природните ресурси, селското стопанство, рибарството, аквакултурата и околната среда. Трансферът на знания
ще бъде от съществено значение. Консултантските услуги в областта на селското стопанство и мрежата за данни за устойчивостта на земеделските стопанства в рамките на ОСП ще
играят ключова роля за подпомагане на земеделските стопани по време на прехода.

hands

Насърчаване на глобалния преход

Повишаването на популярността на европейските храни въз основа на тяхната устойчивост може да бъде конкурентно предимство и да открие
нови бизнес възможности за европейските земеделски стопани.
ЕС ще си сътрудничи с държави извън Съюза и международни организации с цел подкрепа на глобален преход
към устойчиви продоволствени системи. Уредба за етикетиране на произведени по устойчив начин храни ще улеснява
избора на потребителите
.

 

 

 

Документи