Réamhrá

Tá saol gach duine á athrú ag an teicneolaíocht dhigiteach. Is é is aidhm do straitéis dhigiteach an Aontais gur chun leas na saoránach, na ngnólachtaí agus an phláinéid a rachaidh an claochlú sin, sin agus cuidiú leis an Aontas a sprioc a bhaint amach go mbeidh an Eoraip neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Tá an Coimisiún diongbháilte “Deich mBliana Digiteachaha" na hEorpa a dhéanamh den tréimhse seo. Is gá don Eoraip a hardcheannas digiteach a neartú agus caighdeáin a leagan síos, seachas caighdeáin dreamanna eile a leanúint, agus sin a dhéanamh trí bhéim shoiléir a leagan ar shonraí, ar an teicneolaíocht agus ar an mbonneagar.

  • Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

    Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

    gnólachtaí agus daoine a chumasú i dtodhchaí dhigiteach inbhuanaithe atá rathúil duinelárnach.

  • Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú

    Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú

    trí dheimhin a dhéanamh de go bhfreastalaíonn an teicneolaíocht ar na saoránaigh agus go gcuireann sí feabhas ar a saol laethúil

 

Na príomhphointí

 

Gníomhaíochtaí

 

Cúlra

Ó bhí 2014 ann, rinne an Coimisiún roinnt beart chun cuidiú le geilleagar atá solúbtha ó thaobh sonraí de a fhorbairt, mar shampla

In 2018, chuir an Coimisiún straitéis maidir leis an Intleacht Shaorga i láthair den chéad uair, agus chomhaontaigh sé plean comhordaithe leis na Ballstáit. Is i mí Aibreáin 2019 a rinne an Grúpa Saineolaithe Ardleibhéil um an Intleacht Shaorga a Threoirlínte Eitice maidir leis an Intleacht Shaorga iontaofa a chur i láthair. Is ar an gcreat maidir leis an Intleacht Shaorga a cuireadh i láthair an 19 Feabhra 2020 a bhí sin bunaithe.

Ina Treoirlínte Polaitiúla, chuir Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen i dtábhacht gur gá don Eoraip a bheith ar thús cadhnaíochta san aistriú chuig pláinéad folláin agus chuig saol nua digiteach. Dá réir sin, sula raibh sí 100 lá in oifig chuir sí tús leis an díospóireacht ar an Intleacht Shaorga eiticiúil agus ar úsáid mórshonraí chun cur leis an saibhreas atá ag an tsochaí agus ag gnólachtaí.

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 1.3 MB