• Globe and a heart

  Време е да поправим нашите съсипани отношения с природата. Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и разпространението на опустошителни пандемии налагат това.

 •  

  Trees

  Със стратегията за биологичното разнообразие Европа ще поеме по пътя към екологично възстановяване до 2030 г.

Защо трябва да опазваме биологичното разнообразие?

bee pollinating

Биологичното разнообразие е от изключително значение за живота. Природата ни предоставя храна, здраве и лекарства, материали, възможности за отдих и благополучие. Една екосистема в добро състояние допринася за пречистването на въздуха и водата, за поддържането на баланса в климата, за превръщането на отпадъците в ресурси, за опрашването и торенето на култури и за много други неща. 

 

Природата дава възможности и на предприятията: половината от световния брутен вътрешен продукт (БВП) — 40 трилиона евро — зависи от природата. 

Elephants

В резултат на неустойчиви човешки дейности губим природата както никога досега. 

През последните 40 години популациите от диви видове по света са намалели с 60 %. 1 млн. вида са заплашени от изчезване.

Garden

Загубата на биологично разнообразие и кризата с климата са взаимозависими. Когато едното се влошава, същото се случва и с другото.

Възстановяването на горите, почвите и влажните зони и създаването на зелени пространства в градовете е
от решаващо значение за смекчаване на последиците от изменението на климата до 2030 г.

Основни елементи на стратегията за биологичното разнообразие

 • Създаване на защитени зони за поне
 • Field

   

  30 % от сухоземната територия на Европа

 • sea

   

  30 % от морското пространство на Европа

 • Ecosystem icon

  с правно обвързващи цели за възстановяване на природата през 2021 г., което ще осигури по-строга защита на горите в ЕС.

 

 • Възстановяване на увредените екосистеми на сушата и в морето в цяла Европа чрез
 • Ladybug on a plant

  повишаване на биологичното земеделие и богатите на биоразнообразие особености на ландшафта в земеделските земи.

 • Bee on a sunflower

  спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на опрашителите

 • Harvesting

  намаляване на използването и вредността на пестицидите с 50 % до 2030 г.

 • River

  възстановяване до свободно течащо състояние на поне 25 000 км от реките в ЕС

 • Forest

  засаждане на 3 млн. дървета до 2030 г.

 • Осигуряване на 20 млрд. евро годишно за биологично разнообразие от различни източници, включително финансиране от ЕС и национално и частно финансиране. Съображенията във връзка с природния капитал и биологичното разнообразие ще бъдат включени в бизнес практиките
 • Превръщане на ЕС в световен лидер по отношение на справянето с глобалната криза, свързана с биологичното разнообразие. Комисията ще мобилизира всички инструменти за външна дейност и международни партньорства за постигане на една амбициозна нова глобална рамка за биологичното разнообразие на ООН на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г.

Икономическа обосновка за биологичното разнообразие

recovery icon Повече от половината от световния БВП — около 40 трилиона евро — зависят от природата

Възстановяването на природата ще бъде основен елемент на плана на ЕС за възстановяване от пандемията от коронавирус, като това ще предостави незабавни възможности за бизнес и инвестиции с цел възстановяване на европейската икономика.

Трите най-големи икономически сектора:

 • строителство 
 • селско стопанство
 • производство на храни и напитки

Тези сектори са силно зависими от природата, като те генерират над 7 трилиона евро

Ползите за икономиката от опазването на биологичното разнообразие включват

 • увеличаване на годишните печалби за индустрията за морски продукти с повече от 49 млрд. евро чрез опазване на морските запаси
 • икономии в размер на близо 50 млрд. евро годишно за застрахователната индустрия чрез намаляване на загубите от щети от наводнения благодарение на опазването на крайбрежните влажни зони
 • поддържане на стойността на шест промишлени отрасъла, при които 50 % от тази стойност зависи от природата: химикали и материали; въздухоплаване, пътуване и туризъм; недвижими имоти; минно дело и метали; верига на доставки и транспорт; търговия на дребно, потребителски стоки и начин на живот
 • между 200 и 300 млрд. евро годишна стойност на мрежата на ЕС за опазване на природата „Натура 2000“

Икономическата и социалната цена на бездействието включват

 • загуба на биологично разнообразие и срив на екосистемите — две от най-големите заплахи за човечеството през следващото десетилетие
 • икономически и социални последици. Според оценки в периода от 1997 г. до 2011 г. светът вече е изгубил между 3,5 и 18,5 трилиона евро годишно от екосистемни услуги и между 5,5 и 10,5 млрд. евро годишно от влошаване на качеството на земите. Биологичното разнообразие е важно условие за продоволствената сигурност в ЕС и по света. Загубата на биологично разнообразие излага на риск нашите продоволствени системи и прехрана
 • намаляване на добивите от земеделски култури и на рибния улов, по-големи икономически загуби от наводнения и други бедствия, както и загуба на потенциални нови лекарства
 • над 75 % от видовете хранителни култури по света зависят от опрашването от животни
 • очаква се средните добиви от култури като ориз, царевица и пшеница в световен мащаб да спадат с между 3 и 10 % с всеки градус затопляне над историческите равнища.

 

Създаване на работни места

nature restoration icon Възстановяването на природата води до създаване на преки и непреки работни места на местно равнище, което връща живота в местните общности.
protection icon Смята се, че мрежата „Натура 2000“ подкрепя 104 000 преки работни места и още 70 000 непреки работни места в дейности по управление и опазване в защитените зони. Това се основава на годишна инвестиция от 6 млрд. евро за управление и възстановяване на мрежата. Очаква се в бъдеще нуждите, свързани с биологичното разнообразие, да доведат до създаването на до 500 000 работни места.
icon В сектора на селското стопанство в ЕС 1,3 млн. работни места са свързани пряко или косвено с „Натура 2000“. В туристическия сектор в Европа работят 12 милиона души. 3,1 милиона от тях са свързани със защитени зони като „Натура 2000“. 
icon

Значителна част от 25-те процента от бюджета на ЕС, заделени за действия в областта на климата, ще бъдат инвестирани в биологично разнообразие и природосъобразни решения. 

 

Документи