EL ja tehisintellekt

A person shaking a robot's hand Tehisintellektist võib olla abi paljude ühiskonnaprobleemide lahendamisel. See on võimalik üksnes tingimusel, et tehnoloogia on kõrgetasemeline ning seda arendatakse ja kasutatakse viisil, mis on inimeste usalduse vääriline. ELi väärtustele tuginev ELi strateegiline raamistik annab kodanikele julguse tehisintellektil põhinevad lahendused omaks võtta ning õhutab ettevõtjaid neid arendama ja kasutusele võtma.

Sel põhjusel on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku meetmete paketi kohta, mille eesmärk on edendada tipptasemel tehisintellekti, ja normide kohta, et tagada tehnoloogia usaldusväärsus.

Määrus tehisintellektialase Euroopa lähenemisviisi kohta ja tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava uus versioon tagavad inimeste ja ettevõtete turvalisuse ja põhiõigused, hoogustades samal ajal investeeringuid ja innovatsiooni kõigis ELi riikides.

Usalduse loomine tänu kõigi aegade esimesele tehisintellekti käsitlevale õigusraamistikule

Komisjon teeb ettepaneku uute normide kohta, et tagada ELis kasutatavate tehisintellektisüsteemide turvalisus, läbipaistvus, eetilisus, erapooletus ja inimese kontrolli all olek. Seega on need vastavalt riskile kategooriatesse jaotatud. 

Lubamatu risk:

keelatud on kõik, mida võib käsitada selge riskina ELi kodanikele, alates valitsuste poolsest sotsiaalsest hindamisest lõpetades mänguasjadega, mis kasutavad laste ohtlikku käitumist soodustavat hääljuhtimist.

Suur risk:

 • elutähtis taristu, näiteks transport, mis võib ohtu seada kodanike elu ja tervise;
 • üld- või kutseharidus, millest võib sõltuda juurdepääs haridusele ja inimese ametikäik (näiteks eksamite hindamine);
 • toodete ohutusseadised (näiteks tehisintellekti kasutamine robotkirurgias);
 • tööhõive, personalihaldus ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimaldamine (näiteks värbamismenetluses kasutatav elulookirjelduste sorteerimise tarkvara);
 • esmased era- ja avalikud teenused (näiteks krediidihindamine, millega ei anta kodanikele võimalust laenu saada);
 • õiguskaitse, mis võib mõjutada inimeste põhiõigusi (näiteks tõendite usaldusväärsuse hindamine);
 • rände-, varjupaiga- ja piirkontrollihaldus (näiteks reisidokumentide ehtsuse kontroll);
 • õigusmõistmine ja demokraatlikud protsessid (näiteks õigusnormide kohaldamine konkreetse asjaolude kogumi suhtes).

Kõiki süsteeme hinnatakse põhjalikult enne nende turule laskmist ja kogu nende elutsükli vältel.

Pyramid of AI risks

Piiratud risk:

juturobotite taoliste tehisintellektisüsteemide suhtes kohaldatakse minimaalseid läbipaistvusnõudeid, mille eesmärk on võimaldada sisuga suhtlejatel teha teadlikke valikuid. Seejärel saab kasutaja otsustada, kas ta jätkab rakenduse kasutamist või loobub sellest.

Minimaalne risk:

vabalt võib kasutada selliseid rakendusi nagu tehisintellektipõhised videomängud või rämpspostifiltrid. Lõviosa tehisintellektisüsteeme kuulub sellesse kategooriasse, mille suhtes uusi norme ei kohaldata, kuna sellised süsteemid kujutavad enesest minimaalset või olematut riski kodanike õigustele või turvalisusele.

 

Uued normid riskiga tehisintellektisüsteemide pakkujate jaoks

1. etapp

AI icon

2. etapp

AI icon conformity

3. etapp

AI icon requirements

4. etapp

AI icon market

 

Välja töötatakse tehisintellektisüsteem, mis kuulub suure riski kategooriasse.

Süsteemi suhtes tuleb teha vastavushindamine ja see peab vastama tehisintellektile esitatavatele nõuetele.

Teatavate süsteemide puhul on kaasatud teavitatud asutus.

Eraldiseisvad tehisintellektisüsteemid registreeritakse ELi andmebaasis.

Allkirjastada tuleb vastavusdeklaratsioon ja tehisintellektisüsteemil peaks olema CE-märgis. Süsteemi võib turule lasta.

Kui tehisintellekti elutsükli kestel toimub olulisi muudatusi, tuleb tagasi minna 2. etappi.

 

Pärast tehisintellektisüsteemi turule laskmist vastutavad ametiasutused turujärelevalve eest, kasutajad tegelevad inimkontrolli ja -järelevalvega, pakkujatel aga on olemas turustamisjärgse järelevalve süsteem. Samuti teatavad pakkujad ja kasutajad tõsistest intsidentidest ja tõrgetest.

Tehisintellekti tipptaseme edendamine

2018. aastal astusid komisjon ja ELi liikmesriigid esimese sammu, ühendades oma jõud tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava raames. Kava aitas luua aluse riiklikele strateegiatele ja poliitika kujundamisele.

Tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava 2021. aasta ajakohastusega rakendatakse strateegiat praktikas ning see on kooskõlas komisjoni digi- ja roheülemineku prioriteetidega, samuti Euroopa reageerimisega koroonaviiruse pandeemiale. 

Kooskõlastatud kava soodustab tehisintellekti tipptaset laborist turuni ning selles on esitatud visioon tehisintellekti tehtavate investeeringute hoogustamiseks, tehisintellektistrateegiate õigeaegseks rakendamiseks ja tehisintellektipoliitika meetmete kooskõlastamiseks kõikjal liidus.

AI coordinated plan compass

Põhilised poliitikaeesmärgid:

 1. kehtestada tehisintellekti arendamise ja kasutuselevõtu rakendamistingimused;
 2. luua suure mõjuga sektorites strateegiline juhtpositsioon;
 3. teha EList ideaalne paik tehisintellekti kasvuks ja arenguks;
 4. tagada, et tehisintellekt töötab inimeste hüvanguks.

Selle töö raames kavatseb komisjon panna aluse järgmisele:

 • avaliku ja erasektori partnerlus tehisintellekti, andmete ja robootika alal, et määratleda Euroopa ühtne strateegiline teadusuuringute, innovatsiooni ja kasutuselevõtu tegevuskava, seda rakendada ja sellesse investeerida;
 • täiendavad tehisintellekti tippkeskuste võrgustikud, et soodustada teadmiste ja oskusteabe vahetamist, sõlmida koostöösidemeid selles vallas tegutsejatega ning soodustada mitmekesisust ja kaasamist;
 • testimis- ja katserajatised, et katsetada ja testida uusimat tehnoloogiat tegelikus keskkonnas;
 • digitaalse innovatsiooni keskused, mis on kohad, mille kaudu saab juurdepääsu ühekorraga tehnilisele oskusteabele ja katsetele, nii et ettevõtted saavad enne investeerimist süsteemid nö läbi proovida;
 • tehisintellekti nõudeteenuste platvorm kui ELi tehisintellektivahendite keskus, kust leiab näiteks eksperditeadmised, algoritmid, tarkvararaamistikud ja arendusinstrumendid, mida on vaja selles valdkonnas tegutsevad ettevõtete ja avaliku sektori jaoks.

ELi rahastatud tehisintellektiprojektid

EL on juba rahastanud hulka tehisintellektiprojekte, mis pakuvad lahendusi kõigis ühiskonna valdkondades põllumajandusest tervishoiuni ja tootmisest transpordini.

Kolm valdkonda, kus intellektitehnikast on olnud eriti suur kasu, on näiteks tervishoid, keskkond ja väärinfo vastane võitlus.

Medical scan machine

Neurorehabilitatsioon, mis aitab kaasa intensiivravis olevate COVID-19 patsientide paranemisele
Projekt „CDAC“ aitas välja töötada ja kliiniliselt valideerida novaatorlikku tehnoloogiat, mida on juba kasutatud enam kui 3000 insuldihaige taastusraviks kõikjal Euroopas.

Veel ELi rahastatud projekte tervishoiu valdkonnas

A mobile phone taking pictures of a field

Arukad andurid aitavad toita maailma kasvavat elanikkonda
Projekti „ANTARES“ raames töötatakse välja arukate andurite ja suurandmete tehnoloogiat, mis võivad aidata põllumajandustootjatel toota rohkem toitu viisil, mis on kestlik nii ühiskonna, põllumajandusettevõtjate sissetuleku kui ka keskkonna seisukohast.

Veel ELi rahastatud projekte selles valdkonnas

 A woman wearing a mask

Veebipõhised vahendid faktide kontrolliks ja väärinfo ümberlükkamiseks
WeVerify pakub kontrollsüsteeme, näiteks pluginat, millest võib abi olla faktikontrollijatel, ajakirjanikel, inimõiguslastel ja kodanikel, et kummutada väärinfot ning kontrollida internetis olevate videote ja piltide tõepära.

Veel ELi rahastatud projekte võtluseks väärinfo vastu

Tehisintellekti hüved

ELil on võimalus saada turvalise tehisintellekti valdkonnas üleilmseks liidriks. Luues tugeva, inimõigustel ja põhiväärtustel põhineva õigusraamistiku, saab EL välja arendada tehisintellektisüsteemi, millest on kasu inimestel, ettevõtjatel ja valitsussektoril.

 

Tehisintellekt ja EL arvudes

 • research and innovation
  Miljard eurotKomisjon kavatseb investeerida oma programmide „Digitaalne Euroopa“ ja „Euroopa Horisont“ raames tehisintellekti miljard eurot aastas.
 • AI research
  20 miljardit eurotEesmärk on kaasata tehisintellekti järgmise aastakümne jooksul rohkem kui 20 miljardit eurot investeeringuid aastas. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend aitab investeeringuid hoogustada ja selle summa ületada.
 • industrial and personal service robots
  >25% kõikidest tööstus- ja teenindusrobotitest toodetakse Euroopas.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 609 KB