• Globe and a heart

  On aeg parandada meie purunenud suhe loodusega. Seda nõuavad kliimamuutused, elurikkuse vähenemine ja laastavate pandeemiate levik.

 •  

  Trees

  Bioloogilise mitmekesisuse strateegia aitab Euroopal 2030. aastaks asuda ökoloogilise taastumise teele.

Miks on vaja elurikkust kaitsta?

bee pollinating

Elurikkus on eluks hädavajalik. Loodus varustab meid toidu, ravimite ja materjalidega, pakub meile vaba aja veetmise võimalusi ning on kasulik meie tervisele ja heaolule. Elujõuline ökosüsteem filtreerib õhku ja vett, aitab hoida kliima tasakaalus, muudab jäätmeid tagasi ressurssideks, tolmeldab ja väetab põllukultuure ning toob palju muud kasu. 

 

Loodus toob kasu ka ettevõtetele: pool maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP) ehk 40 triljonit eurot sõltub loodusest. 

Elephants

Loodus kaob meie silme all enneolematul kiirusel, sest inimtegevus ei ole olnud kestlik. 

Maailmas on looduslike liikide populatsioon viimase 40 aastaga vähenenud 60%. Miljon liiki on väljasuremisohus.

Garden

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimakriis on omavahel seotud. Kui ühe olukord halveneb, siis toimub sama ka teisega.

Et kliimamuutuste mõju 2030. aastaks vajalikul määral leevendada,
tuleb taastada metsi, muldi ja märgalasid ning luua linnades rohealasid.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia põhielemendid

 • Katta kaitsealadega vähemalt
 • Field

   

  30% Euroopa maismaast,

 • sea

   

  30% Euroopa merealast

 • Ecosystem icon

  õiguslikult siduvad looduse taastamise eesmärgid 2021. aastaks, millega tagatakse ELi metsade rangem kaitse.

 

 • Taastada kahjustatud maismaa- ja mereökosüsteemid kogu Euroopas – selleks
 • Ladybug on a plant

  kasutatakse põllumajandusmaal rohkem mahepõllumajandust ja rajatakse suure elurikkusega maastikuelemente,

 • Bee on a sunflower

  peatatakse ja pööratakse ümber tolmeldajate arvukuse vähenemine

 • Harvesting

  vähendatakse 2030. aastaks 50% võrra pestitsiidide kasutamist ja nende kahjulikku mõju

 • River

  taastatakse vähemalt 25 000 km ulatuses jõgede vaba vool

 • Forest

  istutatakse 2030. aastaks 3 miljardit puud

 • Teha elurikkuse kaitsmiseks kättesaadavaks 20 miljardit eurot aastas, kasutades mitmesuguseid allikaid, sealhulgas ELi ning riikide ja erasektori vahendeid. Looduskapitali ja elurikkusega seotud kaalutlused muudetakse äritavade osaks;
 • Muuta EL ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse kriisiga tegelemisel maailmas juhtivaks jõuks. Euroopa Komisjon kasutab 2021. aastal toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil kõiki välistegevuse ja rahvusvaheliste partnerlussuhete vahendeid, et luua uus ambitsioonikas ÜRO üleilmne elurikkuse raamistik.

Elurikkuse majanduslik kasu

recovery icon Rohkem kui pool maailma SKPst – 40 triljonit eurot – sõltub loodusest

Looduse taastamine on kesksel kohal ELi majanduse koroonaviiruse pandeemia järgse taastamise kavas ning see toob kaasa koheseid äri- ja investeerimisvõimalusi ELi majanduse taastamiseks.

Kolm peamist majandussektorit:

 • ehitus, 
 • põllumajandus,
 • toiduaine- ja joogitööstus

on kõik loodusest väga sõltuvad ja nende väärtus on kokku üle seitsme triljoni euro

Elurikkuse kaitse toob majandusele järgmist kasu:

 • mereannitööstuse aastakasumi suurenemine rohkem kui 49 miljardi euro võrra tänu merepopulatsioonide kaitsmisele
 • ligikaudu 50 miljardi euro suurune iga-aastane sääst kindlustussektoris, sest ranniku märgalade kaitsmise tulemusel vähenevad üleujutustest tingitud kahjud
 • nende kuue tööstusharu väärtuse säilitamine, mille väärtus sõltub loodusest rohkem kui 50 % ulatuses: kemikaalide ja materjalitööstus, lennundus, reisimine ja turism, kinnisvarasektor, kaevandamine ja metallitööstus, tarnimine ja transport jaemüük, tarbekaubad ja eluviis
 • ELi Natura 2000 looduskaitsevõrgustiku toodetud väärtus, mis on 200–300 miljardit eurot aastas

Milline on tegevusetuse majanduslik ja sotsiaalne hind?

 • Elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemide kokkuvarisemine on kaks suuremat ohtu, millega inimkond järgmisel kümnendil silmitsi seisab;
 • majanduslikud ja sotsiaalsed kulud. Aastatel 1997–2011 kaotas maailm juba hinnanguliselt 3,5–18,5 triljonit eurot aastas ökosüsteemi teenuste vähenemise tõttu ning hinnanguliselt 5,5–10,5 triljonit eurot aastas mulla degradeerumise tõttu. Elurikkus on ELi ja kogu maailma toiduga kindlustatuse alus. Elurikkuse vähenemisega satuvad ohtu ka meie toidusüsteemid ja toitumisvõimalused;
 • kahaneb põllukultuuride saagikus ja kalasaak, suureneb üleujutustest ja muudest katastroofidest tulenev majanduslik kahju ning kaovad võimalikud uued ravimiallikad;
 • rohkem kui 75% maailma toidukultuuridest sõltub loomtolmeldajatest;
 • prognooside kohaselt väheneb riisi, maisi ja nisu keskmine saagikus maailmas keskmiselt 3–10% ühe varasema temperatuuriga võrreldes soojenenud kraadi kohta.

 

Töökohtade loomine

nature restoration icon Looduse taastamine toetab otseselt ja kaudselt kohalikku tööhõivet, mis toob elu kohalikesse kogukondadesse tagasi.
protection icon Natura 2000 võrgustikuga on hinnangute järgi otseselt seotud 104 000 töökohta kaitsealade haldamiseks ja kaitsega tegelemiseks ning veel 70 000 töökohta on sellega kaudselt seotud. See põhineb 6 miljardi euro suurusel iga-aastasel investeeringul võrgustiku haldamisse ja taastamisse. Prognooside järgi võidakse elurikkusega seotud vajaduste täitmiseks luua tulevikus kuni 500 000 töökohta.
icon Põllumajandusvaldkonnas on ELis 9,6 miljonist põllumajanduslikust töökohast 1,3 miljonit otseselt või kaudselt seotud Natura 2000 võrgustikuga. Turismisektoris töötab Euroopas 12 miljonit inimest. Neist 3,1 miljonit on seotud kaitsealadega, nagu Natura 2000. 
icon

Märkimisväärne osa sellest 25%st, mis on ELi eelarves ette nähtud kliimameetmete jaoks, investeeritakse elurikkusse ja looduspõhistesse lahendustesse. 

 

Dokumendid