ΕΕ και ΤΝ

A person shaking a robot's hand Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών προβλημάτων της κοινωνίας. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τεχνολογία υψηλής ποιότητας, η οποία θα αναπτυχθεί και θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ατόμων. Ως εκ τούτου, ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες της ΕΕ θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ώστε να αποδέχονται λύσεις προερχόμενες από την ΤΝ και, παράλληλα, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοσή τους από τις επιχειρήσεις.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ορισμένες δράσεις για την προώθηση της αριστείας στον τομέα της ΤΝ, καθώς και κανόνες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της τεχνολογίας.

Ο κανονισμός σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη και η επικαιροποίηση του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη θα εγγυώνται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, και παράλληλα θα ενισχύουν τις επενδύσεις και την καινοτομία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω του πρώτου νομικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή, διαφανή, δεοντολογικά, αμερόληπτα και υπό ανθρώπινο έλεγχο. Ως εκ τούτου, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο: 

Μη αποδεκτού κινδύνου

Όλα τα συστήματα που θεωρείται ότι συνιστούν σαφή απειλή για τους πολίτες της ΕΕ θα απαγορεύονται: από την κοινωνική βαθμολόγηση εκ μέρους κυβερνήσεων έως τα παιχνίδια με φωνητικό βοηθό που παροτρύνουν παιδιά σε επικίνδυνη συμπεριφορά.

Υψηλού κινδύνου

 • συστήματα ΤΝ σε υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. μεταφορές), που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών
 • στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, που θα μπορούσαν να προκαθορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη ατόμων (π.χ. βαθμολογία εξετάσεων)
 • σε στοιχεία ασφάλειας των προϊόντων (π.χ. χρήση ΤΝ σε υποβοηθούμενες από ρομπότ χειρουργικές επεμβάσεις)
 • στην απασχόληση, τη διοίκηση εργαζομένων και την πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση (π.χ. λογισμικό διαλογής βιογραφικών σε διαδικασίες πρόσληψης)
 • σε κύριες ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που στερεί από τους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό)
 • στην επιβολή του νόμου, που θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων (π.χ. αξιολόγηση της αξιοπιστίας αποδεικτικών στοιχείων)
 • στη διαχείριση της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνοριακών ελέγχων (π.χ. εξακρίβωση της γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων)
 • στην απονομή δικαιοσύνης και στις δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. εφαρμογή της νομοθεσίας σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά)

Όλα τα συστήματα θα υπόκεινται σε αυστηρή αξιολόγηση πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Pyramid of AI risks

Περιορισμένου κινδύνου

Συστήματα ΤΝ, όπως τα διαλογικά ρομπότ, υπόκεινται σε ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας, ώστε όσοι αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει ή να διακόψει τη χρήση της εφαρμογής.

Ελάχιστου κινδύνου

Ελεύθερη χρήση εφαρμογών όπως τα βιντεοπαιχνίδια που βασίζονται στην ΤΝ ή τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.. Η συντριπτική πλειονότητα των συστημάτων ΤΝ εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, την οποία δεν αφορούν οι νέοι κανόνες δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα συστήματα ενέχουν ελάχιστο ή μηδενικό κίνδυνο για τα δικαιώματα ή την ασφάλεια των πολιτών.

 

Νέοι κανόνες για παρόχους συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου

Στάδιο 1

AI icon

Στάδιο 2

AI icon conformity

Στάδιο 3

AI icon requirements

Στάδιο 4

AI icon market

 

Ανάπτυξη συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου

Υποχρεωτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΤΝ

Όσον αφορά ορισμένα συστήματα, εμπλοκή κοινοποιημένου οργανισμού

Καταχώριση αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε βάση δεδομένων της ΕΕ

Υποχρεωτική υπογραφή δήλωσης συμμόρφωσης και επισήμανση του συστήματος ΤΝ με το σήμα CE Το σύστημα μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά

Εάν επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στον κύκλο ζωής του συστήματος ΤΝ, γίνεται επιστροφή στο στάδιο 2

 

Μόλις το σύστημα ΤΝ κυκλοφορήσει στην αγορά, οι αρχές θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, οι χρήστες θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη εποπτεία και παρακολούθηση, ενώ οι πάροχοι θα θέτουν σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Οι πάροχοι και οι χρήστες θα αναφέρουν επίσης σοβαρά περιστατικά και δυσλειτουργίες.

Τόνωση της αριστείας στον τομέα της ΤΝ

Το 2018, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ έκαναν το πρώτο βήμα ενώνοντας τις δυνάμεις τους μέσω ενός συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ, το οποίο έθεσε τα θεμέλια για εθνικές στρατηγικές και εξελίξεις πολιτικής.

