• Globe and a heart

  Czas naprawić nasze nienajlepsze relacje z naturą. Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i szerzenie się niszczącej pandemii wymagają tego.

 •  

  Trees

  Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności wprowadzi Europę na ścieżkę odnowy ekologicznej do 2030 r.

Dlaczego musimy chronić różnorodność biologiczną?

bee pollinating

Różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla życia. Natura zapewnia nam żywność, zdrowie i leki, surowce; rekreację i dobre samopoczucie. Zdrowy ekosystem służy jako filtr powietrza i wody, dzięki czemu klimat pozostaje w równowadze, odpady stają się ponownie zasobami, a rośliny uprawne są zapylane i dają żyzne plony. 

 

Gospodarka również w znaczącym stopniu korzysta z zasobów przyrody: połowa światowego produktu krajowego brutto (PKB) – 40 bln euro – zależy od przyrody. 

Elephants

Ze względu na niezrównoważoną działalność człowieka przyroda ginie na naszych oczach. 

W ciągu ostatnich 40 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła się o 60 proc. Wyginięciem zagrożonych jest 1 milion gatunków.

Garden

Utrata różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny to dwa powiązane ze sobą zjawiska, które wpływają na siebie negatywnie.

Odbudowa lasów, rekultywacja gleb i terenów podmokłych oraz tworzenie terenów zielonych w miastach to
niezbędne czynniki przeciwdziałania zmianie klimatu, których wdrożenie jest niezbędne do 2030 r.

Główne elementy strategii na rzecz bioróżnorodności

 • Objęcie obszarem chronionym co najmniej
 • Field

   

  30 proc. gruntów w Europie

 • sea

   

  30 proc. mórz w Europie

 • Ecosystem icon

  z prawnie wiążącymi celami w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych w 2021 r. zapewniającymi bardziej rygorystyczną ochronę unijnych lasów.

 

 • Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie przez
 • Ladybug on a plant

  zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych

 • Bee on a sunflower

  powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających

 • Harvesting

  ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.

 • River

  przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących

 • Forest

  zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.

 • Udostępnienie 20 mld euro rocznie na rzecz różnorodności biologicznej pochodzących z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych oraz środków krajowych i prywatnych. Kwestie związane z kapitałem naturalnym i różnorodnością biologiczną zostaną uwzględnione w praktykach biznesowych.
 • Zapewnienie UE czołowej pozycji na świecie, jeśli chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej. Komisja skorzysta ze wszystkich narzędzi w ramach działań zewnętrznych i partnerstw międzynarodowych, aby podczas Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r. wypracować nowe i ambitne światowe ramy ONZ w zakresie bioróżnorodności.

Rozwój przedsiębiorczości a bioróżnorodność

recovery icon Ponad połowa światowego PKB – 40 bln euro – zależy od przyrody.

Przywrócenie przyrody do zdrowego stanu będzie ważnym elementem planu odbudowy UE po pandemii wywołanej przez koronawirusa. Szybko pojawią się możliwości biznesowe i inwestycyjne, aby ożywić gospodarkę UE.

3 ważne sektory gospodarki:

 • budownictwo 
 • rolnictwo
 • żywność i napoje

Sektory te są w dużym stopniu uzależnione od przyrody. Generują one ponad 7 bln euro

Korzyści dla gospodarki wynikające z ochrony różnorodności biologicznej to między innymi:

 • zwiększenie rocznych zysków branży żywności pochodzenia morskiego o ponad 49 mld euro poprzez ochronę zasobów morskich
 • oszczędności rzędu 50 mld euro rocznie dla sektora ubezpieczeń poprzez zmniejszenie strat spowodowanych powodzią dzięki ochronie nadbrzeżnych terenów
 • utrzymanie wartości sześciu branży zależnych od zasobów przyrodniczych, które stanowią ponad 50 proc. ich wartości: chemikalia i surowce, lotnictwo, podróże i turystyka, nieruchomości, górnictwo i hutnictwo, łańcuchy dostaw i transport, sprzedaż detaliczna, towary konsumpcyjne i sektor produktów i usług lifestylowych
 • 200–300 mld euro rocznie wartości wynikającej z sieci ochrony przyrody Natura 2000.

Koszty gospodarcze i społeczne zaniechania działań

 • Utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów to dwa największe zagrożenia dla ludzkości w najbliższym dziesięcioleciu.
 • Koszty gospodarcze i społeczne. Szacuje się, że w latach 1997–2011 gospodarka światowa traciła na usługach ekosystemowych 3,5–18,5 bln euro rocznie, a na degradacji gleby – 5,5–10,5 bln euro rocznie. Różnorodność biologiczna stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie. Zagrożenia związane z utratą różnorodności biologicznej to ryzyko dla naszych systemów żywienia.
 • Zmniejszenie plonów i połowów ryb, straty gospodarcze spowodowane powodziami i innymi klęskami żywiołowymi oraz utrata potencjalnych nowych źródeł leków.
 • Ponad 75 proc. upraw roślin na świecie zależy od zapylania przez zwierzęta.
 • Prognozuje się, że średnie plony ryżu, kukurydzy i pszenicy w skali globalnej spadną o 3–10 proc. na każdy stopień ocieplenia powyżej rekordowo wysokiego poziomu.

 

Tworzenie miejsc pracy

nature restoration icon Odbudowa przyrody oznacza tworzenie bezpośrednio i pośrednio lokalnych miejsc pracy, które prowadzą do ożywienia społeczności lokalnych.
protection icon Szacuje się, że sieć Natura 2000 przyczyni się do powstania 104 tys. bezpośrednich miejsc pracy w zarządzaniu obszarami chronionymi i w działalności związanej z ochroną przyrody oraz 70 tys. pośrednich miejsc pracy. Szacunki te opierają się na założeniu, że w ramach sieci inwestowanych rocznie będzie 6 mld euro w zarządzanie i odbudowę przyrody. W przyszłości oczekuje się, że potrzeby w zakresie różnorodności biologicznej mogą przyczynić się do powstania 500 tys. miejsc pracy.
icon Jeśli chodzi o rolnictwo 1,3 mln z 9,6 mln miejsc pracy w rolnictwie w UE jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z siecią Natura 2000. W sektorze turystyki zatrudnionych jest 12 mln osób w całej Europie. 3,1 mln z nich pracuje w miejscach powiązanych z obszarami chronionymi takimi jak Natura 2000. 
icon

Z 25 proc. budżetu UE przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu znaczna część zostanie zainwestowana w różnorodność biologiczną i rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 

 

Dokumenty