• Globe and a heart

  Vi måste rätta till vårt skeva förhållningssätt till naturen. Klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och spridningen av förödande pandemier kräver det.

 •  

  Trees

  Med strategin för biologisk mångfald ska EU slå in på en väg där naturen har återhämtat sig vid 2030

Varför måste vi skydda den biologiska mångfalden?

bee pollinating

Biologisk mångfald är en förutsättning för liv. Naturen ger oss mat, läkemedel, material, rekreation, hälsa och välbefinnande. Ett fungerande ekosystem filtrerar luften och vattnet, hjälper till att hålla klimatet i balans, omvandlar avfall till resurser, pollinerar och gödslar grödor och mycket annat. 

 

Naturen hjälper också företagen: hälften av världens bruttonationalprodukt (BNP) – 40 biljoner euro – är beroende av naturen. 

Elephants

Naturen förstörs snabbare än någonsin på grund av människans ohållbara verksamhet. 

Populationen av vilda arter i världen har minskat med 60 % de senaste 40 åren. En miljon arter riskerar att utrotas.

Garden

Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen hänger samman. Om en av dem försämras gör också den andra det.

Att återställa skogar, jord och våtmarker och skapa grönområden i städerna är
nödvändigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs till 2030.

Viktiga punkter i strategin för biologisk mångfald

 • Skapa skyddade områden på minst
 • Field

   

  30 % av landytan i Europa

 • sea

   

  30 % av havsområdena i Europa

 • Ecosystem icon

  med rättsligt bindande mål om återställande av naturen under 2021 som innebär ett starkare skydd av skogarna i EU.

 

 • Återställa skadade land- och havsekosystem i hela EU genom att
 • Ladybug on a plant

  öka andelen ekologiskt jordbruk och landskapselement med stor biologisk mångfald på jordbruksmarken

 • Bee on a sunflower

  hejda minskningen av pollinerande insekter och vända utvecklingen

 • Harvesting

  minska användningen av pesticider och deras skadeverkningar med 50 % till 2030

 • River

  återställa minst 25 000 km av EU:s floder till fritt strömmande vattendrag

 • Forest

  plantera 3 miljarder träd till 2030

 • Anslå 20 miljarder euro per år till biologisk mångfald från olika källor, bland annat EU-medel och nationell och privat finansiering. Företagen ska integrera hänsyn till naturkapital och biologisk mångfald i sina affärsmetoder.
 • Göra EU till världsledande när det gäller att ta itu med den biologiska mångfaldens globala kris. EU-kommissionen kommer att mobilisera alla verktyg för yttre åtgärder och internationella partnerskap för att få till stånd ett långtgående avtal vid partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald 2021.

Den biologiska mångfaldens betydelse för ekonomin

recovery icon Över hälften av världens BNP – cirka 40 biljoner euro – är beroende av naturen

Arbetet med att återställa naturen kommer att vara ett centralt inslag i EU:s återhämtningsplan efter coronapandemin och ger omedelbara företags- och investeringsmöjligheter som kan bidra till att få fart på ekonomin i EU igen.

Tre viktiga näringar

 • Bygg och anläggning 
 • Jordbruk
 • Mat och dryck

Dessa näringar är alla mycket beroende av naturen och genererar sammanlagt över 7 biljoner euro

Att bevara den biologiska mångfalden har många ekonomiska fördelar

 • Fisk- och skaldjursnäringens årsvinst kan öka med över 49 miljarder euro om man bevarar de marina resurserna.
 • Försäkringsbranschen kan spara runt 50 miljarder euro per år i form av färre översvämningsskador om man skyddar kustvåtmarker.
 • Sex näringar som är beroende av naturen för över hälften av sitt värde kan upprätthålla sitt värde: kemikalier och material, flyg, resor och turism, fastigheter, gruvindustri och metaller, leveranskedjor och transporter samt detaljhandel, konsumentvaror och livsstil.
 • Värdet på EU:s Natura 2000-nätverk för skyddade områden ligger på mellan 200–300 miljarder euro per år.

Kostnader för ekonomin och samhället om vi inte gör något

 • Förlusten av biologisk mångfald och kollapsade ekosystem är två av de största hoten mot mänskligheten de kommande tio åren.
 • Ekonomiska och samhällsekonomiska kostnader – världen har redan förlorat uppskattningsvis 3,5–18,5 biljoner euro per år i ekosystemtjänster mellan 1997 och 2011, och uppskattningsvis 5,5–10,5 biljoner euro per år till följd av markförstöring. Biologisk mångfald är en förutsättning för världens matförsörjning. Om mångfalden minskar finns det risk för matbrist.
 • Skördar och fiskfångster kan minska, de ekonomiska förlusterna till följd av översvämningar och andra katastrofer öka och potentiella nya källor till läkemedel kan gå förlorade.
 • Mer än 75 % av världens livsmedelsgrödor är beroende av pollinering av djur.
 • I genomsnitt beräknas skördarna av ris, majs och vete i världen minska mellan 3 % och 10 % för varje grad av uppvärmning över de historiska nivåerna.

 

Nya jobb

nature restoration icon Naturskydd innebär direkta och indirekta lokala jobb som blåser nytt liv i lokalsamhällena.
protection icon Natura 2000-nätverket har uppskattats ge 104 000 direkta jobb med att förvalta och bevara skyddade områden och ytterligare 70 000 indirekta jobb. Detta baseras på årliga investeringar på 6 miljarder euro för att förvalta och återställa områdena i nätverket. I framtiden tror man att arbetet med biologisk mångfald skulle kunna skapa upp till 500 000 jobb.
icon Inom jordbruket är 1,3 miljoner jobb i EU (av totalt 9,6 miljoner) direkt eller indirekt kopplade till Natura 2000. Turistnäringen sysselsätter 12 miljoner människor i Europa. Av dessa arbetar 3,1 miljoner på något sätt med skyddade områden som Natura 2000. 
icon

Av de 25 % av EU:s budget som avsatts för klimatåtgärder kommer en betydande del att investeras i biologisk mångfald och naturbaserade lösningar. 

 

Dokument