Η επικαιροποίηση του 2021 του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη θέτει στο προσκήνιο τη στρατηγική και ευθυγραμμίζεται με τις ψηφιακές και τις «πράσινες» προτεραιότητες της Επιτροπής, καθώς και με την αντίδραση της Ευρώπης στην πανδημία του κορονοϊού. 

Προωθώντας την αριστεία στον τομέα της ΤΝ, από το εργαστήριο έως την αγορά, το συντονισμένο σχέδιο προτείνει ένα όραμα που αφορά την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΤΝ, την ανάληψη δράσης για την έγκαιρη υλοποίηση των στρατηγικών ΤΝ και την ευθυγράμμιση των πολιτικών ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ.

AI coordinated plan compass

Κύριοι στόχοι πολιτικής:

 1. δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη και την αποδοχή της ΤΝ
 2. κατάκτηση στρατηγικής ηγετικής θέσης σε τομείς υψηλού αντικτύπου
 3. ανάδειξη της ΕΕ ως του πλέον ελκυστικού χώρου ανάπτυξης της ΤΝ
 4. διασφάλιση ότι η ΤΝ χρησιμοποιείται προς όφελος του ανθρώπου

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η Επιτροπή σχεδιάζει να δημιουργήσει:

 • μία σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ΤΝ, τα δεδομένα και τη ρομποτική, με σκοπό τον καθορισμό, την υλοποίηση και την επένδυση σε ένα κοινό στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και ανάπτυξης για την Ευρώπη
 • πρόσθετα δίκτυα κέντρων αριστείας στον τομέα της ΤΝ, με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, την ανάπτυξη συνεργασίας με τη βιομηχανία και την ενίσχυση της πολυμορφίας και της ένταξης
 • εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού, με σκοπό τη διεξαγωγή πειραμάτων και δοκιμών προηγμένης τεχνολογίας σε πραγματικά περιβάλλοντα
 • κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, υπηρεσίες μίας στάσης για την πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να «δοκιμάζουν προτού επενδύσουν»
 • μια πλατφόρμα ΤΝ κατά παραγγελία ως μια κεντρική ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη πόρων ΤΝ (π.χ. εμπειρογνωσία, αλγόριθμοι, πλαίσια λογισμικού, αναπτυξιακά εργαλεία) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα

Έργα ΤΝ που χρηματοδοτεί η ΕΕ

Η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει διάφορα έργα ΤΝ τα οποία προσφέρουν λύσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, από τη γεωργία έως την υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση ή τις μεταφορές.

Για παράδειγμα, τρεις τομείς στους οποίους η χρήση της τεχνολογίας ΤΝ υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής είναι οι τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης.

Medical scan machine

Νευρολογική υποβοηθούμενη αποκατάσταση ασθενών COVID-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας
Το έργο CDAC συνέβαλε στην ανάπτυξη και την κλινική επικύρωση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση 3 000 και πλέον ασθενών εγκεφαλικού επεισοδίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περισσότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα της υγείας

A mobile phone taking pictures of a field

Έξυπνοι αισθητήρες που θα βοηθήσουν στη διατροφή του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού
Το έργο ANTARES αναπτύσσει τεχνολογίες έξυπνων αισθητήρων και μαζικών δεδομένων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με τρόπο βιώσιμο για την κοινωνία, τα γεωργικά εισοδήματα και το περιβάλλον.

Περισσότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα αυτό

 A woman wearing a mask

Διαδικτυακά εργαλεία για τον έλεγχο των γεγονότων και την κατάρριψη θεωριών
Το WeVerify παρέχει συστήματα επαλήθευσης, π.χ. προσθήκες (plugin), που μπορούν να βοηθήσουν τους ελεγκτές γεγονότων, τους δημοσιογράφους, τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους πολίτες να απορρίπτουν και να ελέγχουν γεγονότα σχετικά με βίντεο και εικόνες στο διαδίκτυο.

Περισσότερα έργα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να καταστεί παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη. Με την ανάπτυξη ενός ισχυρού κανονιστικού πλαισίου που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει ένα σύστημα ΤΝ επωφελές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

 

Η ΤΝ και η ΕΕ σε αριθμούς

 • research and innovation
  1 δισ. ευρώΗ Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύει 1 δισ. ευρώ ετησίως σε ΤΝ μέσω των προγραμμάτων Ψηφιακή Ευρώπη και Ορίζων Ευρώπη.
 • AI research
  20 δισ. ευρώ Στόχος είναι η προσέλκυση 20 και πλέον δισ. ευρώ συνολικών επενδύσεων σε ΤΝ ετησίως, για την τρέχουσα δεκαετία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στην υπέρβαση αυτού του στόχου.
 • industrial and personal service robots
  > 25 % του συνόλου των βιομηχανικών ρομπότ και των ρομπότ προσωπικών υπηρεσιών παράγεται στην Ευρώπη.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1 MB