• Globe and a heart

  Je načase obnovit náš porušený vztah s přírodou. Změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a ničivé pandemie si o to jasně říkají:

 •  

  Trees

  Nová strategie pomůže oživit do roku 2030 biologickou rozmanitost Evropy

Proč musíme biologickou rozmanitost chránit?

bee pollinating

Biologická rozmanitost je pro život na Zemi nepostradatelná. Příroda nám poskytuje potraviny, léky, materiály, zdraví, rekreaci a dobré životní podmínky. Zdravé ekosystémy filtrují vzduch a vodu, pomáhají udržovat klima v rovnováze, přeměňují odpady zpět na zdroje, opylují, hnojí plodiny a dělají mnohem více. 

 

Příroda také umožňuje chod podnikání: polovina světového hrubého domácího produktu (HDP) – 40 bilionů eur – závisí na přírodě. 

Elephants

Neudržitelné lidské aktivity přinášejí úbytek biologické rozmanitosti. 

Celkový počet volně žijících druhů klesl za posledních 40 let o 60 %. Jednomu milionu druhů hrozí vyhynutí.

Garden

Ztráta biologické rozmanitosti a klimatická krize spolu úzce souvisejí. Pokud se zhorší jedno, zhorší se i druhé.

Obnova lesů, půdy a mokřadů a vytváření zelených ploch ve městech má
zásadní význam k potřebnému zmírnění změny klimatu do roku 2030.

Hlavní prvky strategie v oblasti biologické rozmanitosti

 • Zřízení chráněných oblastí alespoň na:
 • Field

   

  30 % území Evropy

 • sea

   

  30 % evropských moří

 • Ecosystem icon

  s právně závaznými cíli pro obnovu přírody pro rok 2021 zpřísňujícími ochranu lesů

 

 • Obnova poškozených ekosystémů na evropské pevnině i na moři, a to:
 • Ladybug on a plant

  rozšířením ekologického zemědělství a krajinných prvků s bohatou biologickou rozmanitostí na zemědělské půdě

 • Bee on a sunflower

  zastavením úbytku opylovačů a zvrácením tohoto trendu

 • Harvesting

  snížením používání pesticidů a jejich škodlivosti o 50 % do roku 2030

 • River

  obnovením přirozeného toku na nejméně 25 000 km evropských řek

 • Forest

  výsadbou 3 miliard stromů do roku 2030

 • Každoroční uvolnění 20 miliard eur z různých zdrojů (včetně fondů EU a státního i soukromého financování) na biologickou rozmanitost: Do podnikatelské praxe budou začleněny aspekty týkající se tzv. přírodního kapitálu a biologické rozmanitosti.
 • Vedoucí postavení EU ve světě, pokud jde o řešení celosvětové krize v oblasti biologické rozmanitosti: Komise zmobilizuje veškeré nástroje vnější činnosti a mezinárodní partnerství, aby na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, jež se bude konat v roce 2021, mohl být představen nový ambiciózní globální rámec OSN pro biologickou rozmanitost.

Hospodářské důvody pro biologickou rozmanitost

recovery icon Více než polovina světového HDP (přibližně 40 bilionů eur) závisí na přírodě.

Obnova přírody bude ústředním prvkem ozdravného plánu EU po skončení pandemie koronaviru. Tento plán poskytne okamžité obchodní a investiční příležitosti pro oživení evropského hospodářství.

Tři hlavní hospodářská odvětví:

 • stavebnictví 
 • zemědělství
 • produkce potravin a nápojů

Všechna tato odvětví závisí z velké části na přírodě a generují dohromady více než 7 bilionů eur

Přínosy biologické rozmanitosti pro hospodářství zahrnují

 • zvýšení ročních zisků odvětví rybolovu a produkce mořských plodů o více než 49 miliard eur díky zachování mořských populací
 • úsporu pro odvětví  pojišťovnictví ve výši přibližně 50 miliard eur ročně díky snížení škod způsobených povodněmi, vyplývajícímu z ochrany pobřežních mokřadů
 • zachování hodnoty šesti odvětví závislých na přírodě více než 50 % své hodnoty: chemické látky a suroviny, letectví a cestovní ruch, nemovitosti, těžební průmysl a hutnictví, dodavatelské řetězce a doprava, maloobchod, spotřební zboží a životní styl
 • 200–300 miliard eur ročně, na něž se oceňují přínosy evropské sítě ochrany přírody Natura 2000

Ekonomické a sociální náklady vyplývající z nečinnosti zahrnují

 • ztrátu biologické rozmanitosti a zhroucení ekosystémů, které představují dvě z největších hrozeb, kterým bude muset lidstvo v příštím desetiletí čelit
 • hospodářskou a sociální soudržnost (Odhaduje se, že v letech 1997 až 2011 přišel svět každoročně o 3,5–18,5 bilionu eur u ekosystémových služeb a u degradace půdy se tato částka pohybuje v rozmezí 5,5–10,5 bilionu eur ročně. Biologická rozmanitost přispívá k potravinovému zabezpečení v EU i ve světě. Riziko ztráty biologické rozmanitosti ohrožuje naše potravinové systémy a výživu.)
 • snížení výnosů z úrody a úlovků ryb, vyšší hospodářské ztráty způsobené záplavami a dalšími katastrofami a ztrátu potenciálních nových zdrojů léků
 • více než 75 % celosvětových druhů potravinářských plodin závisí na opylovačích
 • předpokládá se, že při oteplení o každý další stupeň nad historickou úroveň se průměrné celkové výnosy rýže, kukuřice a pšenice sníží o 3 % až 10 %

 

Vytváření pracovních míst

nature restoration icon Obnova přírody přináší také přímé a nepřímé pracovní příležitosti pro místní komunity.
protection icon Síť Natura 2000 podle odhadů nabízí 104 000 přímých pracovních míst ve správě chráněných oblastí a ochraně přírody a dalších 70 000 nepřímých pracovních míst. Na správu a údržbu sítě se každoročně vynakládá 6 miliard eur. V budoucnosti se očekává, že na ochranu biologické rozmanitosti bude potřeba až 500 000 pracovních míst.
icon V zemědělství je 1,3 milionu z 9,6 milionu pracovních míst přímo či nepřímo spojeno se sítí Natura 2000. Odvětví cestovního ruchu zaměstnává v Evropě 12 milionů lidí. Z toho 3,1 milionu má vazbu na chráněné oblasti, jako je například Natura 2000. 
icon

Z 25 % rozpočtu EU vyčleněného na opatření v oblasti klimatu bude významný podíl investován do biologické rozmanitosti a řešení inspirovaných přírodou. 

 

Dokumenty